E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna biologie v číslech a grafech

Knihovna biologie - vybrané statistické údaje od r. 2005

Počet jednotek knihovního fondu v Oborové knihovně biologie

Knihovní fond Knihovny biologie tvoří v současnosti více než čtvrt miliónu svazků – knihovních jednotek. Můžeme jej rozdělit do tří hlavních kategorií: monografické publikace, periodika (časopisecký fond) a ostatní dokumenty (rukopisy včetně VŠ kvalifikačních prací, separáty, CD, DVD). Většinu fondu Oborové knihovny biologie představují monografie a časopisy (95,9 % celkového fondu v r. 2014), v kategorii ostatních dokumentů (4,1 % celkového fondu v r. 2014) převažují právě VŠ kvalifikační práce, tj. práce bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační a habilitační. Ve volném výběru je přibližně 6000 jednotek knihovního fondu.

Knihovní fond prochází neustálou proměnou – každoročně je rozšiřován o nové monografie reprezentující nejnovější poznatky z různých biologických oborů, jsou zakupovány nové (a naopak vyřazovány zastaralé a při výuce již nepoužívané) vysokoškolské učebnice a skripta, přibývají VŠ kvalifikační práce obhájené v příslušném roce, poškozené a jinak nevyhovující monografie jsou postupně vyřazovány, u časopisů (a v poslední době tento proces začíná probíhat i u monografií typu učebnic) se v řadě případů přechází na elektronické formy a knihovna biologie svým čtenářům poskytuje i možnost vypůjčení čteček.

Roční přírůstek a úbytek knihovního fondu Oborové knihovny biologie

Vývoj přírůstků knihovního fondu je v případě Knihovny biologie poměrně rovnoměrný – fond se ročně zvětšuje průměrně o 2600 knihovních jednotek (z toho průměrný roční přírůstek VŠ kvalifikačních prací 382 jednotek). Naproti tomu roční rozložení úbytků knihovního fondu bylo v posledních letech značně nerovnoměrné, což souviselo s postupnou reorganizací fondů jednotlivých dílčích knihoven: v r. 2006 došlo k výrazné obsahové probírce fondu Knihovny filosofie a dějin přírodních věd, v r. 2009 byly podobné rozsáhlé odpisy realizovány během slučování fondů bývalé Knihovny zoologie a Knihovny fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie při vzniku Biologické knihovny. Tato obsahová prověrka pokračovala i v r. 2010. V současnosti jsou vyřazovány především poškozené publikace.

Počet titulů odebíraných periodik v Oborové knihovně biologie

Během posledních let se změnil i počet odebíraných titulů periodik. V r. 2014 odebírala Knihovna biologie celkem 459 titulů; toto číslo zahrnuje jak tištěné (417), tak online (29) verze; ve 13 případech jsou dostupné obě verze současně. Postupné snížení počtu titulů odebíraných periodik bylo způsobeno jednak zrušením výměny časopisu Acta Universitatis Carolinae (který PřF UK přestala vydávat) za časopisy vydávané jinými univerzitami a vědeckými institucemi, jednak pečlivým zvažováním významu jednotlivých titulů (a z toho vyplývajících nákupů) pro rozvoj biologických oborů a Knihovny biologie jako takové.

Počet registrovaných výpůjček v Oborové knihovně biologie

Každoročně prostory knihovny biologie navštíví přes 50 tisíc uživatelů, průměrný počet registrovaných prvovýpůjček se pohybuje kolem 11 tisíc a knihovna ročně vyřídí také přibližně stejný počet žádostí o prodloužení.  Výpůjční služby zajišťované Knihovnou biologie zahrnují jednak přímé výpůjčky dokumentů z vlastního knihovního fondu (prezenčně v prostorách knihoven – např. výpůjčky VŠ kvalifikačních prací, většiny časopisů a historického fondu – nebo absenčně mimo knihovnu – většina monografií), jednak výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny v ČR, případně mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MVVS) z jiné knihovny v zahraničí. MVS a MVVS fungují pochopitelně oboustranně, takže publikace z fondu Knihovny biologie jsou tímto způsobem zpřístupňovány jiným knihovnám a institucím. Počet takto zajišťovaných výpůjček v rámci Knihovny biologie v posledních letech postupně narůstá, což je způsobeno jednak lepším povědomím čtenářské veřejnosti o tomto typu výpůjční služby, jednak postupnou retrokatalogizací staršího knihovního fondu v elektronickém knihovnickém systému ALEPH (různé externí instituce tak mají lepší přehled o dokumentech, které Knihovna biologie obsahuje).

MVS a MVVS v Oborové knihovně biologieOstatní typy služeb nabízených Knihovnou biologie (bibliografické a rešeršní služby, elektronické dodávání dokumentů v souladu s autorským zákonem) jsou již méně časté nebo je nelze jednoduše vyčíslit (referenční a poradenské služby). V oblasti vlastní publikační činnosti nebyla za posledních pět let v Knihovně biologie vydána žádná publikace; Katedra botaniky však vydává časopis Novitates Botanicae Universitatis Carolinae, který Knihovna botaniky distribuuje do dalších institucí v ČR i v zahraničí. Některé dílčí knihovny (především Knihovna filosofie a dějin přírodních věd) pořádají pro své uživatele vzdělávací a výchovné akce (obvykle několikrát ročně; nezapočítána individuální práce se čtenáři např. při vyhledávání v elektronických informačních zdrojích nebo v online katalozích).

Knihovní fond Knihovny biologie je postupně katalogizován  a zpracováván pomocí automatizovaného informačního systému ALEPH. Vzhledem k tomu, že se se zaváděním tohoto systému na PřF UK začalo v r. 1998 (a až v r. 2004 došlo k přechodu na vyšší verzi systému umožňující knihovnímu personálu jeho snazší ovládání), vzhledem k času, který zabere zavedení jedné publikace do tohoto systému (v optimálním případě nejméně 30 min) a vzhledem ke značnému počtu jednotek, které jsou součástí knihovního fondu, je v současnosti takto zkatalogizována pouze menší část celkového fondu Knihovny biologie, přičemž situace v jednotlivých dílčích knihovnách se liší. Nerovnoměrné roční rozložení počtu záznamů vytvořených / aktualizovaných v systému ALEPH během posledních let (data z r. 2010 dosud nejsou k dispozici) souvisí s několika faktory. V letech 2005 – 2006 byla v Knihovně botaniky, Knihovně antropologie a Knihovně filosofie a dějin přírodních věd provedena systematická retrokonverze lístkového katalogu do tohoto systému prostřednictvím technologie RETROKON a v následujících letech pracovníci knihoven (především v Knihovně botaniky a v Knihovně filosofie a dějin přírodních věd) takto vytvořené bibliografické záznamy postupně opravovali a doplňovali. Počet  nově zavedených i aktualizovaných záznamů se v posledních letech zvyšuje, každoročně je průměrně zkatalogizováno téměř 6000 knihovních jednotek.

Pro své návštěvníky má oborová knihovna biologie celkem 66 míst ve studovnách a čítárnách, z toho naprostá většina má možnost wifi připojení a přibližně polovina je přímo připojena do sítě instituce.

Akce dokumentů