E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy a obory

Geologická sekce PřF UK zajišťuje v rámci studijního programu "Geologie" výuku několika oborů a zaměření v rámci bakalářského i magisterského studia.

Bakalářské studium (tříleté) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Katarína Holcová
1. obor Geologie (garant doc. Petr Kraft
2. obor Hospodaření s přírodními zdroji (garant doc. Richard Přikryl
3. obor Praktická geobiologie (garant doc. Katarína Holcová)
4. obor Geotechnologie (garant doc. Jan Vilhelm)

 

Magisterské studium (dvouleté, navazuje na bakalářské studium) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Vojtěch Ettler
1. obor Geologie (garant doc. Vojtěch Ettler)

 • zaměření Geochemie
 • zaměření Geologie životního prostředí
 • zaměření Ložisková geologie
 • zaměření Mineralogie a krystalografie
 • zaměření Paleontologie
 • zaměření Petrologie
 • zaměření Strukturní geologie
 • zaměření Základní geologie

2. obor Aplikovaná geologie (garant doc. Jan Vilhelm)

 • zaměření Hydrogeologie
 • zaměření Inženýrská geologie
 • zaměření Užitá geofyzika

3. obor Geobiologie (garant doc. Katarína Holcová a doc. Ivo Konopásek)

Informace o programech, oborech a garantech jsou na webu Studium na PřF UK
Informace o studijních plánech naleznete v Karolínce.

Bakalářské studium trvá 3 roky (6 semestrů) a je ukončeno bakalářskou zkouškou. Výuka v bakalářském studiu je z větší části společná pro studenty všech geologických oborů. Teprve ve třetím ročníku (5. a 6. semestru) si studenti zapisují předměty, které jsou přípravou pro magisterské studium ve vybraném oboru nebo specializaci. Po vykonání bakalářské zkoušky je možno studium ukončit a odejít s bakalářským titulem (Bc.) do praxe, nebo pokračovat ve studiu na vyšším, magisterském stupni studia s užším zaměřením na některý z geologických oborů, nebo k interdisciplinárnímu studiu na jiné sekci naší fakulty (např. studiu ochrany životního prostředí, geobotaniky ap.), popř. na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí.

Magisterské studium trvá 2 roky (4 semestry) a podmínkou pro jeho absolvování je úspěšné ukončení bakalářského studia. Studium se skládá z několika povinných základních kursů daného oboru a z většího počtu výběrových předmětů, které si student volí nejen z rámce zvoleného oboru, ale podle zájmu též z jiných oborů, vyučovaných na přírodovědecké fakultě i mimo fakultu. Magisterské studium je ukončeno veřejnou obhajobou diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Při řešení diplomových prací jsou studenti zapojeni do skutečných vědeckovýzkumných projektů a jejich výsledky jsou prezentovány na vědeckých konferencích a v domácích i mezinárodních odborných časopisech. Úspěšným absolventům je udělen diplom magistra přírodovědy (Mgr.).

Akce dokumentů