E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla pro konání státních rigorózních zkoušek (SRZ) v oborech navazujícího magisterského studia programu biologie

Aktualizováno: 7. 11. 2019

Řád UK a pravidla UK PřF jsou ke stažení na stránkách pro studium/rigor. řízení UK PřF. Tento návrh vznikl na základě jednání SVR biologie a upravuje podmínky pro NMgr program biologie - v souladu s řádem UK a pravidly UK PřF. Materiál proto neopakuje ustanovení zmiňovaných dokumentů.

Rigorózní řízení


Předseda a členové komise SRZ
Předseda komise stanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce. Součástí posudku musí být vyjádření k publikaci/publikacím uchazeče a stanovisko zda práci na základě níže uvedených pravidel doporučuje k obhajobě. Předsedové a členové komisí SRZ jsou uvedeni ve vědeckou radou schválených Seznamech pro státní závěrečné a rigorózní zkoušky.

Rigorózní práce


Rigorózní práce, prokazující schopnost samostatné činnosti uchazeče v oblasti výzkumu nebo vývoje, je složena z autorského komentáře a alespoň jedné publikace. Komentář uvozuje odbornou problematiku, kterou se práce zabývá. Uchazeč musí být autorem nebo spoluautorem publikace a musí být schopen doložit podíl na tvůrčí činnosti, která k publikaci vedla. Za vědeckou publikaci se pro účely řízení v programu navazujícího magisterského studia biologie považuje původní práce přijatá k uveřejnění zpravidla v impaktovaném časopise. 

Diplomová práce může být uznána za rigorózní práci pouze v případě, že obsahuje publikovanou/k publikaci přijatou práci ve smyslu tohoto odstavce.

Rigorózní zkouška


Rigorózní zkouška je náročnější formou státní závěrečné zkoušky. Zkouška se koná z předmětu, který obor nebo jeho část zastřešuje. Okruhy vymezující předmět jsou dostupné u garanta oboru nebo předsedy komise SRZ.
Zkouška má ve vztahu k oboru doložit především schopnosti důležité pro samostatnou vědeckou práci (syntéza na základě dílčích poznatků, samostatný úsudek, znalost aktuálních problémů v rámci předmětu a podobně).
Předměty SRZ jsou po oborech uvedeny na stránkách věnovaných rigoróznímu řízení na UK PřF. V případě oborů členěných na zaměření je uvedeno několik alternativních předmětů SRZ.

Upozornění pro uchazeče z řad studentů DSP


Jako rigorózní zkoušku může komise SRZ uznat státní doktorskou zkoušku v odpovídajícím programu. Jako rigorózní práci může komise SRZ uznat obhájenou doktorskou práci (na základě ustanovení čl. 7 rigor. řádu UK). Z uvedeného vyplývá, že (i) studentům doktorského studia může být uznána státní doktorská zkouška pro účely SRZ a (i) absolventům doktorského studia může být přiznán titul RNDr., pokud o to požádají.

 

Akce dokumentů