E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaureáti minulých ročníků

Rok 2016/2017

Rok 2016/2017

Rok 2015/2016

Rok 2014/2015

Rok 2013/2014

Rok 2012/2013

 • Biologie
  Docentka Helena Lipavská vyučuje na Katedře experimentální biologie rostlin předměty Rostlinné explantáty, Rostliny a rozkvět a pád civilizace, Rostliny a stres a Transport a distribuce látek v rostlinné buňce.
 • Chemie
  Docent Tomáš Obšil působí na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie, vyučuje předměty Biofyzikální chemie I, Biofyzikální chemie II - instrumentální metody, Fyzikální chemie a Obecná a fyzikální chemie.
 • Geologie
  Cenu studentského velemloka letos získali dva pedagogové vyučující společně předmět Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií - externista doktor Petr synek z Oddělení podpory vědy a doktor Ondřej Vaněk z Katedry biochemie, který dále vyučuje předměty Pokročilé praktikum z biochemie a pokročilé praktikum z biochemie pro KATA, Pokročilé praktikum II a Terapeutické proteiny.
 • Geografie
  Profesor Petr Pavlínek působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a vyučuje předměty Geografie ekonomické globalizace a Ekonomickou geografii.

Rok 2011/2012:

 • Doktorka Kateřina Blažová z katedry učitelství a didaktiky biologie se podílí na výchově budoucích učitelů. Vede Cvičení z didaktiky biologie a zajišťuje organizaci náslechových a souvislých pedagogických praxí na středních i základních školách. Je také kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami.
 • Doktor Petr Rojík je externím vyučujícím na Ústavu pro životní prostředí. Přednáší a vede cvičení o těžbě a rekultivaci. V praxi se věnuje možnostem využití doprovodných surovin vznikajících při těžbě hnědého uhlí.
 • Doktorka Klára Hulíková Tesárková z katedry demografie a geodemografie přednáší studentům o ekonomii, ekonometrii, ale také o demografii v životním pojištění. Její výzkum se zabývá analýzou úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věky. Věnuje se i možnosti aplikace a využití matematických a statistických metod v demografii.
 • Docent Jiří Fišer z katedry fyzikální a makromolekulární chemie přednáší o chemické struktuře, fotochemii a molekulové symetrii. Na katedře pracuje ve skupině, která se zabývá teoretickou a výpočetní chemií.
 • Profesor Petr Čársky je externistou téže katedry, jinak pracuje v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, kde se zabývá vývojem a použitím kvantově chemických metod.

Rok 2010/2011:

 • Docent Petr Sedlák (Katedra antropologie a genetiky člověka) - zabývá se především fyziologií růstu a vývoje dítěte a vybranými patologickými stavy, které s touto fází vývoje jedince souvisí. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a cvičení z anatomie člověka, biologie dítěte a auxologie.
 • Doktor Pavel Teplý (Katedra učitelství a didaktiky chemie) - zabývá se tvorbou a využitím moderních didaktických pomůcek a multimédií při výuce chemie na středních školách. Budoucím učitelům přednáší didaktiku anorganické chemie a také vede praktická cvičení zaměřená na možnosti experimentální výuky chemie na středních školách.
 • Docent Jiří Blažek (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) - zabývá se problematikou regionálního rozvoje, věnuje se výzkumu regionálních dopadů fiskální politiky, zabývá se rolí zahraničních investic pro regionální rozvoj a geografií znalostních toků podle typu znalostních základen. Těmto tématům se věnuje i ve svých přednáškách.
 • Doktorka Helena Klápová (Ústav petrologie a strukturní geologie) - věnuje se mikroskopii horninotvorných minerálů a interpretaci mikrostruktur k určení metamorfního vývoje hornin a jejich petrologii, což je i náplní její pedagogické činnosti. Zabývá se tvorbou archivu výbrusů pro výuku a modernizací sbírek minerálů a hornin pro posluchače bakalářského studia.
 • Speciální ocenění Studentské komory pro nejlepší cvičení: Doktor Jan Veselý (Katedry organické chemie) - ve své laboratoři se zabývá enantioselektivní syntézou přírodních látek, glykokonjugátů a heterocyklických sloučenin. Jeho vřelý vztah k těmto tématům mohou studenti poznat na přednáškách a cvičeních z organické chemie a syntézy.

Akce dokumentů