E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace pro uchazeče do magisterského a doktorského studia

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů.

Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.  Tento doklad vydávají veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.

Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde.

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který osvědčuje  absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku a Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c)).

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů.

Uchazeč doloží:

 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání a pořízení formuláře žádosti v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů a pořízení formuláře žádosti.

V rámci přijímacího řízení fakulta posuzuje splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Uchazeč doloží:

 • vyplněný a vytištěný Formulář žádosti o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání podaný elektronicky v modulu Přijímací řízení
 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 9. 2021

Přírodovědecká fakulta UK
Studijní oddělení
Albertov 6
128 00  Praha 2

Podklady je také možné doručit osobně v úředních hodinách na studijní oddělení PřF UK (Na Slupi 16, Praha 2 - mapa) k rukám Mgr. Valerie Havrdové.

Za toto posouzení se platí poplatek ve výši 870 Kč. Poplatek lze zaplatit
- platební kartou ve studijním informačním systému
- bezhotovostním převodem
- osobně v hotovosti v pokladně Přírodovědecké fakulty (Albertov 6, přízemí, chodba vpravo od hlavního vchodu, místnost P23 - mapa) v úředních hodinách pokladny

Formulář pro úhradu poplatku v pokladně fakulty

Údaje pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu: 38533021/0100
Banka: KB Praha, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Variabilní symbol: 988018
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ7601000000000038533021
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX


Překlady            

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Požadavky na ověření listin

Závisí na tom, v jakém státě byl doklad o vzdělání vydán.
Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Opatření rektora č. 15/2018  - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Akce dokumentů