E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasto kladené dotazy k uznávání zahraničního vzdělání

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Co je potřeba doložit k žádosti o nostrifikaci?

Existují dvě možnosti uznání zahraničního vzdělání: posouzení vzdělání pro účely dalšího studia na PřF UK a pak všeobecná nostrifikace.

1) Budoucím studentům doporučujeme využít možnosti posouzení podkladů o zahraničním vzdělání uchazečů pro účely dalšího studia v ČR dle § 48 Zákona o vysokých školách, tzv. "zrychlené nostrifikace". Posouzení zahraničního vzdělání v rámci zrychlené nostrifikace bude probíhat na základě dodaných podkladů na Studijním oddělení PřF UK, nebude se při něm zkoumat obsah zahraničního studia. Toto posouzení bude platné pouze pro studium na konkrétní fakultě UK. Kdo využije výše uvedeného způsobu ověření svého zahraničního vzdělání, nedostane žádný dokument o uznání svého vzdělání, jen mu bude umožněn zápis do studia. Za posouzení zahraničního vzdělání pro účely studia na PřF UK se hradí poplatek 690 Kč. Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol najdete na webových stránkách fakulty

2) Všeobecná nostrifikace má v ČR univerzální platnost a úspěšní žadatelé obdrží osvědčení o uznání svého zahraničního vzdělání. Relevantní informace k procesu uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete na webových stránkách rektorátu: https://www.cuni.cz/UK-6452.html a https://www.cuni.cz/UK-6453.html).

V souladu s novelou zákona o vysokých školách vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí 3 000 Kč.

Žádosti se podávají pouze na rektorátě UK, Ovocný trh 5, Praha 1. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně rektorátu, nebo převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800.

K oběma typům nostrifikace je třeba dodat řádně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (výpisu předmětů absolvovaných během studia) – doklady o studiu, které nebyly vydány v anglickém jazyce, musí být úředně přeložené do češtiny (soudním tlumočníkem). Žádáte-li všeobecnou nostrifikaci magisterského studia, je navíc nutné doložit i kopii diplomové práce (stačí v elektronické podobě, nemusí být ověřená ani přeložená), a současně její podrobný abstrakt v anglickém jazyce. V případě, že zpracování diplomové práce nebylo součástí Vašeho zahraničního studia, je třeba tuto skutečnost oznámit ve formě čestného prohlášení.


 

Musí být každé zahraniční vysokoškolské vzdělání v ČR nostrifikováno?

Pokud absolvent zahraniční vysoké školy získal své vzdělání ve Slovenské republice, v Maďarsku, Polsku či Slovinsku, jsou jeho doklady o získané kvalifikaci na základě mezinárodních ekvivalenčních dohod uzavřených s těmito státy automaticky považovány za rovnocenné českým dokladům, aniž by musel procházet procesem nostrifikace.


Musím při přijímací zkoušce předložit nostrifikační doložku?

Ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání je možné předložit až při zápisu ke studiu. Rozhodnutí o eventuálním přijetí ke studiu obdržíte teprve po předložení tohoto dokladu.


Pracuji v zahraničí, chci podat žádost o nostrifikaci. Může to za mne vyřídit kamarád, případně rodiče?

Ano, pokud žádost vlastnoručně podepíše přímo držitel diplomu, může řadu úkonů v procesu nostrifikace učinit jiná osoba, např. osobní doručení žádosti na rektorát UK, uhrazení nostrifikačního poplatku za žadatele, konzultace na rektorátu či na fakultě.

Pokud však chcete, aby za Vás jiná osoba převzala rozhodnutí rektora ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, nebo aby informace týkající se Vašeho nostrifikačního řízení mohly být poskytnuty jiné osobě, je nutné ji k těmto úkonům zplnomocnit. Formulář plné moci najdete na webové stránce rektorátu http://www.cuni.cz/UK-6453.html.


Má osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání omezenou platnost?

Nikoliv, pokud vlastníte osvědčení o uznání rovnocennosti Vašeho zahraničního vzdělání vydané veřejnou vysokou školou, Ministerstvem školství ČR, případně příslušným krajským úřadem (v případě středoškolského vzdělání), nemá tento doklad omezenou platnost, můžete jej tedy bez obav použít i řadu let po jeho vydání.


Veškeré informace o procesu uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání platné na Univerzitě Karlově naleznete na webových stránkách rektorátu:

Pokud jste na této, ani na odkazovaných, stránkách nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Mgr. Valerii Havrdovou ze studijního oddělení: valerie.havrdova@natur.cuni.cz, případně kontaktujte odpovědné osoby z rektorátu: nostrifikace@ruk.cuni.cz

Akce dokumentů