E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK na roky 2011-2015

Projednán na Vědecké radě fakulty dne 12.5.2011, schválen Akademickým senátem fakulty dne 13.5.2011.

Poslání

Posláním Přírodovědecké fakulty jako důležité součásti Univerzity Karlovy je vytvářet, prohlubovat a šířit poznání v oborech přírodních věd a nabízet svým studentům špičkové vzdělání a podmínky pro jejich osobní rozvoj. Fakulta přitom vychází z humboldtovských principů jednoty vzdělávání a výzkumu, autonomie a svobody bádání i výuky.

Vize

Přírodovědecká fakulta je

 • fakultou s respektovaným postavením v mezinárodním výzkumném prostoru, na níž je výuka založena na interakci studentů s aktivně činnými osobnostmi vědy a uskutečňována v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání,
 • fakultou, jejíž postavení je adekvátním způsobem odráženo ve způsobu, jakým je financována státem (má postavení odpovídající statutu „research university“)
 • fakultou první volby pro kvalitní uchazeče o studium přírodovědných oborů, atraktivní i pro zahraniční studenty,
 • fakultou podstatně přispívající k vůdčímu postavení Univerzity Karlovy mezi ostatními vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České republice,
 • fakultou spolupracující s národními i zahraničními institucemi v oblastech vzděláván a firmami v oblastech základního i aplikovaného výzkumu,
 • atraktivním zaměstnavatelem nabízejícím motivující prostředí a podmínky pro osobní a profesní růst pracovníků,
 • sebevědomým a soudržným akademickým společenstvím studentů, pracovníků a absolventů.

Oblasti:

1. Věda a výzkum

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta je jednou z nejvýkonnějších českých přírodovědeckých fakult a je schopná obstát ve srovnání s ostatními předními institucemi obdobného zaměření v ČR,
 • fakulta má díky své oborové šíři potenciál realizovat komplexní multioborové projekty,
 • vědecká činnost je propojena s činností pedagogickou, což má příznivý dopad na kvalitu výuky a kvalifikačních prací,
 • v řadě případů se daří koordinovat využívání pokročilých technologických zařízení ve formě „core facility“, což má příznivý dopad na efektivitu práce vědeckých skupin,
 • afiliace fakulty se pravidelně ocitá v nejvýznamnějších oborových a multioborových periodikách, přesto počet špičkových publikací zaostává za výkonem fakult význačných evropských a světových univerzit,
 • citovanost publikací pracovníků fakulty zaostává za ambicemi fakulty; fakulta má málo pracovišť, která jsou v pozici koordinátorů celostátních či celoevropských projektů,
 • fakulta se dlouhodobě potýká s podfinancováním, podobně jako řada jiných fakult zaměřených na výzkum; nemožnost čerpat evropské strukturální fondy tento problém zvětšuje,
 • struktura výzkumu je na fakultě z minulých let deformována rozdílnou podporou jednotlivých oborů různě vysokými výzkumnými záměry,
 • v řadě oborů jsou fakultní týmy poměrně úspěšné při získávání grantových prostředků v rámci České republiky, úspěšnost při získávání prostředků z evropských zdrojů je však nízká;
 • mezinárodní povědomí o kvalitě výzkumu na fakultě je dosud nízké, což je částečně kompenzováno vnímáním Univerzity Karlovy jako kvalitní vzdělávací instituce,
 • úroveň vnitrofakultní vědecké komunikace není uspokojivá a nízká je i úroveň spolupráce týmů napříč sekcemi,
 • nestabilita a nevyjasněnost politiky státu ve financování vědecké činnosti ohrožuje činnost výzkumných týmů v mnoha oborech na fakultě.

