E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našich týmů z Laboratoře molekulární a nádorové virologie a Laboratoře imunoterapie v programu INTER-EXCELLENCE

Výzkum dalších týmů z naší fakulty byl oceněn ziskem podpory z podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18.

Nový projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci v rámci programu INTER-EXCELLENCE získaly týmy Laboratoře molekulární a nádorové virologie a Laboratoře imunoterapie. Projekt je zaměřen na výzkum možnosti použití malých inhibičních molekul v léčbě nádorových onemocnění vyvolaných lidskými papilomaviry. Pro léčbu různých maligních onemocnění již byla schválena řada malých inhibiční molekul a další slibné inhibitory jsou ve vývoji s cílem jejich využití při individualizaci kombinované léčby onkologických pacientů.

Výzkum Laboratoře molekulární a nádorové virologie a Laboratoře imunoterapie byl oceněn ziskem podpory z podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18 v rámci programu INTER-EXCELLENCE. Na projektu mezinárodní spolupráce se jako hlavní řešitelé budou podílet RNDr. Ruth Tachezy, PhD. RNDr. Michal Šmahel, PhD. (PřF UK, BIOCEV) ve spolupráci s partnerskou laboratoří prof. M. Olsena z Midwestern University v Glendale, USA. Týmy obou laboratoří se zaměří na zkoumání inhibitorů namířených proti enzymu aspartyl-beta-hydroxyláze, transmembránovému proteinu, který modifikuje proteiny účastnící se mobility a adheze buněk. Jeho zvýšená exprese, dokumentovaná v řadě solidních nádorů, se může podílet na migračním a invazivním potenciálu nádorových buněk. Účinek inhibitorů, jejichž příprava je úkolem spolupracující laboratoře v USA, budou oba týmy testovat na buněčných liniích pocházejících z nádorů orofaryngu, jejichž vzrůstající počet je spojen s infekcí lidským papilomavirem. Tato studie bude propojena s projektem Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru, který je společným projektem 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty UK podpořeným od roku 2018 v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tomto projektu bude sledován účinek inhibitorů aspartyl-beta-hydroxylázy v myším nádorovém modelu, včetně sledování ovlivnění protinádorových imunitních reakcí.

Vliv inhibitorů aspartyl-beta-hydroxylázy na migrační aktivitu nádorové buněčné linie HeLa (MTT test)

Vliv inhibitorů aspartyl-beta-hydroxylázy na migrační aktivitu nádorové buněčné linie HeLa (MTT test)

Publikováno: Čtvrtek 06.12.2018 09:25

Akce dokumentů