E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNáležitosti rigorózní práce

Aktualizováno 10. 1 . 2022

Rigorózní práci ve dvou exemplářích, včetně její elektronické verze a abstraktů na CD nebo DVD (elektronický formát je dán Opatřením rektora č. 72/2017 ve znění pozdějších předpisů), uchazeč předkládá k rigoróznímu řízení/obhajobě prostřednictvím studijního odboru, spolu s ostatními povinnými přílohami. Rigorózní práce musí být svázána (pro archivaci v knihovně; a to včetně případů, kdy se jedná o rigorózní práci založenou na publikacích/souboru článků), musí obsahovat český a anglický název práce a abstrakt v českém a anglickém jazyce. V případě, že předložená rigorózní práce vychází z publikovaných prací, tak musí být dále opatřena úvodem, shrnujícím řešenou problematiku. Již publikované články budou v elektronické verzi z práce vyjmuty do zvláštní přílohy. Samotnou publikaci/soubor článků však jako rigorózní práci, bez výše uvedených náležitostí, nelze přijmout k obhajobě. Uchazeč též odevzdá vyplněný formulář se souhlasem či žádostí o vyloučení práce ze zveřejnění nebo na dílčí omezení zveřejnění nejpozději do dne odevzdání práce.

Pokud uchazeč nepřijal nabídku služeb fakulty spojenou s přípravou uchazeče na státní rigorózní zkoušku, nebude v rigorózní práci uveden konzultant (školitel) - zaměstnanec UK PřF, pouze Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Jako rigorózní práci může komise SRZ uznat:

  • obhájenou diplomovou práci podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a vyhovující nárokům uvedeným v Rigorózním řádu UK, čl. 4 odst. 3.
  • obhájenou disertační práci (na základě ustanovení Rigorózním řádu UK čl. 7) a z ní vycházející publikaci (publikace) výše uvedené úrovně.

Akce dokumentů