CÍL: 1. Zvýšit výkonnost fakulty ve vědě a výzkumu
INDIKÁTORY:
1.1  Počet publikací v impaktovaných časopisech
1.2 Počet publikací ve vysoce kvalitních časopisech

CÍL: 2.  Zvýšit transfer poznatků do aplikační sféry a spolupracovat s konkrétními realizačními firmami
INDIKÁTORY:
2.1  Počet podaných patentů a podporovaných patentů
2.2 Počet grantů získaných v soutěžích vypisovaných TA ČR

CÍL: 3.  Zvýšit aktivitu a úspěšnost fakulty v mezinárodních grantových soutěžích, zejména v programech ERC „Starting Grants“ a „Advanced Grants“ a dalších oblastech 7. a 8. rámcového programu EK
INDIKÁTOR: 3.1  Získání grantů ERC „Starting Grants“ a „Advanced Grants“

CÍL: 4. Maximálně využít nabízející se synergie tematické a metodické šíře výzkumných projektů v rámci albertovských fakult (PřF, MFF a 1. LF) s výhledem realizace projektů v Biocentru a Globcentru
INDIKÁTOR: 4.1  Vytvoření mezifakultních spolupracujících týmů podpořených grantovými prostředky

NÁSTROJE:

 • Aplikovat efektivní a transparentní model rozdělování prostředků podpory výzkumu tak, aby byly vědecké týmy podporovány v závislosti na svém výkonu; zajistit podporu týmů s potenciálem rozvoje v budoucnosti (podpora začínající excelence),
 • využít projektu OP VaVpI Biocev k budoucímu výraznému posílení kvality a mezinárodního dopadu vědecké práce a spolupráce fakultních týmů se zapojenými ústavy AV ČR,
 • využít investic v rámci kampusu Albertov (Biocentrum a Globcentrum) prioritně ke zlepšení zázemí a konkurenceschopnosti nejlepších fakultních týmů a k posílení vědeckého výkonu fakulty,
 • prostřednictvím fakultního programu na podporu postdoků podpořit finančně týmy schopné zaměstnávat mladé a kvalitní zahraniční odborníky na pozicích vědeckých pracovníků – program STARS2/POSTDOC,
 • institucionálně podpořit program MŠMT NÁVRAT a vytvořit navazující fakultní program NÁVRAT - otevřít fakultu pro návrat nejkvalitnějších mladých vědeckých pracovníků z postdoktorálních pobytů a jejich rychlý odborný a profesní růst (usnadněním přístupu k laboratorním prostorám, vybavení, grantovým servisem, využitím potenciálu projektu Biocev i plánovaných center Biocentrum a Globcentrum),
 • podporovat žadatele o získání grantů v soutěžích Center excelence a Center kompetence připravovaných agenturami GA ČR a TA ČR,
 • podporovat žadatele o získání grantů z mezinárodních soutěží,
 • aktivně se zapojit do přípravy a efektivně využít realizace projektů velkých evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a souvisejících národních iniciativ (např. EuroBioImaging),
 • podporovat praktickou nebo komerční spolupráci s firmami jako standardně možnou a žádanou součást vědecké činnosti a začlenit do studijního curricula předměty orientované na soft skills pro inovace a transfer technologií.

2. Studium

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta je vyhledávanou školou pro uchazeče se zájmem o studium přírodovědných oborů,
 • přestože klíčovými mechanismy oslovení uchazečů jsou internet, dny otevřených dveří, veletrhy vzdělávání aj., další způsoby oslovení fakultou nejsou dostatečně využívány,
 • zájem uchazečů o jednotlivé studijní obory je nerovnoměrný,
 • studium v angličtině a v kombinované formě je otevíráno pouze výjimečně,
 • do doktorských studijních programů se hlásí málo talentovaných uchazečů ze zahraničí.

