E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup uvádění změn osobních údajů studenta v SIS

Údaje, které student o sobě může sám změnit v SIS

Na záložce Změna údajů  v modulu Osobní údaje a nastavení může student měnit následující údaje:

 1. změna doručovací adresy na jinou než trvalou adresu, včetně možnosti nastavení doručování do datové schránky

 2. e-mailová adresa (doporučeno je použít fakultní emailovou adresu)

 3. mobilní telefonní číslo a případná další dvě telefonní čísla

 4. bankovní účet (Pozn: Pro výplatu stipendií na podporu ubytování nebo sociálního stipendia se používá bankovní účet uvedený v aplikaci pro podávání žádostí o tato stipendia)

 5. údaj o koleji, včetně pokoje koleje

 6. URL webových stránek studenta

Údaje, které je oprávněno měnit výhradně oddělení studijního odboru fakulty (resp. výhradně personální odbor, pokud je student současně v pracovně-právním vztahu s Univerzitou Karlovou)

Následuje výčet osobních údajů studenta, které může měnit pouze studijní odbor. V případě, že je student současně v pracovně - právním vztahu s UK, může měnit osobní údaje výhradně personální pracoviště fakulty nebo jiné součásti univerzity. Změna může být provedena na základě  písemného oznámení o změně údajů a po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně jiného dokladu, je-li to u příslušného údaje uvedeno.

 1. příjmení, jméno, příp. prostřední jména a rodné příjmení (rodné se dokládá matričním dokladem - např. oddacím listem)

 2. rodinný stav (dokládá se matričním dokladem - např. oddacím listem)

 3. tituly před jménem a za jménem – získané studiem na UK nebo na jiné škole 

 4. rodné číslo, resp. rodný kód cizince (nejedná se o kód zdravotního pojištěnce)

 5. pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla)

 6. státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.)

 7. číslo českého nebo slovenského občanského průkazu - tyto údaje nejsou fakultou vyžadovány

 8. až dvě čísla pasů (pro cizince) - tyto údaje nejsou fakultou vyžadovány

 9. obec, okres a stát narození

 10. údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR

 11. trvalá adresa

 12. nejvyšší dosažené vzdělání

 13. údaj o změněné pracovní schopnosti – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

 14. údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

Akce dokumentů