E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení neúspěšného studia

Studium se jinak než řádně ukončuje zanecháním studia (student doručí studijnímu odboru písemné prohlášení o zanechání studia) nebo nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia. Pokud student studium neukončí absolvováním nebo některou z možností uvedenou v § 56 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., je stále studentem a v případě delší doby studia mu bude i za toto období vyměřen poplatek. 

V případě, že student nesplní podmínky pro postup do dalšího úseku studia, doporučujeme ukončit studium písemným prohlášením o zanechání studia (formulář). Studium bude ukončeno dnem, kdy toto prohlášení bude doručeno na fakultu.

K okamžitému ukončení studia totiž nedojde tím, že student přestane navštěvovat výuku, že již nebude mít možnost absolvovat druhý opravný termín opakovaně zapsaného předmětu či nesplní podmínky pro postup do dalšího úseku studia.  

Řízení k ukončení studia ze strany fakulty se zahajuje po datu kontroly plnění podmínek, a to elektronickou výzvou k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí o ukončení studia (dále jen "výzvou").  Z toho důvodu je nutné si zkontrolovat  v SIS aktuální e-mailovou doručovací adresu Po uplynutí doby na vyjádření, typicky je to 7 dní, děkan vydá rozhodnutí o ukončení studia a je odesláno doporučeně s dodejkou do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se student může odvolat do 30 dní po doručení rozhodnutí.  I v tomto období je stále studentem. Práva na odvolání je možné se vzdát, pak se studium ukončí dnem vzdání se tohoto práva. Pokud se student neodvolá ani nevzdá práva na odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci 30 dní po doručení . Dnem, kdy rozhodnutí nabyde  právní moci, je studium ukončeno. 

Praktický příklad: Datum kontroly je stanoveno na 24. 9. Dne 26. 9. je prostřednictvím SIS odeslána výzva se lhůtou 7 dní. Je doručena 27. 9. a poslední den lhůty na vyjádření je 4. 10. Dne 8. 10. je odesláno prostřednictvím České pošty rozhodnutí o ukončení studia. Student si je na poště vyzvedne 10. 10., což je den doručení. Dne 11. 10. začne běžet lhůta 30 dní na podání odvolání. Student se neodvolá, nijak nereaguje, právní moc, a tedy skutečné ukončení studia, nastane 11. 11. Po celou tuto dobu studium stále běží  (i když se student nezapsal do dalšího ročníku) a tato doba se počítá při vyměřování poplatků za delší studium jako odstudovaná.

Pokud student po doručení výzvy dodá studijnímu odboru prohlášení o zanechání studia, řízení o ukončení studia se zastaví a studium je ukončeno ke dni doručení prohlášení. 

 

Studijní odbor

aktualizace 10. 1. 2022

Akce dokumentů