E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.

Profesor

(Izotopová) geochemie a geochronologie, magmatická petrologie

VJ.jpg

 

Kontakt:

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2

email: vojtech.janousek@geology.cz

Web pages: @ÚPSG@ČGS@Research Gate@Scopus@ORCID@Google Scholar@WOS/ResearcherID@Exaly

Seznam publikací

Pedagogická činnost

MG440P23 - Izotopová geochemie - geochronologie

(Vojtěch Janoušek 0,6 - Tomáš Magna)

Přednáška podává základní přehled geochemie radiogenních izotopů a geochronologických metod, včetně základů analytických postupů pro datování v rozsahu magisterského studia.

MG440P44 - Data analysis in R and Python

(Vojtěch Janoušek 0,5 - Ondrej Lexa)

Kurz je určen studentům vyšších ročníků, popř. postgraduantům. Cílem je a) seznámit účastníky se základními principy zpracování a vizualizace dat v geologii a fungováním počítačových algoritmů obecně; b) vysvětlit základy syntaxe programovacích jazyků R a Python, c) ukázat použití obou jazyků pro jednoduché výpočty, jakož i produkci kvalitních grafických výstupů; d) demonstrovat příklady použití obou jazyků v reprodukovatelném výzkumu (s důrazem na strukturní geologii a horninovou geochemii). Důraz je kladen na praktické příklady a cvičení.

Učebnice:  Janoušek, V., Moyen, J. F., Martin, H., Erban, V. & Farrow, C. M. (2016). Geochemical Modelling of Igneous Processes – Principles and Recipes in R Language. Bringing the Power of R to a Geochemical Community. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 346 pp, doi:10.1007/978-3-662-46792-3

MG440P24 - Magmatické procesy

(Vojtěch Janoušek 0,9 - Václav Špillar)

Přednáška se zabývá petrologickou a chemickou diverzitou magmatických hornin a petrogenetickými procesy při jejich vzniku, zejména parciálním tavením různých typů protolitu, vztahy mezi složením taveniny a krystalických fází při tavení a krystalizaci, diferenciačními procesy, interakcí mezi různými typy magmat a kontaminací při průchodu kůrou. Podrobně probírá problémy petrogeneze vybraných typů a skupin magmatických hornin v různých geotektonických prostředích. Je doplněna praktickými cvičeními ukazujícími řešení typických úloh při grafické prezentaci a interpretaci dat hlavních a stopových prvků, jakož i radiogenních izotopů z magmatických hornin.

MG440P56 - Vulkanologie

(Vojtěch Janoušek 0,5 - Vladislav Rapprich)

Speciální přednáška systematicky probírá vulkanické procesy, formy vulkánů a jejich produktů i postvulkanické jevy, zabývá se rolí vulkanismu ve vývoji Země a vulkanologií vybraných oblastí.

MG440P37 - Geodynamika litosféry

(Petr Jeřábek, Ondrej Lexa, Shah Wali Faryad, Vojtěch Janoušek 0,2)

Pokročilý kurz svým obsahem navazující na předmět Geotektonika a desková tektonika je určen pro posluchače magisterského studia, zejména pro specializace strukturní geologie, petrologie, základní geologie. Kurz se zabývá vývojem kůry v kontinentálních a oceánských oblastech, distribucí tepelného toku, mechanickými vlastnostmi litosféry, metamorfózou orogenních a subdučních domén a vývojem riftových, subdukčních a orogenních zón. Zápis do tohoto kurzu je podmíněn absolvováním bakalářských kurzů "Geotektonika a desková tektonika" a "Strukturní geologie".

MG421P37 - Magmatické systémy

(Jiří Žák - Vojtěch Janoušek)

Tato přednáška pro zájemce především o endogenní dynamickou geologii je zaměřena na moderní aspekty studia magmatických procesů ze dvou různých úhlů pohledu - očima strukturního geologa a izotopového geochemika. V rámci přednášky se tak pokusíme integrovat naše současné znalosti o geologii magmatických systémů s jejich geochemickým a izotopickým vývojem. Budeme diskutovat celou řadu v současné době aktuálních témat, jako jsou mechanické a chemické interakce kontrastních typů magmat, granitový diapirismus, magmatický stoping, vztah plutonů a zlomů či střižných zón, konstrukce obrovských batolitů v magmatických obloucích, vztahy mezi tektonickými a geochemickými procesy a časová měřítka magmatických procesů. V rámci přednášky bude prezentováno velké množství obrazového materiálu z terénu a map plutonů.

MG440C77 - Metodika přípravy bakalářské a diplomové práce

(Petr Jeřábek - Vojtěch Janoušek 0,3 - Ondrej Lexa)

Tento předmět je zaměřen na poskytnutí metodického návodu při přípravě diplomové práce, případně dalších odborných publikací a technických zpráv. Během kurzu si studenti osvojí základní dovednosti při sestavování faktografického textu, naučí se využívat informační zdroje a citační manažer, a osvojí si základy práce s grafickými programy pro tvorbu doprovodné obrazové dokumentace diplomové práce. Toto vše ve volně dostupném software.

 

jgeosci_cover.jpg

Ediční práce

V letech 2007-2020 jsem byl šéfredaktorem časopisu Journal of Geosciences, publikovaného Českou geologickou společností a specializovaného na geologii, petrologii a geochemii vyvřelých a metamorfovaných hornin. Je indexován řadou bibliografických databází, včetně Thompson Science Citation Index Expanded, Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences, GeoRef, Scopus, ProQuest and EBSCO.  Kompletní příspěvky jsou volně dostupné ve formátu PDF (jedná se o Open Access Journal).

SCImago Journal & Country Rank

Monografie londýnské geologické společnosti o petrogenezi a geotektonickém prostředí granitoidních hornin

S potěšením oznamujeme, že vyšla  naše (editoři Vojtěch Janoušek, Bernard Bonin, Bill Collins, Federico Farina a Peter Bowden) monografie "Post-Archean Granitic Rocks: Petrogenetic Processes and Tectonic Environments". Další detaily o Special Publication 491 jsou k nalezení na stánkách Geological Society of London

 

Vývoj software

GCDkit icon

Spolu s dalšími kolegy kontinuálně vyvíjíme freeware pro zpracování, interpretaci a grafickou prezentaci geochemických dat, zvaný Geochemical Data Toolkit  (GCDkit).

Pro další informace, viz náš blog.

Navíc nám v roce 2016 v nakladatelství Springer vyšla monografie Geochemical Modelling of Igneous Processes – principles and recipes in R Language, která vysvětluje použití programovacího jazyka R a systému GCDkit v modelování petrogeneze magmatických hornin. 

 

 

 

Akce dokumentů