CÍL: 1.  Zlepšit způsoby vyhledávání a oslovování talentovaných uchazečů
INDIKÁTORY:
1.1  Podíl olympioniků ke všem přijatým studentům bakalářského studia
1.2 Podíl studentů s červeným diplomem ke všem přijatým studentům magisterského studia
1.3 Podíl studentů ukončujících úspěšně studium v jednotlivých stupních studia
1.4 Rozšíření spádové oblasti uchazečů o studium

CÍL: 2.  Nabízet studijní programy, které svým absolventům zajistí úspěšnost na pracovním trhu
INDIKÁTORY:
2.1 Podíl („čerstvých“) absolventů uplatněných v oboru studia
2.2 Míra nezaměstnanosti absolventů po ukončení studia
2.3 Podíl absolventů fakulty na vědeckých pracovištích v oboru v rámci ČR
2.4 Podíl absolventů učitelských stud. oborů uplatněných na školách

CÍL: 3.  Výuka ve spojení se špičkovým výzkumem garantující kvalitu, aktuálnost a komplexnost získaných poznatků
INDIKÁTORY:
3.1 Participace předních představitelů vědních oborů na výuce/seminářích apod.
3.2 Podíl studentů zapojených  do řešení výzkumných projektů
3.3 Počet publikací vzniklých na základě diplomových prací
3.4  Akreditace studijních oborů se zahraničními partnery (Joint Degree)

CÍL: 4.  Studium s rovným přístupem pro studenty zdravotně znevýhodněné
INDIKÁTOR: 4.1 Rozšíření podpory a poradenství pro studenty se zdravotním znevýhodněním

CÍL: 5. Posílení mezinárodního charakteru doktorského studia
INDIKÁTORY:
5.1 Podíl zahraničních studentů
5.2 Podíl studentů, kteří v rámci řešení svého projektu stráví více jak měsíc v zahraničí
5.3 Účast zahraničních vědců na vedení studentů (v roli školitelů specialistů nebo v rámci spolupráce s domácím pracovištěm)

CÍL: 6.  Rozvoj programů profesního vzdělávání
INDIKÁTORY:
6.1  Rozběh programů profesního vzdělávání učitelů
6.2 Počet absolventů

NÁSTROJE:

Střední školy a přijímací řízení

 • Pomáhat školám při organizaci soutěží v přírodovědných předmětech, nabídky demonstračních a praktických pobytů, synergie s fakultními školami, vznik kategorie fakultní učitel, vznik organizace učitelů přírodovědných předmětů,
 • aktivně vyhledávat, získávat a vybírat talentované uchazeče všech stupňů studia z celé České a Slovenské republiky,
 • vytvořit podmínky pro přijímání uchazečů do studijních oborů v anglickém jazyce, včetně servisního zázemí pro zahraniční uchazeče.

Bakalářské a magisterské studium

 • Zařadit předměty v anglickém jazyce jako součást studijních plánů v rámci českých studijních oborů, zejména v navazujícím magisterském studiu,
 • systematicky sledovat kvalitu výuky a zohledňovat získané výsledky,
 • nabízet talentovaným studentům v bakalářském studiu vhodné formy zapojení, odpovídající jejich předpokladům a nárokům  možností intenzivnějšího zapojení do vědecké práce týmů či nabídkou výběrových kurzů,
 • rozvíjet servis pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami i s využitím potenciálu studentské obce,
 • spolu s ostatními fakultami albertovského kampusu vytvářet podmínky pro kvalitní volnočasové aktivity studentů.

Doktorské studium

 • Podporovat talenty v doktorském studiu v rámci programu STARS, cíleně oslovovat též uchazeče ze zahraničí a dále rozvíjet stipendijní programy pro zahraniční studenty,
 • rozšířit nabídku výuky v doktorském studiu o např. pokročilé jazykové a metodické kurzy, kurzy vědeckého psaní a prezentačních dovedností.

Akademičtí pracovníci

 • Podporovat rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků,
 • vytvořit a realizovat programy profesního vzdělávání učitelů středních škol.

