E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum výzkumu stabilních a radiogenních izotopů

Projekt "Centrum výzkumu stabilních izotopů", Operační program Praha - Konkurenceschopnost

   

"Evropský fond pro regionální rozvoj" | "Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti"


Oficiální stránky OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost


Kontakt


Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Praha 2, Albertov 6, 128 43

 

Zodpovědná osoba:

Dr. Jakub Trubač | jakub.trubac@natur.cuni.cz | mobil 604 871 400Pracovníci laboratoře:

Dr. Martin Mihaljevič | martin.mihaljevic@natur.cuni.cz
Dr. Jiří Zachariáš | jiri.zacharias@natur.cuni.cz
Dr. Kateřina Jandová | katerina.jandova@natur.cuni.cz
Mgr. Lenka Vondrovicová | lenka.vondrovicova@natur.cuni.cz


Slavnostní zahájení provozu Centra výzkumu stabilních izotopů


Tisková zpráva o realizaci projektu Centrum výzkumu stabilních izotopů


Úvod

„Centrum výzkumu stabilních izotopů“ bylo navrženo jako moderní univerzitní pracoviště, které bude pomocí tradičních i moderních izotopových soustav řešit aktuální problematiky přírodovědných oborů. Jednotlivá zařízení centra jsou navržena tak aby mohla být využívána k mezinárodně srovnatelné badatelské i pedagogické praxi učitelů, výzkumníků. Současně počítáme se zapojením vybavení do reálných podmínek a aplikací např. při sanační praxi, zlepšování technologií, recyklaci materiálů a zpracování odpadů.

Infrastruktura „Centra“ je financována z prostředků OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST – OPPK – projektu s názvem „Centrum výzkumu stabilních izotopů“ s číslem CZ.2.16/3.1.00/21516

Dne 16.9. 2015 byl spuštěn zkušební provoz IRMS MAT 253 a Delta V Advantage s příslušnými perifériemi.
Geologický ústav Akademie věd se jako partner podílí na vývoji metodik a využití těchto zařízení.

Nejdůležitější zařízení centra

Součástí centra jsou „gas source“ hmotnostní spektrometry (IRMS) určené pro následující izotopické systémy: D/H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 17O/16O, 34S/32S, 33S/32S, 28Si/29Si, Ar, Kr, Xe pro rozsah m/z:
1-150 amu a měřené plyny: CO2, CO, N2, N2O, O2, SO2, SiF4, SF6, Kr, Ar, Xe. Dále budou součástí zařízení: Systém pro přípravu a introdukci plynů, systém pro teplotní konverzi vzorků (EA) pro IRMS, plynová chromatografie (GC) pro IRMS a MS systém pro GC (IR MS).

Témata výzkumu

Vědci z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Univerzity Karlovy a Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy pracují v týmech na tématech, ve kterých jim měření stabilních izotopů pomáhá zodpovídat výzkumné otázky.


Skupina environmentální geochemie (EGG) je složena z pracovníků Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů a Laboratoře geologických ústavů PřF UK. Jejich společným zájmem je výzkum procesů spojených s biogeochemickými cykly prvků v blízkosti zemského povrchu (zejména kovů a metaloidů uvolněných z antropogenních zdrojů), interakcí mezi jednotlivými sférami prostředí (půda, voda, atmosféra, odpadové materiály) a vývoj nových analytických metod v geologii životního prostředí. (na obrázku aplikace Ramanovy spektrometrie v exobiologii)

 

Skupina Ekosystémová ekologie a obnova ekosystémů provádí výzkum zabývající se interakcí jednotlivých složek ekosystémů a jejich změnami během sukcese. Analýzou přirozeného výskytu stabilních izotopů uhlíku a dusíku v tělech organismů půdní fauny lze sledovat nárůst složitosti potravní sítě v průběhu vývoje ekosystému po disturbanci. Princip stanovení je založen na znalosti, že predátoři v sobě kumulují těžší izotopy 13C a 15N. Provedeme-li elementární analýzu extrahované půdní fauny a zjistíme-li, že na lokalitách, kde se ekosystém vyvíjel delší dobu, narůstá podíl těžších izotopů v tělech predátorů, aniž by narůstal u saprofágů, je zřejmé, že se potravní síť obohacuje o další úrovně. Stejným způsobem se rozkrývají potravní preference mravenců lesních v závislosti na nadmořské výšce. Mravenci v nižších polohách se krmí spíše semeny a mají tedy nižší poměr 13C/12C než mravenci z vyšších poloh, kteří více predují.

Zbytek pakomára Glyptotendipes pallens z Komořanského jezera

Přirozený výskyt stabilních izotopů využívá i skupina Limnologie a hydrobiologie ke studiu metabolismu vodních ekosystémů. Kromě studia zdrojů jezerní organické hmoty z povodí a struktury potravní sítě v jezerech, jsou v současnosti izotopová proxy nepostradatelným nástrojem paleolimnologie. Poměr stabilních izotopů kyslíku 18O/16O v kapsulích pakomárů, megasporech šídlatek nebo oogoniích parožnatek z jezerních sedimentů umožňuje rekonstruovat klimatické změny v minulosti. (na obrázku zbytek pakomára Glyptotendipes pallens z Komořanského jezera)

Značení stabilními izotopy využívá skupina Ekotoxikologie dekontaminace a environmentální chemie ke studiu v oblasti mikrobiální biodegradace persistentních organických polutantů a nově se objevujících mikropolutantů (např. endokrinních disruptorů). Použití značeného polutantu umožňuje sledovat jeho osud v průběhu biodegradace. Jednak na úrovni studia transformačních produktů biodegradace; stejně tak je možné kombinovat metodu charakterizace mikrobiálního společenstva pomocí fosfolipidů mastných kyselin z buněčných membrán organismů (PLFA - biomarker) se stanovením stabilních izotopů a získat tak informaci, které mikrobiální organismy se na degradaci polutantu podílejí. S touto znalostí je možné optimalizovat sanační biotechnologie.

Akce dokumentů