E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLinda Nedbalová

Hydrobiologie, ekologie sinic a řas, extrémní prostředí 

 

Kontakt:

katedra ekologie
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2

email: lindane@natur.cuni.cz

Věda a výzkum

Výzkumné zaměření:
Ekologie fytoplanktonu polárních a horských jezer; diverzita, ekologie a ekofyziologie sněžných řas

 

ResearcherID

Orcid

Seznam publikací  

Grantové projekty

Pedagogická činnost

Ecology of Cyanobacteria and Algae (MB160P11)

Přednáška poskytuje ucelený přehled o ekologii sinic a řas žijících ve sladkovodním, mořském i terestrickém prostředí. Po obecném úvodu je pozornost věnována významným společenstvům (fytoplankton, fytobentos, subaerická a extremofilní společenstva). Probrána je jejich struktura, nároky na podmínky prostředí a biotické interakce, včetně jejich ovlivnění činností člověka. Do přednášky je zahrnuta i problematika fytogeografie, paleoekologie a symbióz.

Ekologie (MB170P75)

Přednáška základů ekologie pro bakalářské studenty.

Introduction to polar ecology (MB162P27)

Přednáška přináší základní přehled o environmentální biologické diverzitě a adaptacích organismů na prostředí polárních ekosystémů

Algologický kurs (MB160C11)

Kombinované terenní a laboratorní praktikum "Algologický kurs" se koná jeden týden na terénní stanici Lužnice u Třeboně. Cílem kurzu je získání praktických znalostí hlavních skupin a charakteristických druhů sinic a řas planktonu a nárostů eutrofních vod.

Terénní cvičení z ekologie (MB162T02)

Terénní cvičení z ekologie je určeno zejména pro bakaláře biologickýc h studijních programů a oborů, včetně učitelských kombinací biologie, stejně jako pro studenty všech dalších oborů majících co do činění s odbornou ekologií. Cvičení má cíl seznámit studenty nejen s praktickou (nikoliv však aplikovanou) ekologií v terénních podmínkách, ale i (spíše na prvním místě) vidět přírodu a organismy očima ekologa-badatele formulujícího hypotézy a hledajícího na ně odpovědi. Cvičení je zaměřeno úlohově, s akcentem na samostatnou studentskou práci v terénu. Úlohy jsou dílem volitelné, tj. každá studentská skupinka (2-3 členná) si na počátku praktika vybere sobě milou úlohu a té se věnuje celou dobu. Zároveň každý den okusí (napůl demonstrační formou) další povinné úlohy, které mají za cíl představit i tematicky jiné oblasti ekologické práce.

Kurs zimní ekologie (MB120T09)

Kurz je zaměřen na studium vlivu faktorů zimní ekologie na živé organismy. Přednášky se týkají glaciální a periglaciální geomorfologie vysokých hor a Arktidy, vlastností sněhu a sněhové pokrývky, nivální biologie, ekologie a ekofyziologie rostlin alpínských a arktických oblastí, adaptacemi bezobratlých živočichů a obratlovců, zimní ekologie vodního prostředí, kryofilních organismů a ekologie člověka ve vztahu k nízkým teplotám. Terénní část kurzu je zaměřena na studium vlastností a prostorové distribuce sněhové pokrývky vzhledem k rozšíření typů vegetace, měření zimního mikroklimatu, studium ekofyziologických adaptací rostlin na nízké teploty, měření ekologických parametrů stojatých a tekoucích vod a studium jejich biot v zimě a studium kryofilních organismů (sněžných řas). Tento specifický kurz se koná každým rokem a je určen zejména posluchačům s terénním ekologickým zaměřením (většinou z kateder botaniky, zoologie a ekologie).

Biomy Země (MB120P07)

Přednáškový kurz rozšiřuje bakalářské znalosti o ekologii hlavní ekosystémů světa. Jednotlivé lekce se věnují základním charakteristikám abiotického prostředí biomů, floristickým zvláštnostem, historickému vývoji a fytogeografii, struktuře a dynamice společenstev, specifickým adaptacím rostlin a vlivu člověka. Cvičení se koná formou diskuse odborných textů. Samozřejmě vítána je konfrontace s učebnicovým a vlastním pohledem na každý biom a zapojení účastníků do diskuse (zde směřujeme k četbě a diskusi vybraných článků). Snahou je minimalizovat překryvy s ostatními přednáškami (Fytogeografie, Terestrické ekosystémy) a dát prostor tématům, která nejsou zahrnuta v jiných kurzech.

Akce dokumentů