E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění Studentský Velemlok získali čtyři pedagogové naší fakulty

Cena Studentský Velemlok je na naší fakultě na základě studentského hlasování tradičně předávána nejlepším pedagogům. Letošní laureáti byli na plese fakulty dekorováni z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a předsedy Akademického senátu RNDr. Radima Perlína, Ph.D. Všem vítězům srdečně gratulujeme!

 

BIOLOGIE - doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. - Fyziologie bakterií

Doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Foto: Vojtěch Duchoslav

Docent Konopásek působí na přírodovědecké fakultě již čtyřicet let, absolvoval zde magisterské studium mikrobiologie, na kterou se pak zaměřil i ve svém následném doktorském studiu a výzkumu. Aktuálně vede laboratoř fyziologie bakterií a je garantem studijního magisterského a doktorského oboru Mikrobiologie na katedře genetiky a mikrobiologie. Docent Konopásek se se svým výzkumným týmem zasloužil o zavedení a rozvoj metod fluorescenční spektroskopie na katedře a tyto metody využívá pro studium interakcí bakteriálních toxinů s cílovou buňkou a studium funkce a interakcí bakteriálních membrán za různých podmínek. Vede přednášky i cvičení s mikrobiální tématikou, které si u studentů pravidelně získávají velký pozitivní ohlas. Jeho přednášky jsou ceněny i díky jeho schopnosti vysvětlit a popsat skutečnosti do nejmenších detailů. V průběhu let vedl řadu diplomových i doktorských prací. Ve svém volném čase se zajímá o botaniku, ornitologii, ale také o barokní hudbu.


 

CHEMIE - RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. - Teoretické základy analytické chemie

RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.  Foto: Vojtěch Duchoslav

Doktor Karel Nesměrák studoval analytickou chemii na naší fakultě, po studiu krátce působil na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd a poté se vrátil na Katedru analytické chemie naší fakulty jako odborný asistent. Pan doktor přednáší toxikologii, toxikokinetiku a teoretické základy analytické chemie, jeho přednášky patří mezi studenty k velmi oblíbeným. Každý rok pro posluchače organizuje praktikum z klasických metod analýzy a pro doktorandy mezinárodní konferenci „Modern Analytical Chemistry“ již s více než desetiletou tradicí. Ve své vědecké činnosti se se svými studenty zabývá využitím elektrochemických metod ke studiu a charakterizaci farmak.

Pan doktor je členem několika odborných společností, zabývá se historií chemie a alchymie, publikuje populárně-vědecké články o životě významných chemiků. Je předsedou výboru České společnosti rukopisné, která nepochybuje o pravosti Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, ale diskutuje v odborných kruzích pouze jejich historické datování.


 

GEOGRAFIE - RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. - Prostorová analýza dat

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. Foto: Vojtěch Duchoslav

Doktorka Pavlína Netrdová absolvovala na naší fakultě magisterské studium Sociální geografie a také Učitelství geografie a matematiky pro střední školy, za svou diplomovou práci získala v roce 2007 cenu děkana za nejlepší studentskou závěrečnou práci v magisterském geografickém studijním programu. V roce 2010 pak dokončila doktorské studium na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a od roku 2012 zde působí jako odborná asistentka. Ve své vědecké práci se zaměřuje na využití kvantitativních metod v sociální geografii, metody prostorové analýzy, aplikovanou statistiku a prostorové aspekty regionálního rozvoje. Je autorkou celé řady odborných článků, řešitelkou řady vědecko-výzkumných projektů a junior členkou univerzitního výzkumného centra excelence UNCE. Podílí se na zajištění výuky v předmětech v rámci bakalářského i magisterského studia, zejména v kurzech statistické a prostorové analýzy dat.

V roce 2016 získala Cenu děkana pro mladého vědecko-výzkumného pracovníka. Z hlediska vědecko-výzkumné a publikační aktivity a pedagogické činnosti dnes doktorka Pavlína Netrdová patří k velkým nadějím albertovské sociální geografie.


 

GEOLOGIE - prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. - Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)

Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.  Foto: Vojtěch Duchoslav

Profesor Petr Čepek vystudoval geologii na naší fakultě, po krátkém působení v praxi se na naší Alma mater vrátil a po úspěšném obhájení doktorské práce se stal asistentem pro obor všeobecná geologie. Jako docent poté přednášel historickou geologii a stratigrafii a v rámci své více než padesátileté pedagogické kariéry, již jako profesor, vedl řadu let základní přednášku ze všeobecné geologie. Vychoval řadu diplomantů a doktorandů, je uznávaným odborníkem na sedimentologii karbonátů a uhlonosných sekvencí a respektovaným terénním geologem, který se zúčastnil několika zahraničních expedic do Mongolska a Libye.

Své široké odborné znalosti a zkušenosti z různých typů terénů uměl mistrně předávat studentům. Dovedl je zaujmout, motivovat a vytvářet v nich úzký vztah ke geologii. Kromě vysoké odborné úrovně přednášek vynikal mimořádnými řečnickými dovednostmi a studenti i blízcí spolupracovníci vždy oceňovali jeho přátelskost, osobní charisma, cit pro spravedlnost, ale i společenskou odpovědnost. Vysoký společenský kredit a organizační schopnosti uplatnil po sametové revoluci ve funkci děkana PřF UK a později i prorektora UK. Prof. Čepek patří k těm pedagogům, pro něž pedagogická činnost není pouhé předávání znalostí a dovedností, ale proces, během něhož se vždy snažil formovat i osobnost studenta.


 

Publikováno: Pondělí 20.02.2017 21:50

Akce dokumentů