E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 03/2017 Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

UNIVERZITA KARLOVA

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 43 Praha 2

 

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 03/2017

Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty specifikuje v souladu s čl. 2 opatření děkana č. 02/2017, organizačním řádem Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty vnitřní členění děkanátu.

 

 

 

Čl. 2

Členění děkanátu

 

1. Děkanát se člení na oddělení.

 

2. Oddělení děkanátu řídí tajemník, který je za chod těchto oddělení i agendu jimi zajišťovanou odpovědný děkanovi fakulty. Chod oddělení řídí vedoucí oddělení, který je za činnost oddělení a agendu jím zajišťovanou odpovědný tajemníkovi fakulty. Vedoucí oddělení předkládá tajemníkovi fakulty návrhy v personálních a mzdových záležitostech oddělení.

 

4. Některá oddělení děkanátu jsou metodicky řízena proděkany, kteří zastupují děkana v rozsahu jím určeném podle čl. 19 Statutu Přírodovědecké fakulty. Vedoucí těch oddělení, která jsou metodicky řízena proděkany, odpovídají za svou činnost i příslušnému proděkanovi.

 

5. Vedoucí oddělení zodpovídá mimo jiné za dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů a směrnic Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fakulty při veškeré činnosti jím řízeného oddělení, za dodržování termínů a postupů pro vyřízení a zpracování materiálů.

 

5. Vedoucí oddělení je povinen v případě své nepřítomnosti trvající déle než jeden den určit svého zástupce a vyrozumět o tom svého nadřízeného.

 

Čl. 3

Organizační členění děkanátu

 

 

 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

 

ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ

 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 

ODĚLENÍ PODPORY VĚDY

 

ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
 

ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV A INVESTIC

 

CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

                                   

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

1. Toto opatření bylo projednáno Akademickým senátem fakulty dne 26.1.2017

 

2. Tímto opatřením se ruší a nahrazuje Opatření děkana č. 13/2011.

 

3. Toto opatření je účinné dnem vyhlášení a platné od 1.2.2017.

 

4. Osobami odpovědnými za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji tajemníka fakulty a vedoucí jednotlivých oddělení děkanátu.

 

 

V Praze dne 27.1.2017

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Přiložený soubor: OD 03-2017 OŘ děkanátu.doc
Publikováno: Pátek 27.01.2017 14:25

Akce dokumentů