3. Rozvoj

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta působí v unikátním prostředí albertovského kampusu a jeho okolí, v těsném sousedství dvou velkých fakult univerzity (MFF a 1.LF) a dalších vysokoškolských pracovišť,
 • fakulta trpí dlouhodobým nedostatkem prostor pro výuku a výzkum; zejména citelný je nedostatek technicky adekvátně vybavených prostor pro obory vyžadující laboratorní zázemí,
 • historické budovy fakulty procházejí dílčími opravami a rekonstrukcemi, tempo oprav je však omezeno nedostatkem finančních prostředků i nutností zachovat při zásazích v budovách plný provoz,
 • v sousedství historických budov fakulty je prostor pro další výstavbu; rozvíjení kombinace kvalitní vědy a genia loci Albertova je výzvou pro všechny albertovské fakulty,
 • fakulta se ve spolupráci s univerzitou a spolu s 1.LF a MFF podílela na přípravě pilotní uživatelské studie výstavby dvou center excelence spojujících aktivity PřF, MFF a 1.LF - Biocentra a Globcentra1.
 • fakulta se ve spolupráci s univerzitou a spolu s 1.LF a šesti ústavy Akademie věd podílela na přípravě projektu „Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – Biocev“2.

CÍL: 1.  Zajistit úspěšný start vědeckého centra excelence Biocev z prostředků z OP VaVpI; klíčovými aspekty programu Biocev je úzká spolupráce UK a AV ČR, mezinárodní spolupráce se strategickými evropskými partnery a vytvoření podmínek pro spolupráci s biotechnologickým průmyslem
INDIKÁTORY:
1.1  Start realizační fáze projektu
1.2  Výzkumné týmy fakulty, fungující v rámci Biocev

CÍL: 2. Připravit realizaci center excelence Biocentrum a Globcentrum v rámci kampusu Albertov3
INDIKÁTORY:
2.1  Rozpracování projektu do stadia investičního záměru a přijetí harmonogramu realizace v závislosti na poskytnutí prostředků
2.2  Stavební a technická realizace

CÍL: 3.  V návaznosti na cíle 1. a 2. zlepšit využití stávajících budov tak, aby technické podmínky pro práci na fakultě odpovídaly rostoucím nárokům na kvalitu
INDIKÁTOR: 3.1 Provedení rekonstrukcí stávajících budov nebo jejich částí, a to v návaznosti na změny jejich využití související s výstavbou center

NÁSTROJE:

 • Zajistit odpovídající účast fakulty v projektu Biocev,
 • zajistit trvalou činnost Vědecké rady center na Albertově; zajistit vznik průběžně aktualizované a pro všechny zúčastněné partnery atraktivní vědecké koncepce center,
 • navrhnout a přijmout organizační uspořádání a způsob financování center na Albertově,
 • vytvořit odpovídající personální a organizační zabezpečení pro realizaci projektu center ze strany fakulty,
 • pokračovat v rekonstrukcích stávajících budov,
 • propojovat prostory v rámci kampusu (např. terasy nad Albertovem),
 • upravit venkovní prostory kolem budov fakulty a ve spolupráci s 1.LF a MFF i v širším rámci kampusu změnit dispozice venkovních prostor tak, aby byly využitelné pro studenty v letních měsících (zajištění úklidu, odpočinku, pokrytí WiFi).

4. Mezinárodní spolupráce

SOUČASNÝ STAV:

 • Mezinárodní spolupráce se na fakultě realizuje prostřednictvím kontaktů pracovišť, která v některých případech využívají univerzitních dohod nebo dohod o spolupráci mezi fakultami,
 • finanční prostředky pro mobilitu jsou různorodé, pozitivní roli zejména pro mobilitu doktorských studentů sehrává Fond mobility UK,
 • pracoviště fakulty se podílejí na organizaci mezinárodních konferencí, v menším počtu případů jsou pracoviště hlavními organizátory důležitých mezinárodních konferencí; fakulta sama nemá organizační zázemí pro pořádání konferencí,
 • na fakultu přijíždí stále rostoucí počet zahraničních odborníků, kteří vedou odborné kurzy, přednášejí studentům v jednorázových přednáškách nebo se podílejí na výuce nových trendů v oboru.

