E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram rozvoje manažerských dovedností

Zveme srdečně všechny zájemce na vzdělávací modul pro rozvoj manažerských dovedností, který je určen pro akademické a neakademické pracovníky UK. Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody. První z kurzů proběhne v říjnu 2020.

Témata programu jsou:

1. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

2. Zvládání pracovního stresu

3. Řešení pracovních konfliktů a mediace

4. I. + II. Leadership – vedení lidí

5. Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

6. Týmová práce a týmové chování, vedení týmů

7. Vedení porad

8. Time management

9. Ekonomické minimum

10. Právní minimum

11. Řízení projektů

 

Účast v programu je zdarma a je financována z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Registraci najdete zde:

Podrobný program:

1. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci (2 dny)

Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“. Kurz se zaměřuje rovněž na dovednosti v roli prezentujícího.

1. skupina: 6. 10. 2020 (ÚT) a 7. 10. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

2. skupina: 13. 10. (ÚT) a 14. 10. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna Lektorka: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

2. Zvládání pracovního stresu (1 den)

Interaktivní kurz je zaměřen na identifikaci významných pracovních stresorů, na různé přístupy ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření, ať už v rovině úprav životního stylu, nácviku vhodných sociálních a komunikačních dovedností nebo osvojení různých relaxačních technik. Kurz sleduje rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření.

1. skupina:. 20. 10. 2020 (ÚT), lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D. - Zelená posluchárna

2. skupina: 22. 10. 2020 (ČT), lektorka: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D. - Zelená posluchárna

3. Řešení pracovních konfliktů a mediace (1 den)

Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.

1. skupina: 26. 10. 2020 (PO) - Zelená posluchárna

2. skupina: 29. 10. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna Lektorka: Mgr. Ivana Fabianová

4. I. Leadership – vedení lidí (1 den)

Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.

1. skupina: 2. 11. 2020 (PO), lektorka: PhDr. Alexandra Fonville - Zelená posluchárna 2. skupina: 6. 11. 2020 (PÁ), lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D. - Zelená posluchárna

II. Leadership – vedení lidí (1 den)

Kurz navazuje na kurz Leadership I. problematikou strategické motivace podřízených, s ohledem na individuální motivační rámce členů týmu, tématy poskytování zpětné vazby a dohod týkajících se plnění cílů a rozvoje podřízených.

1. skupina: 10. 11. 2020 (ÚT), lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D. - Malá aula

2. skupina: 13. 11. 2020 (PÁ), lektorka: PhDr. Alexandra Fonville - Zelená posluchárna

5. Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými (2 dny)

Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).

1. skupina: 19. 11. (ČT) a 20. 11. 2020 (PÁ) - Malá aula

2. skupina: 25. 11. (ST) a 26. 11. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna Lektorka: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

6. Týmová práce a týmové chování, vedení týmů (1 den)

Stěžejními tématy kurzu jsou týmové role, jejich silné a slabé stránky. Sledováno je uvědomění si „skladby" svých týmů optikou týmových rolí, práce s potenciálem nositelů týmových rolí tak, aby přispívali k cílům týmu, dobré týmové atmosféře a k celkovému úspěchu.

1. skupina: 30. 11. 2020 (PO) - Zelená posluchárna

2. skupina: 1. 12. 2020 (ÚT) - Zelená posluchárna Lektorka: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

7. Vedení porad (1 den)

Kurz se zaměřuje na dovednosti vedoucího pracovníka ve vedení porad. Pozornost je věnována přípravě na porady různého typu, metodám vedení porad, efektivním způsobům jejich vedení se zaměřením na to, jak je strukturovat, stanovovat jejich cíle, plánovat jejich naplnění, organizovat a kontrolovat jejich realizaci.

1. skupina: 8. 12. 2020 (ÚT) - Zelená posluchárna

2. skupina: 9. 12. 2020 (ST) - Zelená posluchárna Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

8. Time management (1 den)

Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas. Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.

1. skupina: 14. 12. 2020 (PO) - Zelená posluchárna

2. skupina: 16. 12. 2020 (ST) - Zelená posluchárna Lektorka: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

9. Ekonomické minimum (1 den)

GDPR - Mgr. Jan Jindra Součást kurzu ve stručnosti přiblíží problematiku nařízení GDP. Kromě základních doporučených postupů a zásad bude pozornost zaměřena na některé příklady z dosavadní praxe. V další části budou nastíněny principy obecného fungování oboru spisové služby s důrazem na zdrojové právní předpisy a výklad základních pojmů souvisejících se správou listinných i digitálních dokumentů. V rámci diskuze budou zodpovězeny nejčastější dotazy související s problematikou ochrany osobních údajů.

Zadávání veřejných zakázek - Mgr. Zdeněk Cvejn

Při pořizování zboží a služeb je UK v postavení veřejného zadavatele, a tudíž je povinna vynakládat svěřené finanční prostředky v souladu s právním řádem, zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v souladu se zásadami dobrého hospodaření, principy 3E - tj. účelně, efektivně a hospodárně. I zaměstnanci UK se při pořizování zboží a služeb musí řídit výše uvedenými předpisy a rovněž interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu bude kurz zaměřen na základní seznámení s předpisy a pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Bude se věnovat informacím, co je veřejná zakázka, jaké jsou její druhy a finanční limity a jak při pořizování zboží a služeb správně postupovat a jakým chybám se vyhnout.

Ing. Helena Stuchlíková

Posluchač se seznámí se základními otázkami hospodaření z pohledu ekonomických oddělení

1) Základní orientace v předpisech o hospodaření UK

2) Pohled na UK zákonem o účetnictví

3) Dvě základní daně na UK – daň z příjmu a daň z přidané hodnoty

4) Rozdíl mezi základem daně a výsledkem hospodaření

5) Vybrané problémy ze zákona o správě daní – daňový řád

6) Diskuze v průběhu celého semináře

1. skupina: 2. 2. 2021 (ÚT) (Zelená posluchárna)

2. skupina: 3. 2. 2021 (ST) (Zelená posluchárna)

Lektoři: Mg. Zdeněk Cvejn, Mgr. Jan Jindra, Ing. Helena Stuchlíková

10. Právní minimum (1 den)

1. skupina: 10. 2. 2021 (ST) - Zelená posluchárna

2. skupina: 11. 2. 2021 (ČT) - Zelená posluchárna Lektorka: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

11. Řízení projektů (1 den)

Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.

1. skupina: 15. 2. 2021 (PO) - Zelená posluchárna

2. skupina: 16. 2. 2021 (ÚT) - Zelená posluchárna
Lektor: Ing. Eduard Česnek

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ

Publikováno: Středa 01.07.2020 10:45

Akce dokumentů