E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaureáti minulých ročníků

Rok 2014/2015

 • BIOLOGIE (Mořská Fauna Středomoří): Doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. a prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
  Docentka Lucie Juřičková získala doktorát na Katedře zoologie PřF UK v Praze v roce 1991, kde od roku 2001 působí pracovně. Její pedagogická činnost zahrnuje několik přednášek o bezobratlých, malakologii, fauně v ČR a mořské fauně. Její výzkum se soustředí převážně na dopad lidí na společenství měkkýšů. Na jaře roku 2015 úspěšně obhájila habilitační práci " Holocenní sukcese měkkýšů střední Evropy" a byla jmenována docentkou pro obor zoologie. Ve stejném roce vydala monografii Měkkýši České a Slovenské republiky. Aktivně se věnuje také popularizaci vědy.
   

  Profesor Adam Petrusek vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a zde dokončil i doktorské studium zaměřené na studium perlooček. Paralelně s biologií absolvoval i bakalářské studium financí na VŠE v Praze. Od září 2010 vede katedru ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Věnuje se zejména ekologii, diverzitě a evoluční biologii perlooček a raků a biologickým invazím ve sladkých vodách. Podílí se na výuce předmětů zaměřených na ekologii sladkovodního i mořského prostředí, každoročně vyráží se studenty na Jadran na exkurzi zaměřenou na mořskou faunu. Publikoval více než 100 vědeckých prací, z toho většinu ve významných mezinárodních časopisech.

 • CHEMIE (Hmotnostní detekce v separačních metodách): Doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

  Docent Josef Cvačka svou bakalářskou i magisterskou práci vypracoval v UNESCO Laboratoři elektrochemie životního prostředí na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK, kde úspěšně pokračoval i v doktorském studiu. Věnoval se využití moderních elektroanalytických metod v analýze biologicky aktivních a environmentálně významných látek. Jím vyvinutý platinový tubulární elektrochemický detektor, který studenti dodnes nazývají „Cvačkův detektor“, si získal velkou oblibu i v dalších laboratořích, jejichž pracovníci ho označili za „geniálně jednoduchý a jednoduše geniální“. Strávil řadu měsíců na špičkových zahraničních pracovištích. Od roku 2001 působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, nejprve jako postdoktorand a od roku 2005 jako vedoucí skupiny hmotnostní spektrometrie. Jeho rozsáhlá vědecká práce zaměřená na hmotnostní spektrometrii přírodních látek a vývoj počítačových programů pro interpretaci hmotnostních spekter byla po zásluze oceněna Premií Otto Wichterle pro mladší vědce a má dodnes široký mezinárodní ohlas o čemž svědčí vysoký H-index 21 a téměř tisícovka citací. V roce 2011 se pak úspěšně habilitoval. Ve své vědecké i pedagogické práci se úspěšně řídí známým bonmotem Jana Wericha „Z ničeho se nemá dělat věda, ani z vědy ne“.

 • GEOLOGIE (Historická a stratigrafická geologie): Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.

  Docent Petr Kraft v letech 1983–1988 vystudoval paleontologii na Přírodovědeckou fakultu UK, v roce 1989 získal titul RNDr. Po studiích zůstal na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK, kde se v roce 2003 také habilitoval. Zabývá se historickou geologií, systematickým zpracováním graptolitů a některých problematických skupin bezobratlých. Publikoval řadu odborných studií.

 • GEOGRAFIE (Demografická analýza I a II): RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

  Doktor Boris Burcin vystudoval ekonomickou a regionální geografii se zaměřením na demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde také úspěšně dokončil doktorské studium. Dnes působí na katedře demografie a geodemografie, věnuje se především prognózování vývoje obyvatelstva na národní a regionální úrovni. Je členem několika mezinárodních odborných společností a publikoval několik desítek prací v odborných časopisech.

 • Všichni nominovaní na cenu Studentský velemlok za rok 2014/2015.

Rok 2013/2014

 • Biologie: Mgr. Vladimír Hampl, Ph. D.
  Doktor Hampl působí na Katedře parazitologie jako vedoucí výzkumného týmu evoluční protistologie. Jeho skupina studuje skupiny protist s redukovanými mitochondriemi. Vedle Molekulární taxonomie, za jejíž výuku byl oceněn, vyučuje také např. protistologii a mikroskopickou techniku.
 • Chemie: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
  Docentka Martínková je i studentům nechemických oborů důvěrně známá coby studijní proděkanka. Na Katedře biochemie se zabývá xenobiochemií, enzymy participujícími v metabolismu cizorodých látek, hem senzorovými proteiny a hem-plyn obsahujícími senzorovými proteiny. Cenu získala za výuku Klinické a analytické biochemie, dále vyučuje např. praktická laboratorní cvičení z Klinické biochemie.
 • Geografie: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
  Doktor Jelen působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kde se zabývá politickou geografií, nacionalismem, etnicko-politickou mobilizací, separatismem a etnickými konflikty. Vyučuje např. předměty Geopolitika, Problémové oblasti světa, Úvod do studia a geografický proseminář. Kromě toho je např. členem realizačního týmu zeměpisné olympiády.
 • Geologie: RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
  Doktor Petr Rojík působí na Přírodovědecké fakultě jako externista – vyučuje předmět Těžba a revitalizace. Mimo fakultu pracuje jako geolog Sokolovské uhelné. Je velkým krušnohorským patriotem, a to nejen po geologické stránce – věnuje se také místním kulturním tradicím.
 • Všichni nominovaní na cenu Studentský velemlok za rok 2013/2014.

