E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnketa Studentský velemlok 2018/2019 zná své vítěze

Studentský velemlok je cenou pro nejlepší pedagogy naší fakulty. Za školní rok 2018/2019 byli na reprezentačním plese oceněni pedagogové všech sekcí. Oceněným pedagogům gratulujeme!

BIOLOGIE: 

Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. za předmět Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Vystudoval botaniku na katedře botaniky PřF UK. Pro obor evoluce a diverzita cévnatých rostlin jej nadchnul kolega prof. Honza Suda, který před 3 lety předčasně odešel z našich řad (shodou okolností 9.3.2017). Tomáš se stal Honzovým následovníkem v kombinaci vynikající vědec – vynikající a oblíbený pedagog. Je vedoucím cytometrické laboratoře; ve vědě se zabývá zejména studiem diverzity polyploidních komplexů a apomiktních skupin evropských i tropických rostlin. Velemlok je ale ocenění pedagogické z pohledu studentů, a proto je třeba vyzdvihnout, že cenu dostává za bakalářskou přednášku Botanika cévnatých rostlin, přehledovou a obvykle nevděčně faktografickou, kterou přednáší (právě po J. Sudovi a L. Hroudovi) teprve druhým rokem! Je vášnivým pěstitelem všemožných skupin rostlin a je pověstný svými znalostmi geologie, archeologie i historie. Na pravém místě je proto i jako předseda Vědecké rady Botanické zahrady PřF UK.

CHEMIE: 

PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D  a doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.  za předmět Organická syntéza II

Doktorka Eliška Matoušová je absolventkou Farmaceutické fakulty UK, kde získala titul Ph.D. v roce 2011 pod vedením prof. Poura. Poté strávila dva roky na Australian National University, kde se zabývala totální syntézou přírodních látek ve skupině prof. Banwella. Na PřF UK začínala ve skupině prof. Kotory a v roce 2016 založila vlastní výzkumnou skupinu na Katedře organické chemie, kde nyní působí jako odborná asistentka. Věnuje se syntéze přírodních látek a sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, kde využívá organokovové katalýzy.

Doc. Jan Veselý po absolvování doktorského studia na naší fakultě a postdoktorandského pobytu na Stockholmské univerzitě působí na PřF UK jako vedoucí skupiny organokatalýzy a enantioselektivní syntézy. Zároveň zastává pozici zástupce vedoucího katedry organické chemie a je garantem studijního oboru Medicinální chemie. Kromě autorství více než 70 vědeckých publikací je držitelem dvou patentů, a několika ocenění od České společnosti chemické (Cena Otakara Červinky a Cena Alfreda Badera), Přírodovědecké fakulty (Cena děkana) a Učené společnosti České republiky. Jeho hlavním vědeckým zájmem je vývoj nových stereoselektivních chemických transformací a příprava biologicky aktivních či strukturně zajímavých sloučenin.

GEOGRAFIE: 

RNDr. Libor Jelen, Ph.D. za předmět Geografie nacionalismu a etnických konfliktů

Doktor Libor Jelen působí jako odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde také vystudoval bakalářský studijní program učitelství geografie, poté pokračoval v magisterském studiu regionální geografie a titul Ph.D. získal ve studijním programu regionální a politická geografie. V současnosti vyučuje např. předměty Politická a regionální geografie, Problémové oblasti světa, Geografie nacionalismu a etnických konfliktů nebo Geografie Ruska a postsovětského prostoru. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na problematiku etnopolitických procesů, nacionalismu a geopolitiky v post-sovětském regionu. Je autorem řady odborných i popularizačních článků publikovaných v domácích i zahraničních časopisech.

GEOLOGIE + ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

 
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. za předmět Speciální ochrana přírody

Docent Reif absolvoval magisterský obor Ochrana a tvorba životního prostředí na PřF UK, dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Zoologie. Svou vědecko-pedagogickou dráhu následně rozvíjel na Ústavu pro životní prostředí, kde působí dodnes. Jeho výzkumný zájem je neodmyslitelně spjat s našimi okřídlenými společníky, pomocí nichž zkoumá principy druhových i populačních interakcí. Ve svých projektech se dlouhodobě zabývá populačními trendy ptáků, dopadem změn klimatu na ptačí populace a v neposlední řadě možnostmi ochrany ptáků. Jeho neutuchající motivace k usilovnému bádání se odráží také v přístupu ke studentům, kteří v něm nalezli oblíbeného pedagoga i vedoucího svých prací.

SPECIÁLNÍ CENA SKAS za mimosekční předmět


Mgr. Radim Kuba za předměty První pomoc a Běžná a krizová komunikace ve škole

Magistr Radim Kuba se v rámci svého doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd věnuje výzkumu vlivu sourozeneckých konstelací na různé aspekty lidské osobnosti. Zároveň zajišťuje výuku předmětů z oblasti první pomoci a krizové komunikace na Katedře učitelství a didaktiky biologie. Své poznatky z těchto disciplín uplatňuje také při své práci sociálního pedagoga, působí jako krizový intervent a dobrovolný záchranář. K jeho stěžejním aktivitám patří i vedení bakalářských, diplomových a závěrečných prací v rámci programu celoživotního vzdělávání. Zaměřuje se na psychologicko-evoluční témata  či první pomoc, na její poskytování, didaktiku a psychologické aspekty této pomoci.


Seznam všech nominovaných na ocenění za školní rok 2018/2019 najdete ZDE.


Seznam laureátů ceny Studentský velemlok v minulých ročnících najdete ZDE


 

 

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 06.03.2020 13:40

Akce dokumentů