E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky za delší studium studium stanoví § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) . V souladu s tímto předpisem jsou výše poplatků pro jednotlivé akademické roky stanoveny takto:

Způsob vyměřování poplatků a postup řízení o vyměření poplatku stanovuje Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy. K ukončení neúspěšného studia (nejen pro účely vyměřování poplatků za delší studium) dochází nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia nebo doručením písemného prohlášení o zanechání studia. Podrobnosti najdete na této stránce.

Žádost o splátkový kalendář u nově vyměřených poplatků se podává děkanovi Přírodovědecké fakulty prostřednictvím Studijního oddělení PřF.  K tomu potřeba dodat vyplněné následující formuláře:

Žádost o splátkový kalendář
Dohoda o splátkách

Žádost o prominutí nebo snížení poplatku a žádost o splátkový kalendář u vymáhaných poplatků se podává rektorovi Univerzity Karlovy prostřednictvím Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK, Ovocný trh 5, Praha 1. 

Kompletní informace o poplatcích spojených se studiem (předpisy, možnost odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, úlevy na poplatcích) je na webu Univerzity Karlovy: http://www.cuni.cz/UK-7283.html

S účinností od 29. 5. 2020 vstoupilo v platnost nové opatření rektora č. 23/2020,  Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19.

Informace k nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium najdete na https://cuni.cz/UK-10565.html.

S dotazy k poplatkům se můžete obracet na Mgr. Valerii Havrdovou.


Výše poplatků v dřívějších letech

Aktualizováno 10. 6. 2020

 

Akce dokumentů