E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 21/2023 k tvorbě a použití sociálního fondu

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 21/2023

k tvorbě a použití sociálního fondu

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a opatřením rektora č. 8/2022.

 

Čl. 2

Tvorba sociálního fondu

 1. Sociální fond Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita”), Přírodovědecké fakulty (dále jen  „fakulta”) je tvořen od 1. 1. 2024  ve výši 1,0 % objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období,
 2. Zůstatek fondu k 31. 12. příslušného roku se převádí jako použitelný zdroj pro následující období.

 

Čl. 3

Použití sociálního fondu

Sociální fond fakulty bude použit na příspěvek zaměstnanci fakulty na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění.

 

Čl. 4

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

 1. Zaměstnanec fakulty má nárok na příspěvek, jestliže:
  1. jeho pracovní poměr vůči univerzitě  trvá nepřetržitě alespoň tři roky;
  2. výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce minimálně 0,5. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;
  3. má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění (dále pojištění).
 2. Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
 3. Příspěvek činí u jednoho zaměstnance s pracovním úvazkem 1,0 nejvýše 1 000 Kč, a to i při souběhu penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.
 4. Příspěvek činí u jednoho zaměstnance s pracovním úvazkem 0,5 – 0,99 nejvýše 500 Kč, a to i při souběhu penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.
 5. Částka příspěvku bude poukazována na účet pojištění zaměstnance každý měsíc následující po měsíci, ve kterém byly zaměstnaneckému odboru fakulty doručeny doklady dle čl. 11 tohoto opatření, a dále až do zániku nároku.
 6. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu po toto období poskytování příspěvku zastaveno.
 7. Zaměstnanec fakulty ztrácí nárok na příspěvek, jestliže:
  1. jeho pracovní poměr na fakultě zanikl;
  2. jeho pracovní poměr byl zkrácen a nepředstavuje již alespoň 0,5 úvazek;
  3. cyklus pojištění byl ukončen nebo pojištění zaměstnance skončilo z jiných důvodů.
 8. V případě ztráty nároku na příspěvek bude převod příspěvku uskutečněn naposledy v tom měsíci, ve kterém k některé z výše uvedených skutečností došlo.

 

Čl. 5      

Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění

 1. Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění podá zaměstnanec, který splňuje podmínky pro přiznání příspěvku stanovené tímto opatřením, zaměstnaneckému odboru fakulty na formuláři uvedeném v příloze tohoto opatření. Po podání žádosti a ověření zaměstnaneckým odborem, že zaměstnanec má na příspěvek nárok, uzavře zaměstnanec smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem či životním pojištění nebo dodatek k takové smlouvě upravující příspěvek zaměstnavatele ve výši 1000 Kč, pokud má zaměstnanec pracovní úvazek 1,0, resp. 500 Kč, pokud má zaměstnanec pracovní úvazek 0,5 – 0,99. Kopii těchto dokladů dodá zaměstnaneckému odboru.
 2. Příspěvek bude poprvé vyplacen za měsíc následující po měsíci, ve kterém byly do 20. dne kalendářního měsíce zaměstnaneckému odboru předloženy doklady podle odstavce 1 prokazující, že zaměstnanec splnil předpoklady pro přiznání příspěvku stanovené v tomto opatření.

 

Čl. 6      

Závěrečná ustanovení

 1. Odpovědnými osobami za provádění tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí zaměstnaneckého a ekonomického odboru.
 2. Vzor Žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění / životní pojištění vytvoří zaměstnanecký odbor a zveřejní ho na webových stránkách fakulty.
 3. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 08/2023.
 4. Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. 1. 2024.
 5. Znění tohoto opatření bylo projednáno s fakultním výborem VOS, na důkaz čehož připojuje níže předseda FV VOS svůj podpis.

 

 

V Praze dne 20. prosince 2023


 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

předseda FV VOS

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Publikováno: Středa 20.12.2023 15:30

Akce dokumentů