E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborné zdravotnické laboratorní metody

 

Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz.

 

Komu je kurz určen?

Absolventi akreditovaného kvalifikačního kurzu získají odbornou způsobilost (v souladu s §26 zákona č. 96/2004 Sb.) k výkonu laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče, vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a dále činností uvedených v §3 a §24 vyhl. č. 424/2004 Sb., v pozdějším znění vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb. pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru.

Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením.

Předpokládáme také základní znalost biochemie resp. klinické biochemie a doporučujeme rovněž orientaci v problematice analytické chemie.

Pro tyto účely slouží na Přírodovědecké fakultě UK vyučovaný předmět Klinická a analytická biochemie (kód v SIS PřF UK MC250P19B), přednášeno v LS.

Doporučujeme nicméně absolvovat během studia také předměty, na které přednáška Klinické a analytické biochemie navazuje:

- Biochemie I (kód v SIS PřF UK MC250P03C), přednášeno v ZS

- Analytická chemie I + II (b) (kód v SIS PřF UK MC230P31A), přednášeno v ZS

Všechny výše uvedené předměty je možné na PřF UK absolvovat v rámci předchozího studia (například jako zcela volitelné a v některých studijních programech také jako povinně volitelné nebo dokonce povinné předměty). Pro uchazeče o AKK kurz z jiných VŠ doporučujeme zvolit během svého magisterského studia alternativy přednášené na jejich VŠ.

AKK kurz pak jen znalosti získané během magisterského studia přírodovědného zaměření zopakuje, shrne a uvede do souvislostí případně doplní některé praktické aplikace (medicínský modul). Není ambicí kurzu, jehož obsah je definován vyhláškou Ministerstva Zdravotnictví a časový rozsah pevně stanoven, probrat a vysvětlit všechny pojmy a znalosti požadované k závěrečné zkoušce od základů (viz okruhy k závěrečné zkoušce). 

Praxe

Praxe, 5 dní /40 hodin, je zajištěna (materiálně, technicky a personálně) na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Část odborné praxe určené vzdělávacím programem, kterou účastník vykonal v jiném akreditovaném zařízení, může být garantem programu uznána.  Žádost o započítání odborné praxe v rámci AKK se podává podle § 51 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost ke stažení naleznete ZDE.

 

 

Kapacita kurzu je stanovena na 30 účastníků. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 25 přihlášených (a zaplacených).

Výuka

Výuka bude probíhat v  červenci 2024 (v rozmezí od 8.7 do 7.8.) o celkové hodinové dotaci min. 166 hodin. Výuka je plánována na každý pracovní den ve vymezeném období. Podrobný harmonogram pro rok 2024 se zatím připravuje, ale mělby být obdobný jako v roce 2023 běh I. a běh II

Učební plán:

  • Neodkladná první pomoc 

  • Zdravotnická legislativa a etika

  • Úvodní medicínský modul - vybrané klinické obory

  • Obecné principy práce v klinických laboratořích

  • Medicínský modul - vybrané laboratorní moduly

  • Modul praxe na akreditovaném pracovišti na úseku klinických laboratoři

Podrobná osnova ke stažení ZDE a seznam ministerstvem doporučené literatury ke stažení ZDE.

Podávání přihlášek

Přihláška do kurzu se podává výhradně elektronicky v SIS v termínu od 25.3. do 22.5 2024 (do naplnění kapacity kurzu).  Po otevření SIS otevřete položku "Přijímací řízení" a následně zvolte záložku "Založení nové přihlášky".

K přihlášce je nutno přiložit naskenovaný diplom potvrzující ukončené magisterské vzdělání přírodovědného zaměření, nebo naskenované čestné prohlášení, že je uchazeč o kurz přihlášen k nejbližšímu termínu magisterské státní závěrečné zkoušky (do kurzu může být zapsán až po úspěšném ukončení magisterského studia).

Podání přihlášky je závazné a nenastoupení do kurzu znamená propadnutí poplatku.

Platba

Celkové kurzovné je stanoveno na 17 000 Kč. Poplatek je v případě nezapsání do kurzu nevratný.

Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo účtu 38533021/0100, variabilní symbol: 504021 (nutno uvést), specifický symbol: číslo přihlášky (číslo přihlášky přijde uchazeči mailem společně s potvrzením o uložení/odeslání/zaevidováním přihlášky).

Datum splatnosti poplatku je stanoveno na 22.5.2024. Bez zaplacení kurzovného nebude možné uchazeče do kurzu přijmout. Poplatek zašlete současně s podáním přihlášky a nezapomínejte uvést specifický symbol!. V případě naplnění kapacity Vám bude poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do dne zápisu do kurzu úspěšně neabsolvuje magisterské studium, bude mu poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do kurzu nenastoupí, jeho poplatek za kurz propadá.

Zápis do kurzu

Zápis do kurzu proběhne první přednáškový den v místě výuky. K zápisu je nutné donést ověřenou kopii diplomu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání (minimálně magisterské) přírodovědného zaměření (u absolventů PřF UK nemusí být kopie diplomu notářsky ověřena). Pokud účastník dosud neobdržel diplom o absolvování magisterského studia, doručí potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky. Ověřený diplom doručí dodatečně.

Nezapsáním do kurzu poplatek za studium propadá.

Podmínky absolvování kurzu

Podmínkou je zaplacení poplatku za kurz, absolvování všech modulů stanovených vzdělávacím programem, včasné a úplné podání přihlášky ke zkoušce a úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška

Zkoušku je možné složit maximálně ve 3 termínech, opakování je možné až po uplynutí 2 měsíců od termínu neúspěšné zkoušky na základě vypsaného termínu. Na absolvování závěrečné zkoušky má účastník 3 roky od absolvování výuky.

Termíny závěrečných zkoušek LEDEN 2024:  

  • 16.1. 2024 v čase 9:00 - 16:00 - přihlašování bude otevřeno od 11.12. 2023 do 3.1. 2024

Odkaz na přihlašovací formulář naleznete ZDE

Ke zkoušce je nutné donést přihlášku k ZZK - ke stažení ZDE.

Ke zkoušce také doneste ŽÁDOST O ZAPOČÍTÁNÍ ODBORNÉ PRAXE, pokud máte praxi potvrzenou od jiného akreditovaného zařízení - formulář ke stažení ZDE.

Okruhy k závěrečné zkoušce jsou ke stažení ZDE.

 

Kontaktní osoba

Bc. Gabriela Lojková
referent CŽV 
Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314 (vedle Oranžové posluchárny)
e-mail: gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
tel: 221 95 1067
 

 

 

Akce dokumentů