E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 01/2022 k tvorbě a použití sociálního fondu

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 01/2022

k tvorbě a použití sociálního fondu

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a opatřením rektora č. 30/2018.

 

Čl. 2

Tvorba sociálního fondu

 1. Sociální fond Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita”), Přírodovědecké fakulty (dále jen  „fakulta”) je tvořen:
  1. od 1. 1. 2019  ve výši 2,0 % objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období,
  2. z projektů vědy a výzkumu smluvně uzavřených od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 včetně je tvořen nejméně 1,5 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období,
  3. z projektů vědy a výzkumu smluvně uzavřených do 31. 12. 2016 je tvořen nejméně 1,3 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2 % objemu nákladů projektu zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období,
 2. Zůstatek fondu k 31. 12. příslušného roku se převádí jako použitelný zdroj pro následující období.

 

Čl. 3

Použití sociálního fondu

 1. Sociální fond fakulty lze použít na:
  1. příspěvek zaměstnanci fakulty na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění;
  2. příspěvek zaměstnanci fakulty na úroky z úvěru na bytové potřeby;
  3. příspěvek zaměstnanci fakulty na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami;
  4. příspěvek zaměstnanci na stravování.

 

Čl. 4

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění

 1. Zaměstnanec fakulty má nárok na příspěvek, jestliže:
  1. jeho pracovní poměr vůči univerzitě  trvá nepřetržitě alespoň tři roky;
  2. výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;
  3. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu změny nebo ukončení vědeckovýzkumného projektu, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého odboru zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;  
  4. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého odboru zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;
  5. má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění (dále pojištění).
 2. Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
 3. Příspěvek činí u jednoho zaměstnance nejvýše 1 000 Kč, a to i při souběhu penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.
 4. Částka příspěvku bude poukazována na účet pojištění zaměstnance každý měsíc následující po měsíci, ve kterém byly zaměstnaneckému odboru fakulty doručeny doklady dle čl. 11 tohoto opatření, a dále až do zániku nároku.
 5. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu po toto období poskytování příspěvku zastaveno.
 6. Zaměstnanec fakulty ztrácí nárok na příspěvek, jestliže:
  1. jeho pracovní poměr na fakultě zanikl;
  2. jeho pracovní poměr byl zkrácen a nepředstavuje již plný úvazek;
  3. cyklus pojištění byl ukončen nebo pojištění zaměstnance skončilo z jiných důvodů.
 7. V případě ztráty nároku na příspěvek bude převod příspěvku uskutečněn naposledy v tom měsíci, ve kterém k některé z výše uvedených skutečností došlo.

 

Čl. 5

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby se poskytuje ve výši 60% zaplacených úroků z tohoto úvěru, maximálně však ve výši 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.
 2. Na příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby má nárok zaměstnanec fakulty:
  1. jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky;
  2. výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;
  3. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu změny nebo ukončení vědeckovýzkumného projektu, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého odboru zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;  
  4. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého odboru zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;
  5. který prokáže, že v uplynulém zdaňovacím období zaplatil úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/ka s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) až g) zákona o daních z příjmů;
  6. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity.
 1. Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.
 2. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

Čl. 6

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Účelovým úvěrem na potřeby související s bytovými potřebami se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že byl určen na:
  1. pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku;
  2. pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti;
  3. úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká;
  4. na vypořádání závazků mezi občany souvisejících s bytovými potřebami.
 2. Na příspěvek ve výši 40 % zaplacených úroků tohoto úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce, má nárok zaměstnanec fakulty:
  1. jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky;
  2. výše jeho pracovního úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce 1,0. Při přechodu zaměstnance z jiné součásti univerzity bude pro posouzení žádosti zohledněna i doba zaměstnání a výše úvazku v předchozí součásti univerzity;
  3. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší po dobu nejvýše 6 měsíců z důvodu změny nebo ukončení vědeckovýzkumného projektu, jehož nositelem byla fakulta, a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;  
  4. v případě, že po dobu uvedenou v písm. a) tohoto odstavce byl zaměstnanci dočasně snížen úvazek na 0,5 a vyšší z důvodu péče o dítě do 4 let věku dítěte (nutno doložit rodným listem dítěte) a tím nesplnil podmínku uvedenou v písm. b) tohoto odstavce, lze prostřednictvím zaměstnaneckého odboru zažádat děkana fakulty o výjimku pro přiznání nároku na příspěvek;
  5. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance; úroky z účelového úvěru se neodečítají od daňového základu;
  6. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity.
 1. Zaměstnanec je oprávněn podat žádost o příspěvek po splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.
 2. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 

