E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova oceňovala své špičky, nechyběli ani zástupci naší fakulty

Zástupci Univerzity Karlovy si 17. listopadu ve Velké aule Karolina připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byli již tradičně oceněni nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti. Řada z nich byla i z naší fakulty.

 

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepší vyučující a nejlepší vzdělávací počin, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a podpora Donatio Universitatis Carolinae nejlepším vědeckým osobnostem.

 

Cenu Miroslava Petruska za prezentaci

si odnesl projekt Medici pro očkování za významné přispění k veřejné propagaci a utváření pozitivního obrazu nejen mateřské 2. lékařské fakulty, ale celé Univerzity Karlovy. Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

Cenu rovněž získalo „Centrum spolků, studentů a absolventů za zdárné zorganizování projektu Svobodný listopad, který během měsíce plných aktivit široce připomínal výročí 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi.

 

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

byla udělena autorům monografie „Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího”. Monografie je výsledkem práce interdisciplinárního týmu, který se zaměřil na analýzu souboru dvou desítek mědirytin z dílny Matthäuse Meriana staršího. Analyzované  rytiny zobrazují válečné události z doby třicetileté války v českých zemích. Během studia vyvinul badatelský tým unikátní a v celé Evropě dosud ojedinělou metodu interdisciplinární analýzy, zahrnující aspekt historický, archeologický, umělecko historický a také kartografický a geodetický. Za UK cenu získal prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. z Fakulty humanitních studií UK.

Cenu rovněž obdržel kolektiv autorů za publikaci „Adenomy hypofýzy“, která zachycuje aktuální stav diagnostiky a léčebných možností v neurochirurgii. Hlavním autorem třicetičlenného týmu je prof.  MUDr. David Netuka, Ph.D. z 1. LF UK.

Dále byla oceněna publikace „Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI – XXXV, vybrané části, která představuje překlad základních pramenů římského práva do češtiny.

Cenu rovněž převzali Mgr. Marek Stibal, Ph.D., Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D. a Tyler. J. Kohler z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty za článek v časopise Nature "Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed".

 

Cenu Arnošta z Pardubic, která je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnosti, obdrželi:

 

V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK Mgr. Michal Ctibor, Ph.D., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK za interpretační kurzy latiny.

V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově RNDr. Pavlu Teplému, Ph.D., doc. RNDr. Václavu Martínkovi, Ph.D., RNDr. Luďkovi Míkovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Šmejkalovi, Ph.D.,  z katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK za Interaktivní periodickou tabulku prvků.

V kategorii pro vynikajícího vyučujícího UK získal ocenění doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

 

Ocenění v oblasti vědy Donatio Universitatis Carolinae obdrželi:

 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., historik a překladatel

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK,  mezinárodně uznávaný odborník v oblasti organické geochemie, aplikace spektroskopických metod v geovědách a průkopník exobiologie

prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. odborník na výzkum v oblasti spintroniky, což je nové dynamicky se vyvíjející odvětví elektroniky

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., nejvýznamnější současný český dětský hematolog

prof. RNDr. Petr Volf, CSc., katedra parazitologie PřF UK, zakladatel moderní lékařské entomologie na Univerzitě Karlově, který zásadním způsobem přispěl k rozvoji celosvětového výzkumu v oblasti přenašečů infekčních chorob.

 

Publikováno: Úterý 17.11.2020 22:25

Akce dokumentů