E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 12/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 12/2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

 

 

Čl. 1

Základní termíny

 

Zahájení akademického roku

 

1. 10. 2023

Zakončení akademického roku

30. 9. 2024

 

 

Zimní semestr

 

Letní semestr

Výuka/semestr

1. 10. 2023 – 7. 1. 2024

19. 2. 2024 – 26. 5. 2024

Rozvrhovaná výuka

2. 10. 2023 – 7. 1. 2024

19. 2. 2024 – 26. 5. 2024

Zápočtový týden

2. 1. 2024 – 7. 1. 2024

13. 5. 2024 – 19. 5. 2024

Bloková výuka

20. 5. 2024 – 26. 5. 2024

Zkouškové období

8. 1. 2024 – 18. 2. 2024

27. 5. 2024 – 30. 6. 2024

2. 9. 2024 – 23. 9. 2024

 

Vánoční prázdniny

 

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

Letní prázdniny

1. 7. 2024 – 31. 8. 2024

Děkanský sportovní den (výuka zrušena)

25. 4. 2024

Rektorský sportovní den (výuka zrušena)

14. 5. 2024

 

Čl. 2

Zápis do 1. ročníku

Termíny zápisu do bakalářského studia

 

Programy Aplikovaná geografie, Geografie a kartografie, Demografie, Hydrologie a hydrogeologie

(pouze zápis na fakultě)

 

18. 7. 2023

Programy Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů, Bioinformatika

(třídenní soustředění na fakultě)

23. 8. 2023 – 25. 8. 2023

Programy Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie,

Geologie, Geologie se specializací Geoarcheologie, Geotechnologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Vědy o Zemi

(třídenní soustředění mimo Prahu)

28. 8. 2023 – 30. 8. 2023

Programy se zaměřením na vzdělávání, Ochrana životního prostředí

(třídenní soustředění mimo Prahu)

30. 8. 2023 – 1. 9. 2023

Aplikovaná geografie se specializacemi, Demografie se specializacemi

Geografie a kartografie, Hydrologie a hydrogeologie (třídenní soustředění mimo Prahu)

1. 9. 2023 – 3. 9. 2023

Science (třídenní soustředění na fakultě)

19. 9. - 21. 9. 2023

Náhradní termín pro bakalářské programy (kromě Science)
(pouze zápis na fakultě)

12. 9. 2023

Náhradní termín Science (pouze zápis na fakultě)

27. 9. 2023

Termíny zápisu do navazujícího magisterského studia

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK do 30. 6. 2023

31. 8. 2023

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium mimo PřF UK

15. 9. 2023

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK v období

od 1. 7. 2023 do 19. 9. 2023

22. 9. 2023

Pro uchazeče studijních programů v anglickém jazyce

27. 9. 2023

Termíny zápisu do doktorského studia

Pro uchazeče ze zahraničí mimo Slovensko s nástupem ke studiu
      od 1. 10. 2023

      od 1. 3. 2024


27. 9. 2023

1. 3. 2024

Pro uchazeče z Česka a Slovenska s nástupem ke studiu

      od 1. 10. 2023

      od 1. 3. 2024


29. 9. 2023

1. 3. 2024

 

Čl. 3

Zápis předmětů

 

 

Zimní semestr

 

Letní semestr

Elektronický zápis předmětů

od 16. 8. 2023

od 18. 12. 2023

Přednostní zápis povinných předmětů

do 23. 8. 2023

do 25. 12. 2023

Uzavření zápisu předmětů

6. 9. 2023

14. 1. 2024

pro studenty nastupující do 1. roč. bakalářského studia

14. 9. 2023

pro studenty nastupující do 1. roč. navaz. magister. studia

18. 9. 2023

Dodatečné úpravy zápisů předmětů

od 25. 9. 2023

od 12. 2. 2024

Konečné uzavření zápisů předmětů

8. 10. 2023

25. 2. 2024

Kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí předmětů s porušenou rekvizitou (provádí studijní oddělení)

4. 10. 2023

21. 2. 2024

Odmítnutí předmětů s porušenou rekvizitou a závazné zapsání předmětů (provádí studijní oddělení)

9. 10. 2023

26. 2. 2024

Předměty vyučované v letním semestru se zapisují až v období vyhrazeném pro zápis předmětů letního semestru.

