E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Aplikovaná geologie

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení.

Rigorózní řízení probíhá před komisí, kterou sestavuje Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (ÚHIGUG).


Pro obor Aplikovaná geologie se dále upřesňuje: 

Pro obor Aplikovaná geologie se dále upřesňuje: 

  • Rigorózní práce musí prokázat schopnost samostatné činnosti uchazeče v oblasti výzkumu nebo vývoje. Výsledky práce musí být publikovány (nebo přijaty k publikaci) v recenzovaném odborném tisku.

  • Jako rigorózní práci je též možné předložit soubor alespoň čtyř monotematických článků publikovaných v odborném recenzovaném tisku, opatřený úvodem o rozsahu nejméně 10 stran. Alespoň jedna z těchto publikací musí být originální článek v časopise registrovaném v databázi Web of Science (Thomson Reuters), přičemž uchazeč musí být jejím prvním autorem.

  • Magisterská diplomová práce může být jako práce rigorózní uznána pouze výjimečně. Musí být obhájena na geologické sekci PřF UK s klasifikací výborně, dále se musí jednat o původní práci, která svým rozsahem a způsobem zpracování převyšuje požadavky kladené na diplomové práce a její výsledky byly publikovány nebo přijaty k publikaci v recenzovaném odborném tisku. Mezi obhajobou magisterské diplomové práce a jejím uznáním jako práce rigorózní nesmí uplynout doba delší než 5 let.

  • Rigorózní práci uchazeč odevzdává ve dvou exemplářích.

 

 

 

Akce dokumentů