E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 43 PRAHA 2

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

k tvorbě a použití sociálního fondu

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a opatřeními rektora č. 25/2009 a 26/2009.

 

Čl. 2

Tvorba sociálního fondu

 

1.Sociální fond Univerzity Karlovy (dále jen “univerzita”), Přírodovědecké fakulty (dále jen  ”fakulta”) je tvořen ve výši nejméně 1,3 % objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

2.Příspěvek do sociálního fondu fakulty z projektů vědy a výzkumu smluvně uzavřených do 31.12.2016 je tvořen nejméně 1,3 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

3.Příspěvek do sociálního fondu fakulty z projektů vědy a výzkumu smluvně uzavřených po 1.1.2017 včetně je tvořen nejméně 1,5 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

4.Zůstatek fondu k 31.12. příslušného roku se převádí jako použitelný zdroj pro následující období.

 

Čl. 3

Použití sociálního fondu

 

Sociální fond fakulty lze použít na:

a) příspěvek zaměstnanci fakulty na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění;

b) příspěvek zaměstnanci fakulty na úroky z úvěru na bytové potřeby;

c) příspěvek zaměstnanci fakulty na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami;

d) nenávratnou finanční výpomoc;

e) stravování ve stravovacím zařízení univerzity;

f) stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování.

 

Čl. 4

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

 

1.Zaměstnanec fakulty má nárok na příspěvek, jestliže:

a.jeho pracovní poměr vůči univerzitě  trvá nepřetržitě alespoň tři roky;

b.výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;

c.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu řešení vědeckovýzkumného projektu, jehož nositelem byla fakulta, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek; 

d.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;

e.má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění (dále pojištění).

2.Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3.Příspěvek činí u jednoho zaměstnance nejvýše 1000,- Kč, a to i při souběhu penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.

4.Částka příspěvku bude poukazována na účet pojištění zaměstnance každý měsíc následující po měsíci, ve kterém byly zaměstnaneckému oddělení fakulty doručeny doklady dle čl. 11 tohoto opatření, a dále až do zániku nároku.

5.V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu po toto období poskytování příspěvku zastaveno.

6.Zaměstnanec fakulty ztrácí nárok na příspěvek, jestliže

a.jeho pracovní poměr na fakultě zanikl;

b.jeho pracovní poměr byl zkrácen a nepředstavuje již plný úvazek;

c.cyklus pojištění byl ukončen nebo pojištění zaměstnance skončilo z jiných důvodů.

7.V případě ztráty nároku na příspěvek bude převod příspěvku uskutečněn naposledy v tom měsíci, ve kterém k některé z výše uvedených skutečností došlo.

 

 

Čl. 5

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 

1.Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby se poskytuje ve výši 60% zaplacených úroků z tohoto úvěru, maximálně však ve výši 10 000,- Kč v běžném kalendářním roce.

2.Na příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby má nárok zaměstnanec fakulty,:

a.jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky;

b.který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let;

c.výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;

d.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu řešení vědeckovýzkumného projektu, jehož nositelem byla fakulta, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek; 

e.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;

f.který prokáže, že v uplynulém zdaňovacím období zaplatil úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000,- Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/ka s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) až g) zákona o daních z příjmů;

g.který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity.

3.Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

4.Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

Čl. 6

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 

1.Účelovým úvěrem na potřeby související s bytovými potřebami se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že byl určen na

a.pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku;

b.pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti;

c.úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká;

d.na vypořádání závazků mezi občany souvisejících s bytovými potřebami.

2.Na příspěvek ve výši 40 % zaplacených úroků tohoto úvěru, nejvýše však 10 000,- Kč v běžném kalendářním roce, má nárok zaměstnanec fakulty,:

a.jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky;

b.který v běžném roce kalendářním dovrší věk nejvýše 40 let;

c.výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;

d.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu řešení vědeckovýzkumného projektu, jehož nositelem byla fakulta, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek; 

e.v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;

f.který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru ve výši nejméně 1 000,- Kč, přičemž bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance; úroky z účelového úvěru se neodečítají od daňového základu;

g.který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity.

3.Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

4.Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

Čl. 7

Nenávratná finanční výpomoc

 

1.Nenávratná finanční výpomoc do výše 500 000 Kč může být zaměstnanci fakulty poskytnuta na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v případě mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie.

2.Zaměstnanci fakulty může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000,- Kč.

 

 

Čl. 8

Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

 

1.Příspěvek na stravování náleží zaměstnanci fakulty,:

a.který je v pracovním poměru vůči fakultě,

b.odpracuje za směnu na fakultě alespoň 4 hodiny nepřetržité práce.

2.Stravovacím zařízením se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.

3.Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity lze poskytnout až do výše celkové ceny jídla,

4.Příspěvek hradí za zaměstnance fakulta tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do počtu jídel, které zaměstnanec odebral v souladu s tímto opatřením.

 

Čl. 9

Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování

 

1.Příspěvek na stravování náleží zaměstnanci fakulty

a.který je v pracovním poměru vůči fakultě;

b.odpracuje za směnu na fakultě alespoň 4 hodin nepřetržité práce.