CÍL: 1.  Zvýšit účast fakulty na mezinárodní scéně a usnadnit členům akademické obce orientaci a vystupování v mezinárodním měřítku
INDIKÁTORY:
1.1 Počet zaměstnanců v organizačních výborech mezinárodních konferencí.
1.2 Počet zaměstnanců v edičních radách mezinárodních časopisů a počet členů mezinárodních profesních společností

CÍL: 2.  Usnadnit přijímání zahraničních vědců i studentů a podporovat odchozí mobility, podporovat uchazeče o sabbatical na prestižních institucích
INDIKÁTORY:
2.1 Počet přijíždějících odborníků a studentů ze zahraničí
2.2 Počet fakultních akademických pracovníků vyučujících v daném semestru v zahraničí
2.3 Počet  akademických pracovníků, kteří využili možnost pobytu typu sabbatical

NÁSTROJE:

 • Podporovat bilaterální a multilaterální smlouvy se vzdělávacími a výzkumnými institucemi ze zahraničí (Erasmus Mundus, smlouvy typu co-tutelle); Erasmus rozvíjet i směrem k výměnám skupin studentů,
 • poskytnout administrativní zázemí fakultním členům redakčních rad prestižních mezinárodních časopisů,
 • členům akademické obce poskytovat benefity kompenzující členské poplatky v mezinárodních vědeckých společnostech spjatých s oborem jejich působení na fakultě,
 • organizační a finanční podporou pracovišť usnadnit výjezdy jejich klíčových vědeckých pracovníků
 • na pobyty typu sabbatical na prestižní instituce,
 • podporovat potenciální fakultní organizátory významných mezinárodních konferencí,
 • podporovat příjezdy a přednáškové pobyty významných zahraničních odborníků,
 • organizačně podporovat přípravu mezinárodních grantových projektů.

5. Zaměstnanci a pracovní prostředí

SOUČASNÝ STAV:

 • Stoupá zátěž akademických a vědeckých pracovníků administrativními a ekonomickými agendami,
 • fakulta svým zaměstnancům poskytuje příspěvky ze sociálního fondu, možnosti rekreace v zařízeních UK a několik dalších benefitů, význam benefitů pro získávání či udržení kvalitních zaměstnanců je malý,
 • v okolí pracovišť fakulty jsou možnosti stravování omezené a možnosti pro sportovní vyžití a relaxaci malé,
 • na pracovištích většinou chybí dostatek prostor pro odpočinek (klidové místnosti a místa pro rychlé občerstvení), v mnoha budovách chybí místnosti pro setkávání.

CÍL: 1.  Zlepšovat podmínky pro úspěšnou a efektivní práci akademických i neakademických pracovníků fakulty
INDIKÁTORY:
1.1  Růst vybavenosti budov vytvořením míst pro občerstvení a odpočinek
1.2. Růst spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředím

NÁSTROJE:

 • Zvyšovat efektivitu servisních útvarů při podpoře akademických pracovníků,
 • posilovat prvky přímé odpovědnosti za kvalitní a efektivní výkon práce,
 • rozvíjet systém dalšího vzdělávání zaměstnanců,
 • vytvářet pracovní podmínky umožňující slaďovat pracovní a osobní život zaměstnanců (zařízení pro denní dozor nad předškolními dětmi zaměstnanců),
 • zavést povinné další vzdělávání administrativních pracovníků a rozšiřovat i další nabídku příležitostí pro jejich profesionální růst.

6. Správa fakulty

a) Ekonomika a hospodaření

SOUČASNÝ STAV:

 • Dlouhodobě stoupá objem finančních prostředků, s nimiž fakulta hospodaří,
 • roste objem prostředků na vědu a výzkum získaných v soutěžích,
 • je zajištěno úplné krytí fondu reprodukce investičního majetku a dalších fondů vytvářených fakultou,
 • příjmy z doplňkové činnosti jsou meziročně nevyrovnané,
 • výkyvy ve financování ze státního rozpočtu jsou velké, vyrovnávání jejich dopadů obtížné a diverzifikace zdrojů nedostatečná.