Předměty vyučované v letním semestru a závazně zapsané v zimním semestru není možné později škrtat.

 

Čl. 4

Kontrola studia a zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu (pouze elektronicky)

Studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do studia v akademickém roce 2023/2024

 

Termín zápisu do druhého úseku studia, tj. do letního semestru

 

1. 2. 2024 – 19. 2. 2024

Poslední možný termín zkoušek a zápočtů v 1. úseku studia

16. 2. 2024

Zápis výsledků zkoušek a zápočtů do SIS v 1. úseku studia

do 18. 2. 2024

Kontrola splnění podmínek pro postup do 2. úseku studia

19. 2. 2024

Náhradní termín zápisu do 2. úseku studia

do 11. 3. 2024

Všichni studenti

Termín zápisu do vyššího ročníku pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia

1. 6. 2024 – 29. 9. 2024

Poslední možný termín zkoušek a zápočtů

23. 9. 2024

Zápis výsledků zkoušek a zápočtů do SIS

do 23. 9. 2024

Kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia

24. 9. 2024

Náhradní termín zápisu

do 17. 10. 2024

 

Vypsání termínů zkoušek v SIS – zimní semestr

 

do 7. 1. 2024

Vypsání termínů zkoušek v SIS – letní semestr

do 26. 5. 2024

 

 

Čl. 5

Státní závěrečné zkoušky

Přihlášení k tématu bakalářské a diplomové práce v SIS

 

Vypsání nabídky témat prací

 

do 1. 11. 2023

Přihlášení se k tématu práce

do 14. 1. 2024

Potvrzení přijetí role vedoucího práce

do 21. 1. 2024

Schválení garantem

do 31. 1. 2024

Termíny státních závěrečných zkoušek

 

Bakalářské programy

 

15. 1. – 16. 2. 2024

 

27. 5. – 28. 6. 2024

 

2. 9. – 19. 9. 2024

Navazující magisterské programy

15. 1. – 16. 2. 2024

27. 5. – 14. 6. 2024

2. 9. – 19. 9. 2024

Garant stanoví čtrnáctidenní období pro konání SZZK

do 3. 10. 2023

do 7. 2. 2024

do 10. 5. 2024

Studijní odbor zveřejní termíny čtrnáctidenního období pro konání SZZK

do 13. 10. 2023

do 25. 2. 2024

do 31. 5. 2024

Termín splnění podmínek pro konání SZZK

nejpozději 3 pracovní dny před začátkem čtrnáctidenního období pro konání SZZK

Termín přihlášení k jednotlivým částem SZk (včetně obhajoby práce) a odevzdání bakalářské práce v SIS (provádí student):

přihlašování a odevzdávání prací

od 1. 11. 2023

od 1. 3. 2024

od 1. 6. 2024

studijní programy sekce biologie

do 12. 12. 2023, 12:00 hod. (pro SP zaměřené na vzdělávání do 3. 1. 2024, 12:00 hod.)

do 30. 4. 2024, 12:00 hod.

do 8. 8. 2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce geografie

do 12. 12. 2023,  12:00 hod.

do 30. 4. 2024, 12:00 hod.

do 31. 7. 2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce geologie a ÚŽP

do 12. 12. 2023,  12:00 hod.

do 30. 4. 2024, 12:00 hod.

do 31. 7. 2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce chemie

do 12. 12. 2023, 12:00 hod.

do 24. 5.2024, 12:00 hod.

do 23. 8. 2024, 12:00 hod.

Termín přihlášení k jednotlivým částem SZk (včetně obhajoby práce) a odevzdání diplomové práce v SIS (provádí student):

přihlašování a odevzdávání prací

od 1. 11. 2023

od 1. 3. 2024

od 1. 6. 2024

studijní programy sekce biologie

do 12.12.2023, 12:00 hod (pro SP učitelství do 3. 1. 2024, 12:00 hod.)

do 30.4.2024, 12:00 hod.

do 8.8.2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce geografie

do 12. 12. 2023, 12:00 hod.

do 30. 4. 2024, 12:00 hod.

do 31. 7. 2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce geologie a ÚŽP

do 12. 12. 2023, 12:00 hod.

do 30. 4. 2024, 12:00 hod.

do 31. 7. 2024, 12:00 hod.

studijní programy sekce chemie

do 12. 12. 2023, 12:00 hod.

do 17. 5. 2024, 12:00 hod.

do 23. 8. 2024, 12:00 hod.

