E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKřest knihy “Hodnocení stavu smrkových porostů”

Dne 26.3. proběhl na Katedře experimentální biologie rostlin ve Viničné 5 křest odborné publikace zaměřené na hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů různými metodami spolu s uvedenými případovými studiemi z Krušných hor v letech 1998 - 2013. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada hostů z fakulty včetně proděkanů PřF UK – Dr. Aleše Soukupa, doc. Martina Ouředníčka a prof. Petra Horáka, kteří knihu pokřtili.

 

Hlavní aspekt knihy je výrazná víceoborovost - popisuje metody anatomické, morfologické, fyziologické, biochemické, ekologické, metody terénního pozorování a měření, a v neposlední řadě i metody dálkového průzkumu Země, které jsou založeny na optických vlastnostech listoví, především odrazivosti. Všechny tyto metody se využívají pro monitorování fyziologického stavu vegetace, nejen smrku. Kniha v sobě metodicky propojuje úrovně pozorování od buňky k satelitu.

Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách od konce 90. let 20. století. 

 

Kniha byla pokřtěna za účasti proděkana pro geografickou sekci doc. RNDr. Martina Ouředníčka, Ph.D.  proděkana pro biologickou prof. RNDr. Petra Horáka, Ph.D., jedné z editorek prof. RNDr. Jany Albrechtové, Ph.D. a řady dalších významných hostů. Foto: Miroslav Barták, skyrecords.cz

 

Kniha představuje teoretické a metodické základy hodnocení fyziologického stavu smrku ztepilého a dřevin obecně dřevin a výsledky dlouhodobého výzkumu týmu z PřF UK vedeného prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentální biologie rostlin ve spolupráci s Lucií Kupkovou z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobý výzkum v rámci řady grantových projektů českých i mezinárodních ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy z NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA – především doc. Petya Campbell, University of New Hampshire, Durham, USA – prof Barrett N. Rock. Z českých partnerů byly projekty řešeny ve spolupráci s Českou geologickou službou (Dr. Veronika Kopačková) a CzechGlobe (Ústav pro výzkum globální změny AV ČR; doc. Pavel Cudlín). Filozofie za vydáním knihy byla předat výsledky výzkumu odborné i laické veřejnosti.

Na PřF UK se na práci týmu výrazně podíleli ještě další kolegyně – Dr. Zuzana Lhotáková, Dr. Markéta Potůčková a Mgr. Lucie Červená. Jedná se o dlouhodobou výzkumnou spolupráci podpořenou řadou grantů mezi biology a ekology rostlin a geografy. Na knize se kromě výše zmíněných institucí spoluautorsky podíleli kolegové z VÚLHM Zbraslav-Strnady (doc. Vít Šrámek) a AOPK Karlovy Vary (Dr. Petr Krása). 


Hlavní editorky knihy spolu dlouhodobě spolupracují a mimo jiné koordinuji síť vědců pro dálkový průzkum SCERIN (http://csebr.cz/scerin/) iniciovaný a koordinovaný z NASA:

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin a evropskou koordinátorkou sítě SCERIN.

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. je vědecko-pedagogickou pracovnicí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou vedení Komise Land Use / Land Cover Changes Mezinárodní geografické unie a evropským kontaktem sítě SCERIN.

Doc. Petya Entcheva Campbell, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Joint Center for Earth Systems Technology a docentkou na University of Maryland Baltimore County, USA a NASA Goddard Space Flight Center, Biospheric Sciences Branch. Je americkou koordinátorkou sítě SCERIN.


Albrechtová J, Kupková L, Campbell P.K.E. (eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů. - Geographica - Česká geografická společnost, 2017, ss. 401, ISBN:  ISBN 978-80-905642-9-9  


 

 

Publikováno: Čtvrtek 29.03.2018 11:20

Akce dokumentů