CÍL: 1.  Zefektivnit hospodaření fakulty
INDIKÁTORY:
1.1  Objem neinvestičních prostředků na zaměstnance
1.2 Podíl normativně přidělovaných prostředků na celkových neinvestičních výnosech
1.3 Podíl výnosů z doplňkové činnosti na celkových neinvestičních výnosech

NÁSTROJE:

 • Zpracovat komplexní procesní analýzu,
 • zpracovat a implementovat koncepci zajištění kvality administrativních procesů,
 • optimalizovat systém nakupování, zavést hromadné nákupy u vhodných komodit,
 • pravidelně analyzovat a revidovat smluvní vztahy,
 • šetrně nakládat s elektrickou energií, plynem a vodou a hledat možnosti úspor,
 • diverzifikovat zdroje financování a snižovat závislost na státním rozpočtu.

b) Informační technologie

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta má relativně vyhovující síťovou infrastrukturu,
 • fakulta je zapojena do systému multilicencí software,
 • fakulta vybudovala nový webový informační portál,
 • proběhl audit IT, systém správy IT prochází přechodem,
 • jednotlivé informační systémy fakulty jsou roztříštěné, bez vzájemného provázání informací a přístupu k nim,
 • neexistuje centrální nákup hardware a software,
 • uživatelská a systémová podpora IT není jednoznačně specifikovaná,
 • fakulta je stejně jako v jiných oblastech do značné míry závislá na rozhodnutí RUK.

CÍL: 1.  Rozvíjet informační systémy pro podporu studia
INDIKÁTORY:
1.1  Zvýšení rozsahu využívání e-learningových nástrojů ve výuce
1.2 Zavedení virtualizovaného pracovního prostředí pro studenty

CÍL: 2.  Zavést a rozvíjet informační nástroje pro podporu vědy a výzkumu
INDIKÁTORY:
2.1  Zavedení systému pro efektivní administraci grantových projektů
2.2 Zavedení nástrojů pro týmovou práci a sdílení dat
2.3  Vybudování infrastruktury pro náročné výpočetní aplikace

CÍL: 3.  Efektivně podporovat ekonomické a administrativní procesy
INDIKÁTORY:
3.1  Zavedení nástrojů pro elektronickou správu administrativních procesů
3.2 Zvýšení kvality podpory uživatelů IT
3.3 Zavedení centrálního nákupu software a hardware
3.4 Zvýšení úrovně bezpečnosti IT

CÍL: 4.  Využívat moderní technologie pro vnitřní i vnější komunikaci
INDIKÁTORY:
4.1  Integrace e-mailového systému s nástroji plánování a správy informací
4.2 Zavedení komunikačního prostředí, integrujícího datové a hlasové služby
4.3  Atraktivní, živé a obsahově bohaté webové rozhraní fakulty, využívající multimédia a sociální sítě

NÁSTROJE:

 • Podporovat a rozvíjet využívání prostředí Moodle pro e-learning a podporu výuky,
 • zavést moderní IT nástroje pro podporu výuky jako videokonference, virtuální pracoviště apod.,
 • rozvíjet elektronizaci služeb studentům,
 • pro vědeckou práci a výuku zajistit potřebnou infrastrukturu včetně výpočetního výkonu s garancí provozu, dostupnosti a servisu,
 • zavést systém pro efektivní podporu řešitelů při správě grantových projektů,
 • zavést nástroje pro podporu týmové práce a sdílení dat,
 • rozvíjet a optimalizovat systém pro efektivní správu informací o výsledcích výzkumu a bibliografických informací,
 • zavést systém service desku a nastavit pravidla pro poskytování podpory a servisu,
 • definovat bezpečnostní potřeby fakulty a stanovit bezpečnostní politiku,
 • zřídit centrální nákup HW a SW pro potřeby fakulty a fakultní webshop,
 • preferovat standardizaci a interoperabilitu hardware a software,
 • zavést evidenci HW včetně konfigurací a SW licencí,
 • integrovat jednotlivé informační systémy fakulty,
 • elektronizovat agendy a administrativu, včetně zavedení systému elektronické správy a evidence dokumentů,
 • zavést jednotný mailový systém s návazností na efektivní sdílení informací (kalendáře, adresáře, úkoly, projekty), zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb elektronické komunikace (e-mail, elektronické konference, sociální sítě),
 • standardizovat procesy a provoz v oblasti IT podle metodologie ITSM,
 • připravit infrastrukturu na přechod k IP telefonii,
 • integrovat datové a hlasové služby, zajistit propojení na elektronickou komunikaci,
 • soustavně rozvíjet webové rozhraní tak, aby mělo atraktivní a živý obsah, bylo založeno na současných technologiích a využívalo multimédia a sociální sítě,
 • integrovat informační systémy univerzity a fakulty.

