E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace pro uchazeče do magisterského a doktorského studia

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů. Tedy úředně ověřenou kopii „Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“.

Vydávají veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení provádějí.

Více informací o řízení o obecné nostrifikaci vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://cuni.cz/UK-10205.html

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který osvědčuje  absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku a Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c) ).

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)

V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňována výuka studijního programu absolvovaného uchazečem.

Posouzení není zpoplatněno.

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení fakulta posuzuje splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému (sekce Doložení vzdělání  v Moje přihlášky v modulu Přijímací řízení)
 • Úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)

POSUZUJE FAKULTA, NA NIŽ SI UCHAZEČ PODAL PŘIHLÁŠKU – v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecná „nostrifikace“)

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě v jednom akademickém roce.

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do konce září. V případě přijímacího řízení do doktorského studia se zahájením studia v březnu je zašlete do konce února.

Přírodovědecká fakulta UK
Studijní odbor
Albertov 6
128 00  Praha 2

Podklady je také možné doručit osobně v úředních hodinách na studijní odboru PřF UK (Na Slupi 16, Praha 2 - mapa) k rukám Mgr. Valerie Havrdové.

Za toto posouzení se platí poplatek ve výši 930 Kč v případě přijímacího řízení se zahájení studia v říjnu 2024 nebo v březnu 2025.

Poplatek lze zaplatit:
1) Platební kartou ve studijním informačním systému

V modulu Přijímací řízení po elektronickém odeslání žádosti o uznání zahraničního vzdělání.

2) Bezhotovostním převodem

Údaje pro bezhotovostní platbu z tuzemského účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100
Variabilní symbol: 988018
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče o studium.

Údaje pro bezhotovostní platbu ze zahraničního účtu:
Nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.
Název účtu: Univerzita Karlova
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče o studium.
Banka: Komerční banka a.s.
Adresa banky: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká republika

3) osobně v hotovosti v pokladně Přírodovědecké fakulty

Platbu v pokladně fakulty (místnost P23 v přízemí, vstup chodbou vpravo od hlavního vchodu) na adrese Albertov 6 v úředních hodinách pokladny. Přineste si vyplněný a vytištěný formulář pro úhradu poplatku v pokladně fakulty.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Opatření rektora č. 41/2021  - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Překlady            

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Požadavky na ověření listin

Požadavky na ověření listin závisí na tom, v jakém státě byl doklad o vzdělání vydán. Seznam států s požadovanou formou ověření najdete zde.

Podklady zaslané k ověření vzdělání fakulta nevrací, proto doporučujeme nezasílat originály, ale  úředně ověřené kopie (např. notářská kopie superlegalizovaného dokumentu).

Aktualizováno: 9. 7. 2024

 

Akce dokumentů