E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterinstitucionální dohody


Interinstitucionální dohody (dříve Bilaterální smlouvy) tvoří základ pro realizaci mobilit studentů a zaměstnanců PřF UK.

Interinstitucionální dohoda může být uzavřena pouze se vzdělávací institucí, která je zapojena do programu Erasmus a které byl Evropskou komisí přidělen Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE).
Seznam úspěšných žadatelů naleznete na adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

Program ERASMUS+ nově umožňuje vysílání studentů na praktické stáže do výzkumných pracovišť neuniverzitního typu, se kterými musí být ovšem rovněž dohoda uzavřena.

 

►  Mapa interinstitucionálních dohod PřF UK

►  Přehled interinstitucionálních dohod PřF UK v plném znění ve formátu PDF

►  Přehled interinstitucionálních dohod ve webové aplikaci UK pod složkou ERASMUS:
      https://is.cuni.cz/webapps/

 

Uzavírání interinstitucionálních dohod


Interinstitucionální dohody uzavírají jednotlivá pracoviště fakulty. Spolupráce může být domluvena na základě zahraničních kontaktů jednotlivých pedagogů, nebo katedrového/ústavního koordinátora Erasmus. Pedagog se spojí se zahraničním pracovištěm a katedrovým/ústavním koordinátorem Erasmus a společně domluví náležitosti spolupráce. Jedná se zejména o typ aktivity (studijní pobyty, praktické stáže, výukové pobyty pedagogů atd.) a počty studentů a vyučujících, které bude po dobu platnosti dohody možné vysílat a přijímat. Dohodu následně formálně připraví katedrový/ústavní koordinátor Erasmus.

Vzor formuláře pro spolupráci s univerzitními pracovišti pro období Erasmus+ (tedy od akademického roku 2014/15 do roku 2020/2021) je zde. Pro realizaci praktických stáží studentů ve výzkumných institucích neuniverzitního typu je třeba použít tento formulář (ke stažení zde).

Z důvodu zařazení smlouvy je vhodné, aby kontaktní osobou na formuláři byl buď přímo pedagog, který spolupráci domlouvá, nebo lépe katedrový/ústavní Erasmus koordinátor příslušné katedry. Z hlediska počtu a délky výjezdů by měla být dodržena reciprocita, případně lze kompenzovat výjezdy našich studentů příjezdy partnerských učitelů. Smlouvy na praktické stáže studentů (tedy aktivita SMT – Student Mobility for Traineeship) je vhodné uzavírat až pro konkrétní studenty vyjíždějící v daném akademickém roce (viz Administrativní příprava praktických stáží). Studijní obory musejí být rovněž jednoznačně určeny příslušným kódem (zde).

Po té, co katedrový/ústavní koordinátor připraví příslušný formulář smlouvy, zašle jej elektronicky do Erasmus kanceláře. Zde je podklad zkontrolován, zaevidován, opatřen podpisem a je možné jej odeslat do zahraničí (komunikaci se zahraničním pracovištěm zpravidla zajišťuje katedrový/ústavní koordinátor Erasmus). Pro zjednodušení a urychlení postupu nevyžaduje UK originály, scany smluv jsou plně akceptovatelné. Jakmile je ze zahraničí navrácena podepsaná smlouva na katedru/ústav PřF UK, je třeba ji ihned zaevidovat v kanceláři Erasmus, smlouva je vyvěšena na fakultní webové stránky (Seznam interinstitucionálních dohod zde) a zaslána do Evropské kanceláře RUK – bez evidence na této úrovni nelze mobility uskutečňovat! Postup vyplňování, podepisování a odesílání interinstitucionálních smluv lze případně modifikovat podle požadavků katedry/ústavu PřF UK nebo zahraničního pracoviště.

Formuláře interinstitucionálních dohod s platností v akademickém roce 2015/2016 potvrzené oběma partnerskými pracovišti (koordinátor PřF UK – RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.) je třeba dodat do Erasmus kanceláře nejpozději do 1.12. 2014.


Má-li partnerská univerzita vlastní formuláře, je nezbytné, aby obsahovaly všechny položky uvedené na našem formuláři interinstitucionální dohody (položky C,D,E mohou být uvedeny v příloze).


Některé partnerské instituce vyžadují uvedení čísla přiděleného Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), které pro UK pro období ERASMUS+ je:

 

  50334-LA-1-2014-1-CZ-E4AKA1-ECHE  

 

Do smluv je rovněž třeba uvádět

PIC kód UK: 999923434

Akce dokumentů