E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZásady práce v počítačové síti

Opatření děkana č. 5/2012 (ve znění opatření děkana č. 4/2016 z 8.2.2016) k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty.

 

Čl. 1
Předmět úpravy

1.  Opatření k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v síti Přírodovědecké fakulty UK v Praze (dále zásady) definuje základní pravidla pro chování uživatelů a správců výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty UK v Praze (dále fakulty).

2.  Zásady vymezují základní práva a povinnosti správce sítě, správců počítačových učeben/studoven a dále provozovatelů a uživatelů výpočetní techniky na fakultě a platí pro zařízení připojená k počítačové síti.

Čl. 2
Úvodní ustanovení

Zásady jsou platné pro všechny zaměstnance a studenty fakulty a pro externí uživatele služeb, kteří s fakultou spolupracují nebo využívají prostředků výpočetní techniky a/nebo počítačové sítě fakulty.

Čl. 3
Základní pojmy

1.  Počítačová síť fakulty (dále síť) je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky, centrální servery, autentizační služby a software) umožňujících propojení počítačů jednotlivých pracovišť a přístup do sítě internet.

2.  Správcem sítě je Centrum informačních technologií (dále CIT).

3.  Koncovým zařízením se rozumí technické zařízení, např. server nebo počítač, připojené k síti.

4.  Provozovatel koncového zařízení je pracoviště, do jehož inventáře koncové zařízení patří, nebo vlastník zařízení oprávněný k jeho užívání v síti.

5.  Pro každé koncové zařízení připojené do sítě určuje jeho provozovatel osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení - správce koncového zařízení.

6. Externí uživatelé služeb jsou  zejména školitelé, konzultanti a oponenti závěrečných prací, studenti jiných vysokých škol, hostující profesoři, honorární členové pracovišť a dále smluvní dodavatelé. 

7. Honorární člen pracoviště je bývalý nebo současný akademický pracovník, který působí na pracovišti z pověření vedoucího jako člen pracoviště a nemá pracovně-právní vztah s fakultou.

8.  Uživatel je jakákoli osoba využívající prostředky výpočetní techniky a/nebo počítačové sítě fakulty.

9.  Správce počítačové učebny/studovny je osoba odpovědná za její chod pověřená vedoucím oddělení CIT.

Čl. 4

Správa sítě

1.  Správce sítě zajišťuje provoz počítačové sítě a její připojení do sítě internet.

2.  Správce sítě odpovídá za konfiguraci síťových prvků, firewallu, přístupových bodů WiFi a za provoz centrálních služeb (e-mail, DNS, SIS, FIS, spisovna, web, fakultní servery a další).

3.  Koncové zařízení je do sítě připojeno výhradně pracovníkem pověřeným CIT na základě písemné žádosti schválené vedoucím příslušného pracoviště a správcem sítě. Platný formulář je přístupný na webových stránkách fakulty.

4.  Správce sítě registruje všechna koncová zařízení připojená do sítě.

5.  Správce sítě je oprávněn monitorovat provoz sítě za účelem kontroly, zvýšení bezpečnosti a optimalizace jejího fungování, přičemž takto získané informace mají důvěrný charakter.

6.  V závažných případech má správce sítě právo odpojit koncové zařízení nebo segment sítě, který způsobuje technické problémy či jeho uživatel nedodržuje povinnosti stanovené těmito zásadami.

7.  V případě zjištění závažného či opakovaného porušení povinností stanovených těmito zásadami má správce sítě povinnost neprodleně s touto skutečností seznámit nadřízeného pracovníka uživatele a informovat o této skutečnosti správce univerzitní sítě.

8.  Správce sítě ani fakulta nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění nebo chyby při přenosu dat v síti.

9.  Správce sítě zřizuje zaměstnancům, studentům a honorárním členům pracovišť e-mailový účet v doméně natur.cuni.cz. Pro služební elektronickou komunikaci využívají výše uvedení fakultní e-mailový účet ve tvaru jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz nebo jeho modifikaci v případě, že na fakultě je více uživatelů se stejným jménem a příjmením.

10. E-mailový účet je zrušen zpravidla do 1 měsíce od ukončení vztahu k fakultě a v případě studentů do 8 měsíců od ukončení studia. Děkan v odůvodněných případech může uvedenou lhůtu zkrátit či prodloužit. Příslušná data jsou smazána po 3  letech od ukončení vztahu s fakultou.

