E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIndividuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy

Možnost individuálního studijního plánu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech je ošetřena v čl. 5 odst. 14 - 16 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

V případě, že má student

  1. vážné zdravotní problémy,
  2.  je evidován jako student se specifickými potřebami (SSP),
  3. má evidovanou uznanou dobu rodičovství,
  4. pečuje o závislou osobu nebo
  5. reprezentuje Česko ve sportovním odvětví,

může požádat děkana o modifikaci průběhu studia, resp. o individuální studijní plán (ISP). S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, rodičovství, speciálním potřebám nebo dalším okolnostem se může jednat pouze o různě dlouhý posun doby plnění studijních povinností při zachování počtu termínů kontroly studia předmětu a požadovaného počtu kreditů pro konání státních závěrečných zkoušek.

Písemná žádost se podává na studijním odboru osobně nebo ji lze zaslat poštou. Do žádosti je třeba uvést, které předměty bude student v rámci ISP plnit v prodloužené lhůtě. Žádost musí být vždy doložena (podle důvodu) zprávou od lékaře – specialisty nebo potvrzením sportovní organizace. V případě, že student žádá o ISP z důvodu rodičovství, je nutné nejdříve tuto skutečnost sdělit studijnímu odboru. K tomuto účelu slouží formulář Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče.

Pokud děkan (proděkan pro studium) žádosti vyhoví, student obdrží písemné usnesení o povolení ISP, ve kterém jsou přesně stanoveny podmínky dalšího studia a datum zápisu do dalšího úseku studia. Studijní odbor provede v SIS úpravu zapsaných předmětů tak, aby pedagogové mohli výsledky zapisovat do SIS i mimo období k tomu určené. Pokud student žádá u pedagoga o individuální přístup, je nezbytné, aby pedagogovi nejprve předložil písemné usnesení o ISP vydané děkanem/proděkanem pro studium, event. u studentů SSP i funkční diagnostiku.

Pokud student nesplní podmínky stanovené individuálním studijním plánem, bude mu studium ukončeno z důvodu nesplnění požadavků podle § 56, odst. 1 b Zákona č. 111/1998 ZoVŠ.

Studentům doporučujeme, aby v případě vážných zdravotních komplikací obratem kontaktovali studijní odbor a neodkládali řešení situace na konec akademického roku (září), kdy probíhají kontroly pro postup do dalšího úseku studia.

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti

aktualizace 10.1.2022

Akce dokumentů