E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky za delší studium studium stanoví § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) . V souladu s tímto předpisem jsou výše poplatků pro jednotlivé akademické roky stanoveny takto:

IV. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2018 konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem.

Žádost o splátkový kalendář u nově vyměřených poplatků se podává děkanovi Přírodovědecké fakulty prostřednictvím Studijního oddělení PřF.  K tomu potřeba dodat vyplněné následující formuláře:

Žádost o splátkový kalendář

Dohoda o splátkách

Žádost o prominutí nebo snížení poplatku a žádost o splátkový kalendář u vymáhaných poplatků se podává rektorovi Univerzity Karlovy prostřednictvím Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK, Ovocný trh 5, Praha 1. 

Kompletní informace o poplatcích spojených se studiem (předpisy, možnost odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, úlevy na poplatcích) je na webu Univerzity Karlovy: http://www.cuni.cz/UK-7283.html

S dotazy k poplatkům se můžete obracet na Mgr. Valerii Havrdovou.

Aktualizováno 8. 7. 2019

 

Akce dokumentů