E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterinstitucionální dohody


Uvedené smlouvy programu Erasmus+ s původní platností do roku 2020/2021 jsou z rozhodnutí Evropské komise komise a po odsouhlasení s partnerskými institucemi prodlouženy o další rok.

Takové smlouvy jsou tedy platné i pro akademický rok 2022/2023
a lze je využít pro výjezdy s návratem do 30. 9. 2023.

Prodlužování smluv na akademický rok 2023/2024 proběhne do konce roku 2022,
poté informace budou aktualizovány i na webu.Interinstitucionální dohody tvoří základ pro realizaci mobilit studentů a zaměstnanců PřF UK.

Interinstitucionální dohoda může být uzavřena pouze se vzdělávací institucí, která je zapojena do programu Erasmus a které byl Evropskou komisí přidělen Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE).
Seznam úspěšných žadatelů naleznete na adrese:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche-2021-2027

Program ERASMUS+ nově umožňuje vysílání studentů na praktické stáže do výzkumných pracovišť neuniverzitního typu, se kterými musí být ovšem rovněž dohoda uzavřena.

 

►  Přehled interinstitucionálních dohod PřF UK v plném znění ve formátu PDF

►  Přehled interinstitucionálních dohod ve webové aplikaci UK pod složkou ERASMUS:
      https://is.cuni.cz/webapps/

 

Uzavírání interinstitucionálních dohod

Interinstitucionální dohody uzavírají jednotlivá pracoviště fakulty. Spolupráce může být domluvena na základě zahraničních kontaktů jednotlivých pedagogů, nebo katedrového/ústavního koordinátora Erasmus. Pedagog se spojí se zahraničním pracovištěm a katedrovým/ústavním koordinátorem Erasmus a společně domluví náležitosti spolupráce. Jedná se zejména o typ aktivity (studijní pobyty, praktické stáže, výukové pobyty pedagogů atd.) a počty studentů a vyučujících, které bude po dobu platnosti dohody možné vysílat a přijímat. Dohodu následně formálně připraví katedrový/ústavní koordinátor Erasmus.

Vzor formuláře pro spolupráci pro stávající období Erasmus+ je zde. Do konce roku 2022 musí být všechny smlouvy uzavírány digitálně přes EWP. Více informací bude zveřejněno průběžně na podzim 2022.

Z důvodu zařazení smlouvy je vhodné, aby kontaktní osobou na formuláři byl buď přímo pedagog, který spolupráci domlouvá, nebo lépe katedrový/ústavní Erasmus koordinátor příslušné katedry. Z hlediska počtu a délky výjezdů by měla být dodržena reciprocita, případně lze kompenzovat výjezdy našich studentů příjezdy partnerských učitelů.
Smlouvy na praktické stáže studentů (tedy aktivita SMT – Student Mobility for Traineeship) a zaměstnanců (STT – Staff Traineeship) nejsou ze strany UK vyžadovány. Je možné je uzavřít v případě vzájemné domluvy s partnerskou univerzitou nebo v případě plánovaného opakovaného využití daného typu mobility.
Studijní obory musejí být rovněž jednoznačně určeny příslušným kódem (zde).

Stávající postup uzavírání a podpisu interinstitucionálních smluv:

– bude upraveno, jakmile bude spuštěna univerzitní aplikace na správu smluv (EWP)

Poté, co katedrový/ústavní koordinátor připraví příslušný formulář smlouvy, zašle jej elektronicky do Erasmus kanceláře. Zde je podklad zkontrolován, zaevidován, opatřen podpisem proděkana pro zahraničí a je možné jej odeslat do zahraničí (komunikaci se zahraničním pracovištěm zpravidla zajišťuje katedrový/ústavní koordinátor Erasmus). Pro zjednodušení a urychlení postupu nevyžaduje UK originály, scany smluv jsou plně akceptovatelné. Jakmile je ze zahraničí navrácena podepsaná smlouva na katedru/ústav PřF UK, je třeba ji ihned zaevidovat v kanceláři Erasmus, smlouva je vyvěšena na fakultní webové stránky (Seznam interinstitucionálních dohod zde) a zaslána do Evropské kanceláře RUK – bez evidence na této úrovni nelze mobility uskutečňovat! Postup vyplňování, podepisování a odesílání interinstitucionálních smluv lze případně modifikovat podle požadavků katedry/ústavu PřF UK nebo zahraničního pracoviště.


Některé partnerské instituce vyžadují uvedení čísla přiděleného Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), které pro UK pro období ERASMUS+ je:

  50334-LA-1-2014-1-CZ-E4AKA1-ECHE  


Do smluv je rovněž třeba uvádět

PIC kód UK: 999923434

 

 

Akce dokumentů