E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSběr kurzů virtuální mobility/collecting courses for virtual mobility

Sběr kurzů virtuální mobilty:

Nově dochází k dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

  1.       4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
  2.       4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
  3.       Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nesplňující podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM.

Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ WS 22_23. Všechny požadované informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 15. července 2022.

Kurzy kategorie 3 je možné je zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chcete ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby do 15. července 2022.

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 15. července 2022

Postup pro podání žádosti o podporu POVIM:

o podporu mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v ZS 22/23 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

  1. 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
  2. 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
  3. 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK 

Upozorňujeme, že došlo ke změně výše podpory, která je uvedena v hrubé mzdě. Zároveň došlo ke specifikaci pravidel, která jsou k dispozici také na webu UK.

Formuláře a detailní informace naleznete v přílohách.

Kontaktní e-mail: foreign@natur.cuni.cz  

Termín: 10. 7.2022

 

Collecting courses for virtual mobility:

Virtual mobility courses were newly divided into three categories:

1)      4EU+ Joint Courses (category 1) - courses created within the 4EU+ alliance e.g. edu projects, that can be offered to all 4EU+ students - not eligible for POVIM support;

2)      4EU+ Shared Courses (category 2) - meeting 4EU+ criteria, flagship and/or key competences, offered to all 4EU+ students - POVIM support can be requested;

3)      Open Courses (category 3) - courses open outside the 4EU+ alliance, i.e. do not meet 4EU+ criteria, flagship and/or key competences, should be offered to students of all partner universities - POVIM support can be requested.

For more details on the categories - see attachment Virtual mobility at CU_categories

For the collection of VM courses of category 1 and 2 within 4EU+, the conditions set out in the annex Collection 4EU+ WS 22_23 apply. All required information about VM course must be published in SIS by 15 July 2022.

Category 3 VM courses can be published and offered at any time during the year but the syllabus in SIS has to be completed by 15 July 2022 if you wish to apply for POVIM support.

The collection of all VM Courses is done directly in SIS by ticking “Virtual mobility” in the course description not later than on 15 July 2022 

How to apply for POVIM fund support:

The POVIM fund is intended for CU academic staff who teach a compl online course in WS 22/23 and administrative staff who take care of administration and management of VM in following amount:

1)      15.000 CZK for academics who creates a new VM course

2)      7.500 CZK for academics who maintain a previously taught VM course and they open it repeatedly

3)      7.500 CZK for administrative staff managing VM.

 

Please note that there has been a change in the amount of the support, which is stated in gross wages. At the same time, the rules have been specified and are also available on the UK website web UK.

Contact email: foreign@natur.cuni.cz

Deadline: 10 July 2022.

 

Publikováno: Pátek 17.06.2022 09:25

Akce dokumentů