E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace pro doktorandy o přiznání a výplatě doktorandského stipendia a některých dalších typů stipendií

Přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF) a jejich vyplácení upravuje především Stipendijní řád Univerzity Karlovy (SŘ UK), Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a příslušná Opatření děkana.

 1. Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia, pokud se u něj nevyskytuje překážka k poskytnutí stipendia podle čl. 13 SŘ UK.

 2. Výplata stipendia je bezhotovostní na bankovní účet studenta vedený v českých korunách u peněžního ústavu v České republice.

  • Student je povinen pro tento účel zadat číslo svého bankovního účtu do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (SIS). Zadání provádí na záložce Změna údajů v modulu Osobní údaje a nastavení. Za správnost a aktuálnost uvedeného čísla bankovního účtu v SIS, na který jsou vyplácena stipendia studenta, je plně odpovědný příslušný student.

  • Fakulta nenese odpovědnost za újmu, která nastane chybným vložením čísla účtu studentem.

  • Pro výplatu všech typů stipendií PřF je student povinen užívat pouze jeden bankovní účet.

 3. Stipendium, které bylo vyplaceno neoprávněně, je student povinen vrátit na účet fakulty.

 4. Bankovní příkaz k výplatě stipendia je poukázán z účtu PřF na bankovní účet studenta nejpozději každého 16. dne kalendářního měsíce. Pokud den výplaty připadne na den pracovního klidu, vyplatí se stipendia nejbližší následující pracovní den. Výplatou se rozumí podání bankovního příkazu k úhradě.
 5. Detailní přehled o částkách a typech stipendií v jednotlivých měsících má student uveden v modulu Stipendia v SIS.

 6. Výše doktorandského stipendia na PřF v prezenční formy studia je 10 500 Kč. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se stipendium navyšuje o 2 000 (přiznává se automaticky od následujícího kalendářního měsíce).

 7. Další typy stipendií jsou uvedeny ve SŘ UK (např. stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky; na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb.).

 8. Stipendia STARS se přiznávají dle Opatření děkana.

 9. Informace o ubytovacích a sociálních stipendiích naleznete v Opatřeních rektora. Tyto typy stipendií přiznává a vyplácí rektorát UK.

Kontaktní osoba pro agendu stipendií: Ing. Dagmar Gondeková

1. 10. 2023

 

Akce dokumentů