E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny Studentský velemlok za rok 2022

Cena Studentský Velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, která je udělována každoročně vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Nejinak tomu bylo i letos. Nejoblíbenější pedagogové převzali cenu z rukou děkana prof. Jiřího Zimy již tradičně na reprezentačním fakultním plese na pražském Žofíně v pátek 3.2.
zleva: RNDr. Radim Perlín, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., Mgr. Anna Altová, Ing. Mgr. Jan Novák, 
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. , RNDr. Jiří Bendl, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. , Mgr. Martin Bašta

 

Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Dále je vyhlašována Cena SKAS pro nesekční předmět.

Cena Studentský Velemlok za sekci Biologie: 

RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. za předmět Methods in Genomics

Je odborným asistentem na katedře buněčné biologie. V rámci magisterského studia na naší fakultě se věnoval studiu možností využití RNA interference u hlenky Dictyostelium discoideum. V doktorském studiu rovněž na naší fakultě charakterizoval nové transkripční faktory u kvasinky Schizosaccharomyces pombe. V letech 2009-2011 byl na postdoktorálním pobytu na University College London, v laboratoři významného experta v oboru Jürga Bählera. Zde se věnoval genomice, a to stále na Schizosaccharomyces pombe. Na postdoktorálním pobytu získal hodně široké znalosti o biologii S. pombe a velkou síť profesních kontaktů. Získané znalosti designu, provedení a analýzy genomických přístupů uplatnil jako instruktor na kurzech „Wellcome Trust Advanced Course: Genome-wide approaches with fission yeast“. Od roku 2011 je Martin zpět na Přírodovědecké fakultě UK. Nejprve v laboratoři doc. Petra Folka s vlastním juniorským grantem a od roku 2016 jako vedoucí skupiny, podpořený grantem PRIMUS. Školil jednoho postdoka, 4 doktorské studenty a řadu pregraduálních studentů. Jeho bývalí studenti nyní působí na prestižních pracovištích u nás i v zahraničí. Ve svém výzkumu se věnuje transkripčním faktorům u S. pombe (nové regulátory buněčného cyklu, stresové odpovědi, lipidového metabolismu), genomickým i cíleným přístupům. Významným objevem je nález propojení mezi metabolismem mastných kyselin a rezistencí na oxidativní stres přes acetylaci histonů, publikovaný v časopise PLoS Genetics. Martin spolupracuje při designu genomických experimentů a analýzách NGS dat na mnoha institucích a modelech.
 Významná a výborně hodnocená studenty je Martinova pedagogická aktivita, kde využívá zkušeností z vlastní výzkumné praxe: Přednáší výběrový magisterský kurz Methods in Genomics, ve kterém klade důraz na dobré pochopení látky, praktickou aplikaci a individuální přístup, a kurz Genomics: Approaches and Algorithms pro bioinformatiky, kde propojuje prostředí biologie a informatiky. V neposlední řadě má na starosti i oborový Seminář buněčné biologie. Martin Převorovský je velmi pracovitým a nadaným mladým vědcem a pedagogem s přátelským přístupem ke kolegům i studentům.

Cena Studentský Velemlok za sekci Chemie: 

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. za předmět Fyzikální chemie I (a)

Vystudoval obor chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Během své kariéry pracoval na několika institucích: ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích Rybitví a Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie, ČSAV. Od roku 1988 pracuje na Přírodovědecké fakultě, kde na katedře fyzikální a makromolekulární chemie založil výzkumnou skupinu separačních metod. Se svými spolupracovníky a studenty dosud publikoval 140 článků v impaktovaných časopisech. Je autorem osmi československých patentů a dvou US patentů. Působil jako proděkan a děkan Přírodovědecké fakulty, prorektor Univerzity Karlovy a člen předsednictva Grantové agentury České republiky. Za svou činnost obdržel několik vyznamenání: Arnold O. Beckman medal „for exceptional lifelong contributions to the theoretical understanding and development of new electrodriven separation techniques“, stříbrnou a zlatou medaili za rozvoj Univerzity Karlovy a pamětní medaili Univerzity Karlovy. Přednáší fyzikální chemii pro chemické obory, fyzikální chemii pro geologické obory a elektromigrační separační procesy a jeho přednášky jsou studenty dlouhodobě pozitivně hodnoceny. V průběhu let dále vedl řadu diplomových a doktorských prací.