Čl. 7

Příspěvek na stravování

 1. Fakulta poskytuje zaměstnanci příspěvek na stravování prostřednictvím poukázek na stravování,  v peněžní formě nebo ve stravovacím zařízení univerzity.
 2. Příspěvek na stravování náleží zaměstnanci fakulty, který:
  1. je v pracovním poměru vůči fakultě;
  2. odpracuje v daném dni na fakultě alespoň 4 hodiny nepřetržité práce.
 3. Stravovacím zařízením se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.
 4. Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity lze poskytnout až do výše celkové ceny jídla. Příspěvek hradí za zaměstnance fakulta tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do počtu jídel, které zaměstnanec odebral v souladu s tímto opatřením.
 5. Příspěvek na stravování v peněžní formě je zaměstnancům poskytován měsíčně zpětně formou příspěvku k výplatě, odpovídajícího souhrnu denních příspěvků na stravování.
 6. Při souběhu více pracovních vztahů (úvazků) nevzniká zaměstnanci nárok na zvýšený či vícenásobný příspěvek na stravování.
 7. Při směně, jejíž začátek a konec stanovuje zaměstnavatel[1], přesahující deset a půl hodiny má zaměstnanec nárok na zvýšený příspěvek na stravování ze sociálního fondu.
 8. Příspěvky na stravování, které uplatnil zaměstnanec v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí zaměstnanec bezprostředně vrátit.
 9. Poskytování příspěvku na stravování nesmí ohrozit poskytování příspěvků na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami.
 10. Forma a výše příspěvku na stravování je stanovena příkazem tajemníka fakulty.

 

Čl. 8

Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění

 1. Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění podá zaměstnanec, který splňuje podmínky pro přiznání příspěvku stanovené tímto opatřením, zaměstnaneckému odboru fakulty na formuláři uvedeném v příloze tohoto opatření. Po podání žádosti a ověření zaměstnaneckým odborem, že zaměstnanec má na příspěvek nárok, uzavře zaměstnanec smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem či životním pojištění nebo dodatek k takové smlouvě upravující příspěvek zaměstnavatele ve výši 1000 Kč. Kopii těchto dokladů dodá zaměstnaneckému odboru.
 2. Příspěvek bude poprvé vyplacen za měsíc následující po měsíci, ve kterém byly do 20. dne kalendářního měsíce zaměstnaneckému odboru předloženy doklady podle odstavce 1 prokazující, že zaměstnanec splnil předpoklady pro přiznání příspěvku stanovené v tomto opatření.

 

Čl. 9

Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Splnění podmínky podle čl. 5, odst. 2, písm. e) se prokazuje smlouvou o úvěru, potvrzením bankovního ústavu o výši zaplacených úroků a v případě příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků, tj. kopií daňového přiznání, pokud si daňové přiznání zaměstnanec zpracovává sám, nebo potvrzením mzdového oddělení v případě, že daňové vyrovnání provádělo mzdové oddělení.
 2. Splnění podmínky podle čl. 5, odst. 2 písm. f) a čl. 6 odst. 2, písm. f) se prokazuje čestným prohlášením zaměstnance.
 3. Zaměstnanecký odbor po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplacení jednorázového příspěvku v nejbližším možném výplatním termínu po podání žádosti.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Odpovědnými osobami za provádění tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí zaměstnaneckého a ekonomického odboru.
 2. Vzor Žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění / životní pojištění vytvoří zaměstnanecký odbor a zveřejní ho na webových stránkách fakulty.
 3. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 20/2021.
 4. Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání.
 5. Znění tohoto opatření bylo projednáno s fakultním výborem VOS, na důkaz čehož připojuje níže předseda FV VOS svůj podpis.

 

V Praze dne 11. 1. 2022


 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

předseda FV VOS

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

 


[1] Netýká se akademických pracovníků, kteří si s výjimkou přímé výuky rozvrhují plnění pracovních úkolů sami, a  zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby, kteří si volí začátek a konec pracovní doby v rámci volitelné pracovní doby 6:00-9:00 a 15:00-20:00.

Publikováno: Úterý 11.01.2022 15:45

Akce dokumentů