c) Vnitřní komunikace

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta je heterogenní organizací s rozdílnými informačními nároky (studenti, pedagogové, servisní pracoviště, různě tematicky zaměřené sekce),
 • k vnitřní komunikaci slouží hlavně intranet, který je využíván k přenosu informací mezi vedením fakulty a akademickou obcí, další moderní nástroje pro sdílení informací jsou využívány málo,
 • fakulta pořádá řadu více i méně formálních akcí, které jsou oblíbené a hojně navštěvované,
 • s roční periodicitou se konají setkání vedení s vedoucími kateder a akademickou obcí fakulty,
 • omezeně jsou využívány formy interních školení pro zvýšení informovanosti o změnách v nastavení nejrůznějších procesů,
 • téměř neexistuje vzájemná komunikace mezi jednotlivými sekcemi,
 • postoje a názory studentů a zaměstnanců na fakultu a její fungování nejsou systematicky vyhodnocovány.

CÍL: 1.  Zajistit informační potřeby zaměstnanců a studentů fakulty a informační propojenost umožňující návaznost a koordinaci procesů
INDIKÁTOR: 1.1  Úroveň informovanosti zaměstnanců a studentů fakulty

CÍL: 2.  Zajistit vzájemné pochopení a spolupráci na základě dosažení porozumění ve společných cílech (mezi vedením fakulty a zaměstnanci, mezi týmy a pracovníky navzájem)
INDIKÁTORY:
2.1  Počet mezioborových grantů
2.2  Hodnocení interní komunikace a spolupráce

CÍL: 3. Pěstovat firemní kulturu a sounáležitost zaměstnanců a studentů s fakultou
INDIKÁTORY:
3.1  Účast na akcích pořádaných fakultou
3.2  Hodnocení „značky“ Přírodovědecké fakulty studenty a zaměstnanci

NÁSTROJE:

 • Monitorovat postoje a názory, analyzovat stav a faktory ovlivňující postoje zaměstnanců a studentů,
 • zdokonalovat komunikaci uvnitř fakulty, udržovat zpětnou vazbu a aplikovat zjištěné poznatky v praxi,
 • budovat Corporate Identity,
 • zavést orientační systém v objektech a areálu fakulty,
 • efektivně přenášet informace od vedení na všech úrovních směrem k zaměstnancům,
 • využívat intranet a další moderní nástroje pro poskytování a sdílení informací v reálném čase,
 • aktivně využívat SIS a další nástroje pro sdílení informací mezi vyučujícími a studenty,
 • nastavit komunikační standardy (nástup a adaptace studentů a zaměstnanců, hodnocení apod.),
 • pořádat akce pro zaměstnance a studenty fakulty,
 • vytvářet možnosti pro neformální setkávání zaměstnanců a studentů.

d) Vnější vztahy a komunikace

SOUČASNÝ STAV:

 • Fakulta pracuje s tématy, která jsou zajímavá pro širokou laickou i odbornou veřejnost; díky širokému spektru oborů disponuje fakulta experty schopnými prezentovat odborné stanovisko i popularizační výklad k nejrůznějším otázkám,
 • díky svému postavení prestižní vzdělávací a výzkumné instituce působí fakulta jako uznávaný „opinion maker“,
 • fakulta může využívat bezprostředního kontaktu se studenty a dalšími přirozenými komunikačními partnery (středoškolští učitelé, zájmové skupiny, neziskové organizace),
 • fakulta dlouhodobě spolupracuje s některými popularizačními přírodovědnými časopisy, kontakt s médii ale není aktivní a systematický,
 • informační servis pro média a veřejnost není podpořen kvalitní interní komunikací a není dostatečně zajištěn organizačně, technicky ani personálně,
 • v oblasti terciárního vzdělávání v přírodovědných oborech vzrůstá konkurence, přičemž některé instituce mají velmi dobrou PR strategii.

