E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAbsolventi naší fakulty získali řadu Cen rektora

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Mezi laureáty jsou i studenti naší fakulty. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského obdržela Bc. Adéla Kadlecová. Bolzanovu cenu získal RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. za disertační práci zabývající se ptáky bahňáky, Ph.D. Vojtěchu Kubelkovi byla zároveň udělena Mimořádná cena rektora, za výsledky v oblasti vědy. Cenu prof. PhDr. Václava Příhody získala Mgr. Kateřina Přibylová.

 

Laureáti Cen rektora 2019. Foto: René Volfík

 

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi: 

lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera

společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše

přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského

teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského

učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody


Ocenění absolventi naší fakulty:

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržela Bc. Adéla Kadlecová z Přírodovědecké fakulty.

Adéla Kadlecová absolvovala bakalářský studijní program demografie s vynikajícím prospěchem. Její bakalářská práce s názvem „Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti“ je metodologicky zaměřená, což je u studentů geografie výjimečné a tím i náročnější na zpracování.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Kateřině Přibylové z Přírodovědecké fakulty.

Kateřina Přibylová převzala cenu za mimořádné studijní výsledky. Obhájená diplomová práce „Vliv pregraduálního vzdělání a podpora školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu“ se zabývá problematikou vlivu pregraduálního vzdělání a podpory školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu a zaměřuje se na počátky těchto učitelů v reálné praxi po absolvování vysokoškolského studia. Výsledek výzkumu představuje na daný typ práce nadstandardních více než 150 stran čtivého a s ohledem na typ výzkumu nevyhnutelného textu.

Mimořádnou cenu rektora získal:

RNDr. Vojtěchu Kubelkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za výsledky v oblasti vědy, kdy spolu s kolegy připravil publikaci „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds“, kterou přijal prestižní vědecký časopis Science.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.

Bolzanovu cenu, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, převzal:

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty byl oceněn za dizertační práci zabývající se ptáky bahňáky.  Dokladem kvality provedeného výzkumu je stěžejní prvoautorská studie „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds“, která byla přijata do tisku v prestižním časopise Science.


Další ocenění: 

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Kateřina Kosová z 3. LF UK a Bc. Klára Kutová Šerých z 3. LF UK.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdržel Mgr. Jakub Sláma z Filozofické fakulty UK.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Mgr. Štěpán Šimsa z Matematicko-fyzikální fakulty .

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Martin Pavlík z Husitské teologické fakulty a Bc. Klára Krásenská z Katolické teologické fakulty.

Mimořádná cena rektora byla udělena:

Bc. Ireně Šedivé z Fakulty sociálních věd za mimořádné sportovní výsledky (je českou reprezentantkou v hodu oštěpem, v roce 2015 získala bronzovou medaili na světové univerziádě),

Metoději Renzovi z 3. lékařské fakulty za poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci jednomu z účastníků Mezinárodní hokejové školy, který náhle upadl do bezvědomí,

MUDr. Barboře Šimáčkové z Lékařské fakulty v Hradci Králové za poskytnutí první pomoci člověku se zástavou srdce, čímž mu zachránila život,

Haně Gavlíkové z Fakulty tělesné výchovy a sportu, která se v roce 2018 účastnila v zahraničí záchrany života čtyř tonoucích osob.

Bolzanova cena, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, byla již tradičně udělena ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. z Právnické fakulty byl oceněn za svoji knihu, ve které se zabýval původem a vývojem chápání odpovědnosti v českém právu od středověku do současnosti.

RNDr. Michael Greben, Ph.D.  z Matematicko-fyzikální fakulty obdržel cenu za dizertační práci „Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles“.  V souvislosti s ní byly vyvinuty a aplikovány originální experimentální techniky týkající se měření absolutních kvantových výtěžků fotoluminiscence, určování absorpčních průřezů nanočástic a dalších dnes intenzivně studovaných vědeckých problémů.

PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. z Farmaceutické fakulty byl oceněn za svou práci „Studium rozpoznávacích částí senzorických azafralocyanitů, která se zabývá přípravou a studiem nových fluorescenčních senzorů založených na struktuře azaftalocyaninů. Tyto látky by mohly v budoucnu sloužit jako velice užitečné nástroje pro zjištění hladin životně důležitých iontů v těle.


 

 

Publikováno: Úterý 09.04.2019 09:50

Akce dokumentů