E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Shah Wali Faryad, CSc.

wali-fotoProfesor

Metamorfní petrologie

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 229

email: faryad@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1521


Výuka

MG440P02E - Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin

Základní přednáška, zabývající se horninotvornými minerály a substancemi (zde navazuje na předmět Mineralogie), magmatickými a metamorfovanými horninami. Metamorfní část zahrnuje principy metamorfní petrologie a přehled metamorfovaných hornin podle povahy protolitu a podmínek vzniku.

MG440P10 - Petrologie metamorfovaných hornin

Cíl předmětu je pochopit procesy vedoucí k tvorbě metamorfovaných hornin. Součástí předmětu jsou základní pojmy metamorfní petrologie, hlavní činitelé metamorfózy, minerály a textury metamorfovaných hornin, metamorfní izogrády a metamorfní facie, klasifikace a popis jednotlivých typů metamorfovaných hornin, termální gradient a vztah metamorfózy ke geodynamice.

MG440P31 - Metamorfóza orogenních zón

Předmět poskytuje základní informace o vývoji orogenních zón se zřetelem na vznik vysokotlakých (high-pressure, HP) a ultravysokotlakých (UHP) metamorfovaných hornin. Přednášky zahrnují distribucí HP hornin na zemském povrchu, hlavně podél variských a alpínských orogenních pásem Evropy a klasické lokality na protilehlých stranách Pacifického oceánu. Dále se zabývá strukturními vztahy mezi minerály, jejich složením a poli stability.

MG440C08 - Mikroskopie horninotvorných minerálů

Kurs zahrnuje práci s polarizačním mikroskopem, optické metody studia horninotvorných minerálů (určování indexu lomu, úhlu zhášení, dvojlomu, charakteru minerálu), izotropní a anizotropní minerály, určování optických vlastností jednoosých a dvojosých minerálů při rovnoběžných a zkřížených nikolech a poznávání nejběžnějších horninotvorných minerálů.

MG440C12- Mikroskopie hornin

Kurs poskytuje základní informace o hlavních typu struktur magmatických a metamorfovaných hornin, o vzájemných vztazích mezi minerály a posloupnosti jejich krystalizace. Součástí kursu jsou klasifikace a zařazení horniny na základě obsahu minerálů a struktur, prográdní a retrográdní přeměny v metamorfovaných horninách a zařazení a určování metamorfovaných hornin podle struktur a indexových minerálů.

MG440P63 - Mikrosondové analýzy minerálů a jejich zpracování

Kurs je určen studentům 1. ročníku oboru Geotechnologie a podává základní přehled o minerálech a horninách, o jejich klasifikaci, vzniku a významu. V úvodní části kurzu jsou probírány struktura a vlastnosti minerálů a systematický přehled hlavních minerálních skupin. V petrologické části se pozornost soustředí na terminologii, klasifikaci a využití magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

Akce dokumentů