2.Výše příspěvku může činit maximálně 55 % ceny jednoho jídla. Takto vypočtená výše příspěvku nesmí být ale vyšší než činí hodnota 70 % stravného vymezeného v § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

3.Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování hradí za zaměstnance fakulta.

 

Čl. 10

Společná ustanovení k příspěvku na stravování

 

1.Při směně nepřesahující deset a půl hodiny nemůže být zaměstnanci fakulty poskytnut v rámci jednoho dne vícenásobný příspěvek na stravování podle čl. 8 nebo podle čl. 9, ani příspěvek současně podle čl. 8 a čl. 9.

2.Při směně přesahující deset a půl hodiny má zaměstnanec nárok na další příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu, a to buď podle čl. 8, nebo čl. 9.

3.Neuplatněný nárok na příspěvek podle čl. 8 a čl. 9 nelze zpětně přiznat, vyjma příspěvku na stravování prostřednictvím poukázek.

4.Neuplatněný nárok na příspěvek na stravování prostřednictvím poukázek podle čl. 9 lze přiznat zpětně v průběhu kalendářního roku, avšak nejpozději do termínu pro předání všech podkladů pro závěrečné účtování účetních operací běžného kalendářního roku.

5.Příspěvky na stravování podle čl. 8 nebo čl. 9, které uplatnil zaměstnanec v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí zaměstnanec bezprostředně vrátit.

6.Výše příspěvku na stravování ve stravovacím zařízení univerzity nebo prostřednictvím poukázek je stanovena sdělením tajemníka.

7.Poskytování příspěvku na stravování nesmí ohrozit poskytování příspěvků na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami. O poskytování příspěvku na stravování rozhoduje děkan fakulty.

 

Čl. 11

Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění

 

1.Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění podá zaměstnanec, který splňuje podmínky pro přiznání příspěvku stanovené tímto opatřením, zaměstnaneckému oddělení fakulty na formuláři uvedeném v příloze tohoto opatření. Po podání žádosti a ověření zaměstnaneckým oddělením, že zaměstnanec má na příspěvek nárok, uzavře zaměstnanec smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem či životním pojištění nebo dodatek k takové smlouvě upravující příspěvek zaměstnavatele ve výši 1 000,- Kč. Kopii těchto dokladů dodá zaměstnaneckému oddělení.

2.Příspěvek bude poprvé vyplacen za měsíc následující po měsíci, ve kterém byly do 20. dne kalendářního měsíce zaměstnaneckému oddělení předloženy doklady podle odstavce 1 prokazující, že zaměstnanec splnil předpoklady pro přiznání příspěvku stanovené v tomto opatření.

 

Čl. 12

Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 

1.Splnění podmínky podle čl. 5, odst. 2, písm. d) se prokazuje smlouvou o úvěru, potvrzením bankovního ústavu o výši zaplacených úroků a v případě příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků, tj. kopií daňového přiznání, pokud si daňové přiznání zaměstnanec zpracovává sám, nebo potvrzením mzdové účtárny v případě, že daňové vyrovnání prováděla mzdová účtárna.

2.Splnění podmínky podle čl. 5, odst. 2 písm. e) a čl. 6 odst. 2, písm. e) se prokazuje čestným prohlášením zaměstnance.

3.Zaměstnanec splňující tímto opatřením stanovené podmínky pro přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby nebo na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předá žádost o příspěvek do zaměstnaneckého oddělení s dokumenty dle čl. 12 odst. 1 a 2 do 31. 8. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém uhradil úroky z úvěru.

4.Zaměstnanecké oddělení po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplacení jednorázového příspěvku v nejbližším možném výplatním termínu po podání žádosti.

 

 

Čl. 13

Žádost o nenávratnou finanční výpomoc

 

1.Žádost o nenávratnou finanční výpomoc podává zaměstnanec zaměstnaneckému oddělení se zdůvodněním a čestným prohlášením, že neuplatňuje nárok na finanční výpomoc podle čl. 7 na stejný účel na jiné součásti univerzity.

2.Zaměstnanecké oddělení po kontrole formálních náležitostí předloží žádost k vyjádření odborové organizaci.

3.V případě doporučení odborové organizace předloží zaměstnanecké oddělení žádost k rozhodnutí děkanovi fakulty.

4.V případě schválení žádosti děkanem fakulty zabezpečí zaměstnanecké oddělení vyplacení jednorázového příspěvku v nejbližším výplatním termínu.

 

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

 

1.Odpovědnými osobami za provádění tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí zaměstnaneckého a ekonomického oddělení.

2.Vzor Žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění / životní pojištění vytvoří zaměstnanecké oddělení a zveřejní ho na webových stránkách fakulty.

3.Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 12/2011.

4.Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání.

5.Toto opatření bylo projednáno s fakultním výborem VOS.

 

 

 

V Praze dne 24.2.2017                                             V Praze dne 24.2.2017

 

 

 

 

----------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.                                 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

předseda FV VOS                                                     děkan fakulty

Publikováno: Pátek 24.02.2017 11:25

Akce dokumentů