E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůdní fauna – pomocnice ve stabilizaci uhlíku?

Uhlík je důležitým a hojně zastoupeným prvkem na Zemi i ve vesmíru. Je součástí živé i neživé přírody, přičemž se liší formou a procentuálním zastoupením. Jedním z důležitých zásobáren uhlíku je půda, ve které je obsaženo až třikrát více uhlíku než v atmosféře. Rozklad stromového opadu přitom hraje zásadní roli při dotaci zásob uhlíku v půdě. Jaký vliv na dekompozici má typ opadu, teplota a jakou roli zde hraje svinka obecná? Na to a mnohem více se podívali Alexandra Špaldoňová a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí.

Při fotosyntéze dochází k zabudování části přijatého uhlíku z atmosféry do těla rostlin. Po odumření biomasy poté dochází k jejímu rozkladu a částečnému uvolnění uhlíku pomocí respirace nebo odtokem v podobě rozpustných organických sloučenin. 

Svinka obecná (Armadillidium vulgare) je jedním druhem z makrofauny majícím významný vliv na koloběh uhlíku.
Foto: Lucie Fraindová.

Za nejdůležitější prvky ovlivňující rozklad a mineralizaci opadu listnatých stromů jsou přisuzovány klimatické faktory, zde zejména teplota a vlhkost, a chemické složení materiálu. Dalšími faktory jsou například typ půdy, mikrobiální život a aktivita makrofauny (velcí půdní živočichové, které je možné vidět pouhým okem) jako jsou žížaly, stonožky, termiti nebo svinky. Důležitý vliv na rozklad má zastoupení fenolických sloučenin, které jsou obsaženy v rostlinách za účelem obrany před škůdci. Zároveň je možné sledovat rozdílné zastoupení fenolických sloučenin v závislosti na věku rostliny, teplotě okolí či sluneční radiace. Množství těchto sloučenin zásadním způsobem ovlivňuje aktivitu rozkladačů.

Na zlepšení podmínek rozkladu se významně podílí i půdní makrofauna. Ti zejména zlepšují podmínky pro mikrobiální rozklad, neboť půdu provzdušňují, zvětšují povrch přístupný pro mikrobiální aktivitu, mísí opad a dopravují ho do hlubších a vlhčích částí půdy. Na druhou stranu mohou svými exkrementy, které se rozkládají pomaleji než čistý opad, stabilizovat množství organické hmoty v půdě.

Vědci uskutečnili pokus trvající 50 týdnů během něhož zkoumali vliv různých faktorů na rozklad organické hmoty. V experimentu byly využity tři typy opadu listnatých stromů s odlišným poměrem C:N a zastoupením fenolů – olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea) a javor babyka (Acer campestre). Dále bylo posbíráno 120 jedinců svinky obecné (Armadillidium vulgare) a rozděleno do tří boxů s odlišným substrátem. Během tří měsíců byly sbírány exkrementy svinky obecné pro další pokus. Odlišné typy substrátu byly separovány, přičemž pokus byl proveden při 3 stejných teplotách (8 °C, 16 °C, 24 °C) a při měnící se teplotě (první týden 8 °C, další týden 24 °C). Před a po provedení pokusu byl ve všech substrátech měřen poměr C:N a množství celkových rozpuštěných fenolů.

Vliv makrofauny byl zejména významný u opadu s nižším poměrem C:N (olše, vrba), naopak  nebyl pozorován u opadu s větším poměrem C:N (javor). Laboratorní výsledky zde byly podpořeny i terénními měřeními. Respirace opadu byla významně pozitivně ovlivněna narůstající teplotou, u exkrementů však nikoli. Kolísající teplota přitom způsobila nižší nebo stejnou respiraci oproti teplotě konstantní. Obsah fenolických látek se po rozkladných procesech a v exkrementech svinky výrazně snížil oproti obsahu v surovému opadu. Zajímavé bylo snížení poměru C:N v exkrementech svinky živící se opadem javoru a olše a naopak nárůst poměru C:N u exkrementů z opadu vrby. 

I když na dekompozici materiálu a ztrátu uhlíku z půdy působí mnoho faktorů, z nynějšího výzkumu je patrný významný vliv typu opadového materiálu. Zároveň je zde nepopiratelný vliv makrofauny, kterému se autoři věnovali podrobně i v předešlých výzkumech.  V tomto případě se jednalo o svinku obecnou, která, podobně jako ostatní makrofauna, podporuje stabilizaci organické hmoty v půdě a tím i setrvání uhlíku v půdním prostředí. 

Kateřina Fraindová

Špaldoňová, A., Frouz, J. (2019): Decomposition of Forest Litter and Feces of Armadillidium vulgare (Isopoda: Oniscidea) Produced from the Same Litter A ected by Temperature and Litter Quality. Forests, 10, 939.

Frouz, J., Roubíčková, A., Heděnec, P., Tajovský, K. (2015): Do soil fauna really hasten litter decomposition? A meta-analysis of enclosure studies. European Journal of Soil Biology 68, s. 18–24. 

Frouz, J., Špaldoňová, A., Lhotáková, Z., Cajthaml, T. (2015): Major mechanisms contributing to the macrofauna-mediated slow down of litter decomposition.Soil Biology & Biochemistry 91, s. 23–31.

Publikováno: Pátek 21.02.2020 20:30

Akce dokumentů