E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Ekologie a ochrana prostředí

Aktualizováno: 14.06.2017

Všeobecná pravidla a pokyny viz Rigorózní řízení.

Rigorózní řízení

Předseda komise pro státní rigorózní zkoušku (SRZ) stanoví jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce. Předsedové a členové komise SRZ jsou uvedeni v příslušných seznamech PřFUK.

Rigorózní práce

Rigorózní práce svým rozsahem i způsobem zpracování musí výrazně převyšovat požadavky kladené na diplomovou práci. Rigorózní práce musí mít přírodovědné zaměření, a měla by se především opírat o data získaná jejím autorem. Pokud práce vychází z již existujících údajů, je požadován tvůrčí způsob zpracování dat vedoucí k prokazatelně novým poznatkům.
Rozhodujícím  kritériem hodnocení je, zda rigorózní práce, nebo její část, byla publikována nebo přijata k tisku v odborném časopise s recenzním řízením. Samotnou publikaci však jako rigorózní práci není možno předložit. Za adekvátní publikační výstup se považuje práce uveřejněná nebo přijatá k uveřejnění v periodiku s nezávislým oponentním řízením. Periodikum musí mít mezinárodní statut (mezinárodní redakční rada), nebo národní statut s příspěvky nebo abstrakty tištěnými v anglickém jazyce. Pokud není uchazeč prvním autorem, musí být přiložen doklad o podílu uchazeče potvrzený  prvním autorem publikace.
Diplomovou práci je možno uznat jako rigorózní jen výjimečně, a to v případě, že splňuje všechny výše uvedené požadavky kladené na rigorózní práci co do obsahové stránky a způsobu její publikace. Samozřejmým předpokladem je hodnocení obhajoby diplomové práce stupněm výborně.
Rigorózní zkouška je ústní a koná se z jednoho uchazečem vybraného předmětu státní závěrečné zkoušky (SZZK) akreditovaného oboru navazujícího magisterského studia (NMS) "Ochrana životního prostředí". Okruhy vymezující předmět odpovídají okruhům SZZK NMS. Rigorózní zkouška je náročnější formou státní závěrečné zkoušky.

Rigorózní zkouška

RZ se koná z jednoho uchazečem vybraného předmětu státní závěrečné zkoušky akreditovaného oboru navazujícího magisterského studia (OŽP). Okruhy vymezující předmět odpovídají okruhům SZZK NMS. Rigorózní zkouška je náročnější formou státní závěrečné zkoušky.

Studentům i absolventům doktorandského studia (pokud o to požádají) může komise pro SRZ jako rigorózní zkoušku uznat státní doktorskou zkoušku v odpovídajícím programu (Aplikovaná a krajinná ekologie). Jako rigorózní práci může pak komise SRZ uznat obhájenou doktorskou práci (na základě ustanovení čl. 7 rigor. řádu UK) a z ní vycházející publikaci (publikace) výše uvedené úrovně.

Návrh projednán a schválen na VR ÚŽP 24.1. 2007

 

Akce dokumentů