E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Spočítal jsem si, že mi měla vzniknout poplatková povinnost, žádné vyrozumění ani fakturu jsem však neobdržel. Mám obavu, abych něco nezanedbal. Co mám v takovém případě dělat?

Rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium hromadně rozesílá rektorát UK studentům všech 17 fakult. Toto je administrativně náročný proces a rozhodnutí bývají doručována až několik měsíců po datu vzniku poplatkové povinnosti. Rozhodnutí jsou zasílána v dopise do vlastních rukou s červeným pruhem na kontaktní adresu uvedenou v SIS, zároveň jsou studenti o skutečnosti vzniku poplatkové povinnosti informování mailem. Dokud tomu nedojde, nemáte povinnost nic platit. Je třeba si uvědomit, že rozhodnutí o poplatkové povinnosti Vám může být doručeno i po zanechání / absolvování studia a povinnost poplatek uhradit trvá i za okolností, že v té době již nejste studentem UK.


Ukončil jsem studium zanecháním před datem vzniku poplatkové povinnosti, vztahuje se na mě z tohoto důvodu nějaká úleva na poplatku?

Ukončí-li student studium po datu vzniku poplatkové povinnosti jiným způsobem než absolvováním, povinnost uhradit poplatek trvá. Prominutí poplatku, vyplývající z OR č. 45/2017, kterým rektor zmírňuje tvrdost zákona, se vztahuje pouze na řádné ukončení studia absolvováním. Platí však, že student má  právo podat proti rozhodnutí o vyměření poplatku do 30 dnů ode dne jeho doručení na rektorát UK a v něm tuto skutečnost uvést. O podaných odvoláních pak rozhodne rektor (prostřednictvím poplatkové komise rektorátu UK).


Studium jsem přerušil po datu vzniku poplatkové povinnosti, musím uhradit poplatek spojený se studiem?

Ano, pokud jste měl v den vzniku poplatkové povinnosti status studenta, musíte poplatek uhradit v plné výši. V případě, že Vám po opětovném zapsání do studia bude následně vyměřen ještě jeden poplatek za delší studium, můžete se proti němu odvolat a požádat o jeho snížení - v souladu s Čl. 1 OR č. 45/2017.


Kde je možné si ověřit, zda peníze za poplatek spojený se studiem došly v pořádku na účet UK?

Poplatky spojené se studiem jsou hrazené na účet fakulty a zde si také můžete přes studijní oddělení fakulty ověřit, zda platba došla na účet.


Přišlo mi rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek, nemám však k dispozici celou částku. Lze poplatek rozdělit do splátek?

Ano, žádost o povolení splátkového kalendáře povoluje proděkan pro studijní záležitosti. Žádost se podává písemně prostřednictvím studijního oddělení. Pokud jste však dlužníkem z minulých let, žádáte o splátkový kalendář na oddělení pro záležitosti studentů rektorátu UK.


Kdo mi oznámí povinnost hradit poplatek za delší studium?

Rozhodnutí o této povinnosti zasílá rektorát UK do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v SISu. V rozhodnutí jsou uvedeny všechny potřebné údaje.


Mám splněny všechny studijní povinnosti a uzavřel jsem poslední ročník studia, čekám jen na státnice, tedy už nestuduji. Přesto mi přišlo rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek.

Pokud jste studium nepřerušil, máte stále status studenta a stále se Vám dny studia načítají.


Přišlo mi rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek, ale někam jsem ho založil a nemohu ho najít. Co mám dělat?

Kontaktujte referentku studijního oddělení, která má tuto agendu na starosti. Sdělí Vám všechny potřebné údaje – číslo účtu, variabilní a specifický symbol, částku i datum splatnosti. Můžete si u ní případně osobně vyzvednout kopii rozhodnutí.


Zaplatil jsem poplatek za studium. Co se děje s těmito penězi?

Peníze za poplatky v souvislosti s dalším a delším studiem jsou převedeny do stipendijního fondu fakulty. Pro jiné účely nelze tyto peníze použít.


Na jaký účet mám poslat vyměřený poplatek?

Číslo bankovního účtu fakulty je 38533021/0100, variabilní a specifický symbol je generován pro každý poplatek zvlášť. Oba symboly jsou vždy uvedeny na rozhodnutí o povinnosti hradit poplatek.


Dostal jsem až výzvu k zaplacení poplatku, ale žádné rozhodnutí jsem nedostal. Jak je to možné?

Rozhodnutí zasílá rektorát UK do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v SIS. Pokud se nepodaří rozhodnutí doručit (např. z důvodu, že si jej adresát nevyzvedne), rektorát informuje fakultu. Oznámení o nedoručeném rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce fakulty a referentka informuje studenta e-mailem.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Mgr. Kláru Kolínovou ze studijního oddělení klara.kolinova@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů