E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasto kladené dotazy obecně k přijímacímu řízení

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Vyžaduje Přírodovědecká fakulta certifikát o znalosti češtiny?

Certifikát o znalosti češtiny nepožadujeme.


Za jakých podmínek se promíjí přijímací zkouška?

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky se liší v jednotlivých akademických rocích i pro jednotlivé studijní programy. Podmínky přijímacího řízení pro daný akademický rok jsou zveřejněny na webových stránkách pro uchazeče o studium.


Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v zahraničí a asi před 5 lety  jsem si nechala uznat toto vzdělání nostrifikací. Teď jsem podala přihlášku k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Musím o nostrifikaci žádat znovu?

Nostrifikační doložka nemá omezenou platnost, proto ji můžete opět použít.


Jsem studentka prvního ročníku a tuším, že se mi pravděpodobně nepodaří splnit podmínky pro postup do druhého ročníku. Mohu poslat znovu přihlášku ke studiu oboru, který studuji, aniž bych studium ukončila?

Ano, je to možné. Ale v případě, že budete přijata ke studiu stejného studijního programu, musíte před zápisem do 1. ročníku stávající studium ukončit.


Mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, zda jsou ještě k sehnání publikace modelových otázek k přijímacímu řízení na PřF?

Vybrané modelové otázky jsou zveřejněny pouze na webových stránkách pro uchazeče o studium.


Podala jsem dvě přihlášky k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Předmět přijímací zkoušky je stejný. Budu muset dělat zkoušku dvakrát?

Ne, pokud je předmět přijímací zkoušky shodný pro oba studijní programy, budete tento test vykonávat jen jednou a výsledek testu se započítá pro oba programy.


Maturitní zkoušku budu vykonávat až v září, takže v době, kdy se budou konat přijímací zkoušky, ještě nebudu mít maturitu. Mohu se i přesto přijímacích zkoušek zúčastnit?

Ano, můžete. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení studijnímu oddělení doložíte až při zápisu do studia, nejpozději do data stanoveného v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok.


Hraje v přijímacím řízení k bakalářskému studiu roli prospěch na střední škole?

Studijní výsledky ze střední školy jsou zohledňovány pouze v rámci upuštění od přijímací zkoušky ke studiu některých programů. Informace o podmínkách přijímacího řízení v aktuálním akademickém roce najdete na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.


K přijímací zkoušce se nemohu dostavit, neboť jsem onemocněl. Mohu požádat o vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu?

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky požádá nejpozději do 3 dnů ode dne konání  zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. K  žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky je nutné přiložit lékařskou zprávu. 


Jsem student bakalářského studia na jiné vysoké škole a přihlásil jsem se k jarnímu termínu státních závěrečných zkoušek. Termín přijímací zkoušky do navazujícího studia na Vaší fakultě se však kryje s termínem SZZK. Co mám dělat?

Toto je důvod pro povolení vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Podejte elektronicky žádost o povolení vykonat přijímací zkoušky v náhradním termínu (nejpozději do 3 dnů ode dne konání  zkoušky v řádném termínu). K žádosti přiložte originál potvrzení Vaší školy o termínu SZZK.


Termín přijímací zkoušky na vaší fakultě se mi kryje s termínem přijímací zkoušky na jiné fakultě. Mohu požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

Ano, požádat můžete, avšak nemusí Vám být vyhověno. Vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu je povolováno především ze zdravotních, příp. náhle vzniklých, důvodů.


Je nutné vyplňovat v přihlášce prospěch ze střední školy? Požaduje fakulta na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče?

Požadavky jsou vždy dány obsahem závazně stanovených Podmínek přijímacího řízení.  V aktuálních podmínkách přijímacího řízení se vyplnění středoškolského prospěchu ani potvrzení lékaře nevyžaduje.


Za jakých podmínek mohu přestoupit na Přírodovědeckou fakultu z jiné VŠ? Jedná se o studium stejného oboru.

Aktuálně platné znění zákona o vysokých školách "přestup" neumožňuje. Je možné, aby si uchazeč podal přihlášku ke studiu na naši fakultu, absolvoval přijímací řízení a po přijetí si požádal o uznání splněných studijních povinností z předchozího studia. Uznávání předmětů na se řídí ustanovením čl. 9 Pravidel pro organizaci studia PřF.


Minulý týden jsem zaplatil poplatek za přihlášku ke studiu a dosud zaplacení nevidím v SIS.

Pravděpodobně jste buď vůbec neuvedl nebo uvedl chybný specifický nebo variabilní symbol nebo omylem zaplatil jinou částku, než byla stanovena podmínkami přijímacího řízení. V tom případě se platba nespáruje s přihláškou automaticky. Zašlete proto mailovou zprávu na adresu prihlaska@natur.cuni.cz  a ke zprávě přiložte potvrzení banky o provedené platbě.


Je nutná osobní účast při zápisu do prvního ročníku

Ve výjimečných případech Vás může zapsat i Vámi pověřená osoba na základě plné moci.  Další náležitosti jako vydání průkazu studenta, zápis předmětů atd. si musí zařídit každý sám. Vzhledem k tomu, že na úvodním soustředění a během zápisu studenti dostávají mnoho užitečných informací, jednoznačně doporučujeme osobní účast.
(Aktualizováno 7. 11. 2019)


Jsem ze Slovenska a mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, jak je to s používáním slovenštiny na přednáškách, v písemných pracích a při zkouškách?

Přednášky jsou v jazyce výuky studijního programu, tedy v češtině nebo angličtině. Použití slovenštiny ze strany studenta, zejména při písemném projevu, je závislé na souhlasu vyučujícího/zkoušejícího. Pokud byste chtěla obhajovat závěrečnou práci psanou ve slovenštině, budete muset podat písemnou žádost a nemusí Vám být vyhověno.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku ohledně přijímacího řízení, obraťte se prosím na příslušnou kontaktní osobu, viz kontkaty pro uchazeče o studium.

 

Akce dokumentů