E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Geologie (jednooborové studium)

Bakalářský studijní obor Geologie (jednooborové studium)

mineralogie je součástí geologieCo je náplní studia?

Tříletý bakalářský studijní obor Geologie poskytuje základní přehled o všech geologických disciplínách - od obecné geologie přes mineralogii, petrologii, paleontologii, geochemii, ložiskovou geologii po hydrogeologii, inženýrskou geologii a aplikovanou geofyziku, studium však zahrnuje i řadu dalších předmětů jako je např. chemie, fyzika, statistika apod., vždy však s jasným zaměřením na potřeby geologa.  Studenti si nabyté vědomosti doplňují praktickými zkušenostmi při řadě terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

Jen malá část studentů bakalářským stupněm svá studia končí a nastupuje do zaměstnání. Z tohoto důvodu je studijní plán sestaven tak, aby jeho absolventy co nejlépe připravil ke  studiu vybrané specializace v navazujícím magisterském studiu. V průběhu tří let bakalářského studia proto ve studijním plánu průběžně klesá počet povinných předmětů, společných pro všechny, a stoupají možnosti vlastního výběru ze širokého spektra volitelných předmětů, které jsou přípravou na budoucí specializaci. Ne právě nejšťastnější výběr takových předmětů při změně představy o svém budoucím směřování ale není žádné neštěstí a dá se nahradit v navazujícím magisterském stupni studia, vyžaduje to však zvýšené studijní úsilí.

Proč studovat geologii právě na Univerzitě Karlově?

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy nabízí v rámci České republiky nejširší spektrum možností studia geologických oborů a specializací, z nichž si může absolvent bakalářského studia vybrat a na něž se může už v bakalářském stupni dobře připravit. Tradicí jsou přátelské vztahy mezi studenty i pedagogy a individuální přístup ke každému studentovi, samozřejmostí jsou možnosti zahraničních stáží a dalších akcí pro ty, kteří své studium berou zodpovědně.

Uplatnění absolventů

Cílem studia je výchova odborníků schopných poznání a dokumentace horninového prostředí, jeho geologické stavby a technických parametrů, interakce s atmosférou, hydrosférou a biosférou a procesů vedoucích k migraci látek v těchto prostředích. Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí) a jsou schopni všestranně pracovat s daty (geologickými, hydrologickými, klimatickými, environmentálními apod.) - terénní dokumentace prací, archívní získávání dat, zpracovávání, vyhodnocování a základní interpretace dat. Absolventi najdou uplatnění jako členové řešitelských týmů v oblasti státní geologické služby a dalších výzkumných organizací, v organizacích zabývajících se průzkumnými pracemi (využívání přírodních zdrojů, ochrana a využívání vod, řešení inženýrskogeologických a geotechnických problémů apod.) a dále i v orgánech státní správy všech stupňů zabývajících se ochranou životního prostředí a využíváním jeho zdrojů.

Další informace najdete na stránkách věnovaných studiu geologických věd.

Zkušenosti studentů

Nejradši vzpomínám na exkurze a terénní kurzy, které byly přínosné jak kvůli mému studiu, tak kvůli spoustě skvělých zážitků s lidmi z oboru. Stejně tak ale vzpomínám i na řadu přednášek. - Barbora Hynková

Další zkušenosti studentů geologie.

Přijímací řízení

Akce dokumentů