E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace pro uchazeče do magisterského a doktorského studia

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů. Tedy úředně ověřenou kopii „Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“.

Vydávají veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení provádějí.

Více informací o řízení o obecné nostrifikaci vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://cuni.cz/UK-10205.html

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který osvědčuje  absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku a Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c) ).

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)

V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňována výuka studijního programu absolvovaného uchazečem.

Posouzení není zpoplatněno.

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení fakulta posuzuje splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému (sekce Doložení vzdělání  v Moje přihlášky v modulu Přijímací řízení)
 • Úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)

POSUZUJE FAKULTA, NA NIŽ SI UCHAZEČ PODAL PŘIHLÁŠKU – v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecná „nostrifikace“)

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě v jednom akademickém roce.

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do konce září. V případě přijímacího řízení do doktorského studia se zahájením studia v březnu je zašlete do konce února.

Přírodovědecká fakulta UK
Studijní odbor
Albertov 6
128 00  Praha 2

Podklady je také možné doručit osobně v úředních hodinách na studijní odboru PřF UK (Na Slupi 16, Praha 2 - mapa) k rukám Mgr. Valerie Havrdové.

Za toto posouzení se platí poplatek:

 • ve výši 880 Kč v případě přijímacího řízení se zahájení studia v březnu 2024
 • ve výši 930 Kč v případě přijímacího řízení se zahájení studia v říjnu 2024 nebo v březnu 2025

Poplatek lze zaplatit:
1) Platební kartou ve studijním informačním systému

V modulu Přijímací řízení po elektronickém odeslání žádosti o uznání zahraničního vzdělání.

2) Bezhotovostním převodem

Údaje pro bezhotovostní platbu z tuzemského účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100
Variabilní symbol: 988018
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče o studium.

Údaje pro bezhotovostní platbu ze zahraničního účtu:
Nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.
Název účtu: Univerzita Karlova
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče o studium.
Banka: Komerční banka a.s.
Adresa banky: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká republika

3) osobně v hotovosti v pokladně Přírodovědecké fakulty

Platbu v pokladně fakulty (místnost P23 v přízemí, vstup chodbou vpravo od hlavního vchodu) na adrese Albertov 6 v úředních hodinách pokladny. Přineste si vyplněný a vytištěný formulář pro úhradu poplatku v pokladně fakulty.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Opatření rektora č. 41/2021  - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Překlady            

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Požadavky na ověření listin

Závisí na tom, v jakém státě byl doklad o vzdělání vydán.
Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, prostřednictvím služby Czech Point nebo na českém zastupitelském úřadu v zahraničí.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin –  Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada  (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras,  Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán,  Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy, Portoriko, Panenské ostrovy Spojených států), Velká Británie a její území (tj. Jersey, Rychtářství Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské Panenské ostrovy, Britské Šalamounovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Ostrovy Turks a Caicos, Vanuatu a Venezuela.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy, nebo
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží dodatek k diplomu či transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů, nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední či vysoké školy nebo „verifikační stránka“, kterou škola využívá, umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče ze stránky zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, který doklad vydal, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Aktualizováno: 15. 11. 2023

 

Akce dokumentů