CÍL: 1. Pomocí aktivní komunikace zaměřené na specifické cílové skupiny a využívající všech typů médií etablovat Přírodovědeckou fakultu jako přední instituci ve veřejném prostoru
INDIKÁTORY:
1.1  Úroveň mediálního pokrytí
1.2 Podíl příspěvků o fakultě na celkovém počtu výstupů v médiích týkajících se Univerzity Karlovy
1.3 Počet vyjádření odborníků fakulty k aktuálním společenským otázkám v médiích
1.4 Počet tiskových zpráv převzatých médii

NÁSTROJE:

 • Aktivně vytvářet témata atraktivní pro média, využívat tiskové zprávy a tiskové konference,
 • prezentovat se pomocí kvalitních webových stránek a specializovaných microsite,
 • připravit specifické tiskové a propagační materiály, které svým řešením budou atraktivní pro příslušnou cílovou skupinu,
 • využívat moderní komunikační nástroje, jako jsou sociální sítě, e-lettery, web 2.0, sledovat rozvoj v této oblasti a reagovat na něj,
 • prezentovat nejnovější poznatky získané fakultními týmy veřejnosti přístupnou formou, rozvíjet schopnosti komunikace vědy,
 • dobře organizačně zajistit akce představující studium na fakultě a její práci (veletrhy vzdělávání, dny otevřených dveří a další) a prezentovat se na nich nápaditou formou
 • vytvořit strategii fundraisingu,
 • pořádat akce otevřené veřejnosti, rozvíjet a propagovat nabídku fakultních muzeí a expozic, včetně botanické zahrady,
 • udržovat kontakty s absolventy a posilovat vědomí jejich sounáležitosti s fakultou.

 


Poznámky:

1  Východiskem je koncept vědeckopedagogických center excellence, která zajišťují participujícím fakultám konkurenceschopnost v Evropském vzdělávacím prostoru.

2  V rámci Biocevu by měla být vybudována dvě evropská servisní centra zapojená do programu ESFRI, která budou zaměřena do oblasti nejmodernějších zobrazovacích technik (EuroBioimaging) a fenogenomiky (Infrafrontier). Základy projektu Biocev tvoří tři pilíře znalostního trojúhelníku. Především je to samotný výzkumný program rozdělený do pěti programových okruhů a unikátní technologické vybavení v servisních laboratořích. Druhým pilířem je efektivní přenos poznatků a výsledků výzkumu do praxe a ochrana duševního vlastnictví. Třetí pilíř představuje výuka a vzdělávání magisterských a doktorských studentů v rámci stávajících i nově akreditovaných studijních programů a specializovaných kurzů zaměřených na biotechnologii a biomedicínu (materiál Základní informace o projektu Biocev schválený radou Biocev dne 24.3. 2011).

3 Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových technologií a ochrany biodiverzity. Zásadním směrem činnosti Globcentra bude studium globálních změn s patřičným paleoekologickým, paleogeografickým, evolučním  a historickým kontextem. Centra budou platformou pro sbližování a propojování výzkumu řešeného na participujících fakultách. Výzkumné programy řešené v Biocentru budou komplementární programu Biocev. Interdisciplinární technologická a intelektuální podpora výzkumu umožní jeho zkvalitnění na zainteresovaných univerzitních pracovištích a povede i k postupnému rozšiřování počtu vědeckých pracovníků, zejména mladší generace. Centra by měla být velmi atraktivní pro mladé vědce vracející se ze zahraničních pobytů.

 

Akce dokumentů