E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy a obory

Geologická sekce PřF UK zajišťuje v rámci studijního programu "Geologie" výuku několika oborů a zaměření v rámci bakalářského i magisterského studia.

Bakalářské studium (tříleté) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Katarína Holcová)

1. obor Geologie (garant doc. Petr Kraft
2. obor Hospodaření s přírodními zdroji (garant doc. Petr Drahota
3. obor Praktická geobiologie (garant doc. Katarína Holcová)
4. obor Geotechnologie (garant doc. Jan Vilhelm)

5. obor Geologie se zaměřením na vzdělávání (garant doc. Václav Kachlík) – jedno i dvouoborové studium; v případě výběru dvouborového studia je možno studovat kombinace geologie s biologií nebo chemií

6. obor Povrchová a podzemní voda (garant prof. Jakub Langhammer)

7. obor Vědy o Zemi (garant prof. Martin Mihaljevič)

Magisterské studium (dvouleté, navazuje na bakalářské studium) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Vojtěch Ettler
1. obor Geologie (garant doc. Vojtěch Ettler)

 • zaměření Geochemie
 • zaměření Geologie životního prostředí
 • zaměření Ložisková geologie
 • zaměření Mineralogie a krystalografie
 • zaměření Paleontologie
 • zaměření Petrologie
 • zaměření Strukturní geologie
 • zaměření Základní geologie

2. obor Aplikovaná geologie (garant doc. Jan Vilhelm)

 • zaměření Hydrogeologie
 • zaměření Inženýrská geologie
 • zaměření Užitá geofyzika

3. obor Geobiologie (garant doc. Katarína Holcová a doc. Ivo Konopásek)

studijní program Hydrologie a hydrogeologie (garant prof. Jakub Langhammer)

 • Hydrologie a hydrogeologie

Informace o programech, oborech a garantech jsou na webu Studium na PřF UK
Informace o studijních plánech naleznete v Karolínce.

Bakalářské studium trvá 3 roky (6 semestrů) a je ukončeno bakalářskou zkouškou. Výuka v bakalářském studiu je z větší části společná pro studenty všech geologických oborů. Teprve ve třetím ročníku (5. a 6. semestru) si studenti zapisují předměty, které jsou přípravou pro magisterské studium ve vybraném oboru nebo specializaci. Po vykonání bakalářské zkoušky je možno studium ukončit a odejít s bakalářským titulem (Bc.) do praxe, nebo pokračovat ve studiu na vyšším, magisterském stupni studia s užším zaměřením na některý z geologických oborů, nebo k interdisciplinárnímu studiu na jiné sekci naší fakulty (např. studiu ochrany životního prostředí, geobotaniky ap.), popř. na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí.

Magisterské studium trvá 2 roky (4 semestry) a podmínkou pro jeho absolvování je úspěšné ukončení bakalářského studia. Studium se skládá z několika povinných základních kursů daného oboru a z většího počtu výběrových předmětů, které si student volí nejen z rámce zvoleného oboru, ale podle zájmu též z jiných oborů, vyučovaných na přírodovědecké fakultě i mimo fakultu. Magisterské studium je ukončeno veřejnou obhajobou diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Při řešení diplomových prací jsou studenti zapojeni do skutečných vědeckovýzkumných projektů a jejich výsledky jsou prezentovány na vědeckých konferencích a v domácích i mezinárodních odborných časopisech. Úspěšným absolventům je udělen diplom magistra přírodovědy (Mgr.).

Akce dokumentů