Rok 2012/2013

 • Biologie
  Docentka Helena Lipavská vyučuje na Katedře experimentální biologie rostlin předměty Rostlinné explantáty, Rostliny a rozkvět a pád civilizace, Rostliny a stres a Transport a distribuce látek v rostlinné buňce.
 • Chemie
  Docent Tomáš Obšil působí na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie, vyučuje předměty Biofyzikální chemie I, Biofyzikální chemie II - instrumentální metody, Fyzikální chemie a Obecná a fyzikální chemie.
 • Geologie
  Cenu studentského velemloka letos získali dva pedagogové vyučující společně předmět Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií - externista doktor Petr synek z Oddělení podpory vědy a doktor Ondřej Vaněk z Katedry biochemie, který dále vyučuje předměty Pokročilé praktikum z biochemie a pokročilé praktikum z biochemie pro KATA, Pokročilé praktikum II a Terapeutické proteiny.
 • Geografie
  Profesor Petr Pavlínek působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a vyučuje předměty Geografie ekonomické globalizace a Ekonomickou geografii.

Rok 2011/2012:

 • Doktorka Kateřina Blažová z katedry učitelství a didaktiky biologie se podílí na výchově budoucích učitelů. Vede Cvičení z didaktiky biologie a zajišťuje organizaci náslechových a souvislých pedagogických praxí na středních i základních školách. Je také kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami.
 • Doktor Petr Rojík je externím vyučujícím na Ústavu pro životní prostředí. Přednáší a vede cvičení o těžbě a rekultivaci. V praxi se věnuje možnostem využití doprovodných surovin vznikajících při těžbě hnědého uhlí.
 • Doktorka Klára Hulíková Tesárková z katedry demografie a geodemografie přednáší studentům o ekonomii, ekonometrii, ale také o demografii v životním pojištění. Její výzkum se zabývá analýzou úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věky. Věnuje se i možnosti aplikace a využití matematických a statistických metod v demografii.
 • Docent Jiří Fišer z katedry fyzikální a makromolekulární chemie přednáší o chemické struktuře, fotochemii a molekulové symetrii. Na katedře pracuje ve skupině, která se zabývá teoretickou a výpočetní chemií.
 • Profesor Petr Čársky je externistou téže katedry, jinak pracuje v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, kde se zabývá vývojem a použitím kvantově chemických metod.

Rok 2010/2011:

 • Docent Petr Sedlák (Katedra antropologie a genetiky člověka) - zabývá se především fyziologií růstu a vývoje dítěte a vybranými patologickými stavy, které s touto fází vývoje jedince souvisí. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a cvičení z anatomie člověka, biologie dítěte a auxologie.
 • Doktor Pavel Teplý (Katedra učitelství a didaktiky chemie) - zabývá se tvorbou a využitím moderních didaktických pomůcek a multimédií při výuce chemie na středních školách. Budoucím učitelům přednáší didaktiku anorganické chemie a také vede praktická cvičení zaměřená na možnosti experimentální výuky chemie na středních školách.
 • Docent Jiří Blažek (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) - zabývá se problematikou regionálního rozvoje, věnuje se výzkumu regionálních dopadů fiskální politiky, zabývá se rolí zahraničních investic pro regionální rozvoj a geografií znalostních toků podle typu znalostních základen. Těmto tématům se věnuje i ve svých přednáškách.
 • Doktorka Helena Klápová (Ústav petrologie a strukturní geologie) - věnuje se mikroskopii horninotvorných minerálů a interpretaci mikrostruktur k určení metamorfního vývoje hornin a jejich petrologii, což je i náplní její pedagogické činnosti. Zabývá se tvorbou archivu výbrusů pro výuku a modernizací sbírek minerálů a hornin pro posluchače bakalářského studia.
 • Speciální ocenění Studentské komory pro nejlepší cvičení: Doktor Jan Veselý (Katedry organické chemie) - ve své laboratoři se zabývá enantioselektivní syntézou přírodních látek, glykokonjugátů a heterocyklických sloučenin. Jeho vřelý vztah k těmto tématům mohou studenti poznat na přednáškách a cvičeních z organické chemie a syntézy.

Rok 2009/2010:

 • Biologie: docent Jan Černý a doktorka Alena Morávková
 • Chemie: profesor František Opekar
 • Geologie: docent David Dolejš
 • Geografie: docent Jiří Blažek

Akce dokumentů