E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup uvádění změn osobních údajů studenta v SIS

Údaje, které student o sobě může sám změnit v SIS

Ve webové aplikaci Osobní údaje (O mně) na záložce Změna údajů může student změnit hodnoty těchto údajů, které jsou o něm v systému evidovány:

 1. změna doručovací adresy na jinou než trvalou adresu, včetně možnosti doručování do datové schránky

 2. mailová adresa

 3. až tři telefonní čísla: mobilní telefon, telefon, telefon 2

 4. bankovní účet (používá se pro výplatu stipendií jiných než sociálních a jiných než na podporu ubytování)

 5. údaj o koleji, včetně pokoje koleje

 6. URL webových stránek studenta

Údaje, které je oprávněno měnit výhradně oddělení studijního odboru fakulty (resp. výhradně personální pracoviště, pokud je student současně v pracovně-právním vztahu s Univerzitou Karlovou)

Následuje výčet osobních údajů studenta, které může měnit pouze oddělení studijního odboru fakulty, na nichž je student zapsán do studia (v případě, že je student současně v pracovně-právním vztahu s UK, tak výhradně personální pracoviště fakulty nebo jiné součásti univerzity, kde má pracovně-právní vztah), a to na základě písemného oznámení o změně údajů a předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu studenta (resp. na základě jiného dokladu, je-li to u příslušného údaje níže uvedeno):

 1. příjmení, jméno, příp. prostřední jména a rodné příjmení (dokládá se matričním dokladem - např. oddacím listem)

 2. rodinný stav (dokládá se matričním dokladem - např. oddacím listem)

 3. tituly před jménem a za jménem – získané studiem na UK nebo na jiné škole 

 4. rodné číslo, resp. rodný kód cizince (nejedná se o kód zdravotního pojištěnce)

 5. pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla)

 6. státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.)

 7. číslo českého nebo slovenského občanského průkazu

 8. až dvě čísla pasů (pro cizince)

 9. obec, okres a stát narození

 10. údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR

 11. trvalá adresa

 12. nejvyšší dosažené vzdělání

 13. údaj o změněné pracovní schopnosti – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

 14. údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

Akce dokumentů