Předseda komise pro SZZK

stanoví konkrétní data, ve kterých budou jednotliví studenti plnit příslušnou část SZZK nejpozději sedm dní před konáním SZZK

Předseda komise pro SZZK

předá protokoly studijnímu odboru vždy nejpozději do tří pracovních dnů po konání SZZK, v podzimním termínu nejpozději do 20. 9. 2024.

Termíny závěrečných zkoušek doplňujícího pedagogického studia v rámci CŽV

 

Pedagogika a psychologie

 

4. 3. 2024 – 15. 3. 2024

 

 

9. 9. – 20. 9. 2024

Didaktika, obhajoba

15. 1. – 16. 2. 2024

27. 5. – 21. 6. 2024

2. 9. – 20. 9. 2024

Garant stanoví čtrnáctidenní období pro konání ZZK

3. 10. 2023

7. 2. 2024

10. 5. 2024

Studijní odbor zveřejní termíny čtrnáctidenního období pro konání ZZK

13. 10. 2023

25. 2. 2024

31. 5. 2024

Termín odevzdání závěrečné práce CŽV

shodný s termínem pro NMgr. studium učitelství příslušné sekce

shodný s termínem pro NMgr. studium učitelství příslušné sekce

shodný s termínem pro NMgr. studium učitelství příslušné sekce

Přihlášení a odhlášení k ZZk Pedagogiky a psychologie (provádí účastník CŽV)

od 8. 1. 2024 do 25. 2. 2024

od 1. 6. 2024 do 31.7. 2024

Přihlášení a odhlášení k ZZk Didaktika a obhajoba
(provádí účastník CŽV)

od 1. 11. 2023 do 3. 1. 2024

od 1. 3. do 30. 4. 2024

od 1. 6. do 31.7. 2024

 

 

Čl. 6

Doktorské studium

Generování individuálních studijních plánů

 

 

Podzimní termín

 

Jarní termín

Vypsání tématu disertační práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem

do 15. 10. 2023

do 20. 3. 2024

Schválení ISP oborovou radou

do 30. 11. 2023

do 30. 4. 2024

Hodnocení individuálních studijních plánů

 

 

Mimořádné

 

Roční

Zahájení

1. 4. 2024

1. 8. 2024

Předání podkladů k hodnocení studentem školiteli

10. 4. 2024

18. 9. 2024

Předání hodnocení školitelem oborové radě

17. 4. 2024

30. 9. 2024

Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou a garantem DSP

30. 4. 2024

22. 10. 2024

 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Ke státní doktorské zkoušce se studenti přihlašují podáním písemné přihlášky na předepsaném formuláři studijnímu odboru.

K obhajobě disertační práce jsou přihlášeni automaticky s odevzdáním práce do SIS.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se musí uskutečnit nejpozději do tří měsíců od přihlášení k SDZK/obhajobě, resp. splnění požadavků ISP studentem.

Předseda komise předá protokoly studijnímu odboru vždy nejpozději do tří pracovních dní po konání SDZK/obhajoby.

 

Čl. 7

Promoce a imatrikulace

Imatrikulace ve Velké aule Karolina

10. 10. 2023

 

Bakalářské promoce v Profesním domě MFF

 

28. 11. 2023 – 30. 11. 2023

19. 4. 2024

Magisterské promoce ve Velké aule Karolina

10. 11. 2023 – 13. 11. 2023

19. 4. 2024

25. 7. 2024

Doktorské promoce ve Velké aule Karolina

27. 11. 2023 – 28. 11. 2023

27. 5. 2024

Rigorózní promoce ve Velké aule Karolina

28. 11. 2023

21. 5. 2024

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření je platné a účinné dnem vydání. Účinnost končí 30. 11. 2024.
  2. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji proděkana pro studijní záležitosti, proděkanku pro koncepci studia a vedoucí studijního odboru.

 

 

V Praze dne 28. června 2023   

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Publikováno: Středa 28.06.2023 16:20

Akce dokumentů