E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v programu Klinická a toxikologická analýza

Aktualizováno: 28.09.2011

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v programu Klinická a toxikologická analýza se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení, a doporučeními chemické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty. Pro uchazeče jsou dále závazné doplňující požadavky k rigoróznímu řízení, schválené pro studijní program Klinická a toxikologická analýza při katedře analytické chemie.

Rigorózní řízení, probíhající před komisí jmenovanou děkanem UK PřF, sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce cca.10 min) a zkoušky z Klinické a toxikologické analýzy v rozsahu daném absolvovanými povinnými přednáškami (doba trvání cca. 30 min).

Jako rigorózní práci je možno předložit:

Alespoň jednu původní práci (vycházející z výsledků, prezentovaných uchazečem v jeho diplomové práci), publikovanou anebo přijatou k publikaci (nutno doložit) v odborném zahraničním recenzovaném periodiku (v anglickém jazyku).Uchazeč musí být minimálně spoluautorem publikace. Publikovaná práce musí být opatřena úvodem v rozsahu 10 - 15 stran, shrnujícím řešenou problematiku.

Rigorózní práci uchazeč odevzdává na studijní odobru spolu s ostatními povinnými přílohami, a to nejpozději dva měsíce před vlastním řízením. Kvalita předložené práce je písemně posouzena oponentem, vybraným předsedou komise pro rigorózní řízení, k jehož vyjádření členové komise při svém hodnocení přihlédnou.

Státní rigorózní řízení se koná dvakrát ročně (obvyklý je jarní termín v dubnu a podzimní termín v říjnu), Konkrétní datum se určuje nejpozději tři měsíce předem a je zveřejněno na nástěnce a domovské stránce KATA při Katedře analytické chemie. Uchazeč je povinen se na studijním odboru k rigoróznímu řízení předepsaným způsobem přihlásit (Čl. 3 rigorózního řádu), a to nejpozději dva měsíce před určeným termínem.

Povinné přílohy odevzdávané předsedovi komise pro rigorózní zkoušky před obhajobou:

  • Stručný odborný životopis
  • Seznam publikovaných prací včetně konferenčních příspěvků.
  • V případě předkládaného komentovaného souboru publikací, které ještě nebyly otištěny, potvrzení o jejich přijetí v časopise.

 

Akce dokumentů