Čl. 5
Správa koncového zařízení

Správce koncového zařízení je povinen:

     a.  používat výhradně přidělenou IP adresu, registrovanou síťovou kartu a registrované jméno, veškeré změny na připojení koncového zařízení k síti lze provádět pouze s předchozím souhlasem správce sítě;

     b.  nastavit služby sítě a elektronické pošty podle metodických pokynů CIT;

     c.  udržovat úroveň zabezpečení koncového zařízení podle metodických pokynů CIT;

     d.  v naléhavých a závažných případech umožnit správci sítě přístup k zařízení a k potřebným informacím.

Čl. 6
Povinnosti uživatele

1.  Identita uživatele a přístupová práva

     a.  Pro přístup do sítě uživatelé využívají výhradně heslo získané prostřednictvím CAS, pokud správce sítě pro konkrétního uživatele nestanoví jinak;

     b.  uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti, případně jinak bránit zneužití svého účtu;

     c.  uživatel je povinen používat pouze svoji identitu, nesmí se vydávat za jinou osobu a nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele k tomu, aby v síti pracoval pod cizí identitou;

     d.  uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu náležejí, a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k získání jiných práv;

     e.  pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě.

Čl. 7
Využívání výpočetní techniky a sítě

1.  Výpočetní technika, která je majetkem fakulty, a služby sítě mohou být používány pouze pro účely související s hlavní nebo doplňkovou činností fakulty, zejména pro výzkum, výuku, administrativu a podporu těchto činností.

2.  Je zakázáno používat prostředky výpočetní techniky a síť pro komerční účely, mimo úkolů řešených v rámci doplňkové činnosti fakulty.

3.  Je zakázáno využívat prostředků výpočetní techniky a síť k šíření politické nebo náboženské propagandy, vulgarismů, informací sexuálně explicitního charakteru, k podpoře násilí, rasové, národnostní nebo třídní nenávisti, k podpoře extremismu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů a k nezákonné činnosti, včetně porušování práv duševního vlastnictví.

4.  Uživatel je povinen na prostředcích výpočetní techniky a v síti využívat pouze software, data a služby, k jejichž využívání má prokazatelné oprávnění, a dodržovat příslušné licenční podmínky a ujednání o jejich používání.

 5.  Uživatel je při používání elektronické pošty a dalších prostředků elektronické komunikace povinen používat stejná etická pravidla jako při používání klasické pošty.

6.  Osobní webové stránky mohou obsahovat pouze takové informace, které nejsou v rozporu s posláním, úkoly a činností fakulty a nejsou v rozporu s omezeními podle odst. 1-4.

7.  Uživatel je povinen dodržovat specifická pravidla sítí a služeb, do kterých vstupuje a které využívá. 8.  Uživatel nesmí měnit softwarovou a hardwarovou konfiguraci sítě (např. aktivní prvky, servery, kabeláž) a manipulovat s jejími součástmi.

9.  Uživatel není oprávněn používat programy, které ohrožují bezpečnost, integritu dat nebo soukromí jiných uživatelů.

10.  Uživatel není oprávněn provozovat činnosti, které by mohly ohrozit nebo omezit práci ostatních uživatelů nebo přetížit počítačovou síť, v odůvodněných případech musí být taková aktivita předem schválena správcem sítě.

Čl. 8
Porušení povinností

1.  Správce sítě má právo omezit nebo zakázat přístup k síti uživatelům, kteří prokazatelně a vážně porušili ustanovení těchto zásad.

2.  Porušení čl. 6 a 7 tohoto opatření studenty fakulty může být považováno za disciplinární přestupek ve smyslu §64 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a disciplinárního řádu pro studenty fakulty.

3.  Porušení čl. 6 a 7 tohoto opatření zaměstnanci fakulty je považováno za neplnění základních povinností zaměstnance a mohou z něj být vyvozeny příslušné pracovněprávní důsledky.

Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.  Osobou odpovědnou za provádění a kontrolu dodržování tohoto opatření stanovuji vedoucího oddělení CIT.

2.  Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

V Praze dne 8.3.2012
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

Opatření děkana č. 5/2012 nabylo účinnosti dne 8.3.2013.
Změna tohoto opatření nabývá účinnosti dne 8.2.2016.

Akce dokumentů