E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSchvalování studijních plánů pro Erasmus

Informace pro garanty oborů, programů a školitele

 

Postup při schválení studijního plánu
před výjezdem na Erasmus pobyt:


 1. Student si připraví k výběrovému řízení na katedře/ústavu formulář Návrh protokolu o studijním plánu (vzor ke stažení zde) včetně detailních informací o zahraničních předmětech (anotace, sylabus, rozsah, kredity, zakončení předmětu apod.) V této fázi není třeba, aby měl student tento formulář jakkoliv potvrzen. Student k výběrovému řízení předkládá doporučení školitele, který se kromě hodnocení studenta vyjadřuje i k navrhovaným předmětům (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia).

 2. Po úspěšném výběrovém řízení student pracuje na závazném schválení studijního plánu. Spolu se školitelem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) vypracují nejoptimálnější variantu studijního plánu, která je zaznamenána do Návrhu protokolu o studijním plánu. Školitel stvrzuje tento návrh svým podpisem a vyjádřením; student dále návrh včetně všech podkladů k navrhovaným předmětům postoupí garantovi příslušného studijního oboru. Při souhlasném stanovisku garant oboru Návrh protokolu o studijním plánu podepisuje, případně se k návrhu vyjadřuje.

 3. Student následně zanese takto odsouhlasený studijní plán do webové aplikace UK Univerzity Karlovy (https://is.cuni.cz/webapps/), ze které vygeneruje příslušný formulář – Table A a B (vzor ke stažení zde)

  Tento formulář musí být obsahově totožný se schváleným Návrhem protokolu o studijním plánu.

  Oba tyto podklady včetně všech informací o zahraničních předmětech následně student předkládá garantovi příslušného studijního programu k finálnímu schválení. Garant programu stvrzuje oba tyto dokumenty podpisem (na formuláři vygenerovaném z aplikace na místě "Acedemic Tutor Signature ").

 4. Po předložení podepsaného studijního plánu z webové aplikace a Návrhu protokolu o studijním plánu v Erasmus kanceláři je schválení studijního plánu zaznamenáno do webové aplikace a po předložení Learning Agreementu je výjezd potvrzen podpisem studijní proděkankou (zajišťuje Erasmus kancelář).

 

Postup při schválení změn ve studijním plánu
po příjezdu do zahraničí:


 1. V případě změn ve studijním plánu je potřeba dodržet stejný postup. Vzhledem k tomu, že tento úkon provádí student ze zahraničí, jsou mu katedroví/ústavní koordinátoři nápomocni. Z tohoto důvodu jsou rovněž akceptovatelné skenované dokumenty. Student opět zajišťuje všechny podklady k nově přidávaným předmětům (anotace, sylabus, rozsah, kredity, zakončení předmětu atd.) a uvádí příčinu změny – akceptovatelným důvodem je především neotevření předmětu, jiný jazyk výuky a překryv v rozvrhu).

 2. Student předkládá původní schválený Návrh protokolu o studijním plánu a změny vyznačí do Návrhu změn v protokolu o studijním plánu (vzor ke stažení zde). Po schválení Návrhu změn školitelem (mimo 2. ročník bakalářského studia) a garanta oboru, zanese student změny do webové aplikace a vygeneruje příslušný formulář – Table C a D (vzor ke stažení zde). Tyto dokumenty musejí obsahovat opět tytéž změny. Ve formuláři vygenerovaném z aplikace jsou změny v zahraničních předmětech - Table C vyznačeny jako "added/deleted course ", změny v domácích – Table D jsou pak uvedeny pod kódy A1–4 a B1–3, které jsou na tomto formuláři rovněž vysvětleny.

  Vyjmutí předmětu:
  A1) Previously selected educational component is not available at receiving institution
  A2) Component is in a different language than previously specified in the course catalogue
  A3) Timetable conflict
  A4) Other (please specify)

  Přidání předmětu:
  B1) Substituting a deleted component
  B2) Extending the mobility period
  B3) Other (please specify)

  Vzhledem k tomu, že tento formulář z webové aplikace obsahuje rovněž předměty, v nichž k žádné změně nedošlo, není třeba přikládat formulář s Table A a B.

 3. Po zaslání podepsaného studijního plánu z webové aplikace a Návrhu změn v protokolu o studijním plánu do Erasmus kanceláře je schválení změn zaznamenáno  do webové aplikace.

 

 

 

Akce dokumentů