E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy

Geologická sekce PřF UK zajišťuje výuku následujících programů a zaměření (specializací) v rámci bakalářského i magisterského studia.

Bakalářské studium (tříleté) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Katarína Holcová)

1. program Geologie (garant doc. Petr Kraft)
2. program Hospodaření s přírodními zdroji (garant doc. Petr Drahota
3. program Praktická geobiologie (garant doc. Katarína Holcová)
4. program Geotechnologie (garant doc. Jan Vilhelm)
5. program Geologie se zaměřením na vzdělávání (garant doc. Václav Kachlík) – jedno i dvouoborové studium; v případě výběru dvouborového studia je možno studovat kombinace geologie s biologií nebo chemií
6. program Hydrologie a hydrogeologie (garant prof. Jakub Langhammer)
7. program Vědy o Zemi (garant prof. Martin Mihaljevič)

Magisterské studium (dvouleté, navazuje na bakalářské studium) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Vojtěch Ettler


1. program Geologie (garant doc. Vojtěch Ettler)

 • zaměření Geochemie
 • zaměření Geologie životního prostředí
 • zaměření Ložisková geologie
 • zaměření Mineralogie a krystalografie
 • zaměření Paleontologie
 • zaměření Petrologie
 • zaměření Strukturní geologie
 • zaměření Základní geologie

2. program Aplikovaná geologie (garant doc. Jan Vilhelm)

 • zaměření Hydrogeologie
 • zaměření Inženýrská geologie
 • zaměření Užitá geofyzika

3. program Geobiologie (garant doc. Katarína Holcová a doc. Ivo Konopásek)

4. program Hydrologie a hydrogeologie (garant prof. Jakub Langhammer)

Informace o programech a garantech jsou na webu Studium na PřF UK
Informace o studijních plánech naleznete v Karolínce.

Bakalářské studium trvá 3 roky (6 semestrů) a je ukončeno bakalářskou zkouškou. Výuka v bakalářském studiu je z větší části společná pro studenty všech geologických programů. Teprve ve třetím ročníku (5. a 6. semestru) si studenti zapisují předměty, které jsou přípravou pro magisterské studium ve vybraném programu nebo specializaci. Po vykonání bakalářské zkoušky je možno studium ukončit a odejít s bakalářským titulem (Bc.) do praxe, nebo pokračovat ve studiu na vyšším, magisterském stupni studia s užším zaměřením na některý z geologických programů, nebo k interdisciplinárnímu studiu na jiné sekci naší fakulty (např. studiu ochrany životního prostředí, geobotaniky ap.), popř. na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí.

Magisterské studium trvá 2 roky (4 semestry) a podmínkou pro jeho absolvování je úspěšné ukončení bakalářského studia. Studium se skládá z několika povinných základních kursů daného programu a z většího počtu výběrových předmětů, které si student volí nejen z rámce zvoleného programu, ale podle zájmu též z jiných programů, vyučovaných na přírodovědecké fakultě i mimo fakultu. Magisterské studium je ukončeno veřejnou obhajobou diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Při řešení diplomových prací jsou studenti zapojeni do skutečných vědeckovýzkumných projektů a jejich výsledky jsou prezentovány na vědeckých konferencích a v domácích i mezinárodních odborných časopisech. Úspěšným absolventům je udělen diplom magistra přírodovědy (Mgr.).

Akce dokumentů