Cena Studentský Velemlok za sekci Geografie: 

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. za předměty Analýza a předpověď počasí, High-impact Weather Phenomena

Vystudoval obor geografie-historie na Přírodovědecké a Filosofické fakultě UK. Přestože by jej jeho studijní obor spíše předurčoval k společenskovědně orientované geografii, jeho záliba v matematice a fyzice jej přivedla k doktorátu z fyzické geografie se zaměřením na meteorologii. Té se od ukončení doktorského studia profesně věnuje na Přírodovědecké fakultě a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Zaměřuje se na extrémní meteorologické jevy, zejména výrazné srážkové události. M. Müller dlouhodobě garantuje výuku meteorologických předmětů a vedení meteorologických studentských prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie. Řada současných meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu komentujících počasí v různých relacích Českého rozhlasu či televize jsou Mílovi bývalí diplomanti či doktorandi. M. Müller vedl 17 úspěšně obhájených bakalářských, 14 diplomových a 2 disertační práce. Garantuje, či se výrazně podílí na výuce předmětů Meteorologie a klimatologie, Analýza a předpověď počasí, Meteorologické praktikum, High-Impact Weather Phenomena, Natural Hazards and Risks a Fyzická geografie. Ve své výuce je vždy inovativní a zaměřený na popis procesů, ostatně jinak to ani v meteorologii nejde. Jeho výuka je vždy vedena snahou o co nejlepší vysvětlení meteorologických jevů a to i s využitím různých netradičních prostředků. Velmi často toto studenti oceňují svými komentáři a hodnocením v anketě hodnocení studia. M. Müller se také zabývá popularizačními aktivitami a je mj. jedním z hybatelů vzniku Elektronického meteorologického slovníku v rámci České meteorologické společnosti, kde vede terminologickou skupinu. Založil neformální seminář zvaný Meteosetkání, díky kterému přitáhl řadu studentů k tomuto zajímavému oboru. Míla se dlouhodobě věnuje přípravě studentů učitelského studia a vzdělávání učitelů obecně. Byl jedním z autorů koncepce nového komplexního předmětu Fyzická geografie pro učitele zeměpisu, udržuje kolem sebe skupinu aktivních učitelů zeměpisu, je zapojen v pracovní skupině k revizi rámcově vzdělávacích programů. Kromě pedagogických aktivit je aktivní i ve vědě. Pravidelně publikuje v předních časopisech typu Atmospheric Research či International Journal of Climatology, nedávno mu přibyla i prvoautorská publikace v časopise Bulletin of the American Meteorological Society, který je č. 1 v Atmospheric Sciences.

Cena Studentský Velemlok za sekci Geologie a ÚŽP

 RNDr. Jiří Bendl, CSc. za předmět Migrace látek v životním prostředí

Jako externista přednáší „Migraci látek v životním prostředí“ na PřF UK téměř nepřetržitě od roku 1985. Jeho přednáška pod záštitou Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK patří mezi studenty k nejoblíbenějším díky celostnímu přístupu k problematice. Ve výzkumu se věnoval především environmentální geochemii, hydrogeochemii, exogenní geochemii, geochronologii, genezi magmat a vulkanitů, v ČR průkopnickému zavedení vysoce přesné hmotnostní spektrometrie s termickou ionizací a geochronologických metod Rb-Sr a Nd-Sm. Vedl Sdruženou ultračistou laboratoř ÚÚG-ČSAV-VŠCHT-VŠZ. Podílel se na zavedení první hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem jako zdrojem iontů ICP MS. Své zkušenosti předával na PřF UK rovněž přednášením „Geochronologie a izotopové geochemie“ a dodnes přednáší i „Využití ICP MS v přírodních vědách“. Jako expert se zaměřením na ochranu před zdravotně rizikovými látkami a rizikovými emisemi zastupoval mnoho let ČR: Ve výboru SEAC při Evropské chemické agentuře v Helsinkách; ve výboru a pracovní skupině ECE UN a WHO Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí v Ženevě; v pracovní skupině OECD Doprava a životní prostředí v Paříži; ve společné expertní skupině Evropské komise pro dopravu a životní prostředí při DG TREN a DG ENV v Bruselu a v rámci Komise pro udržitelný rozvoj OSN v New Yorku, kde prosadil konsenzus národů pro celosvětový rozvoj a financování výstavby bezpečné infrastruktury pro zdravou a bezemisní cyklodopravu. Jako ředitel odboru strategií MŽP zajistil propojení přírodovědeckých poznatků do zákona o Integrované prevenci a omezování znečištění IPPC, jenž byl jednou z podmínek vstupu ČR do EU. Inicioval vznik a zajišťoval jako jejich tajemník expertní Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu a Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, jichž je nyní členem s cílem propojení přírodovědeckých poznatků s rozhodovací sférou. Dlouhodobě se zasazuje i o snižování všech nebezpečných zdravotně rizikových emisí z dopravy a lokálních topenišť na tuhá paliva (především podceňovaných PAU, PM2,5), které výrazně zkracují délku dožití a zásadní měrou poškozují zdraví obyvatel. 

Cena SKAS pro nesekční předměty

Ing. Mgr. Jan Novák za předměty Tělesná výchova

Po absolvování pražského gymnázia Na Pražačce byl přijat na Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kterou absolvoval v roce 2005 a získal titul Ing. Ve studiu pokračoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu, obor TV a sport. Státní zkoušku složil v roce 2006 a jako externí pracovník nastoupil na Ministerstvo místního rozvoje. Dále už jeho pracovní kariéra směřovala ke sportu a tělovýchově. V letech  2004 – 2008 působil v redakci sportu České televize, vyzkoušel i profesi středoškolského učitele. Na katedru tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty nastoupil v roce 2007 a působí zde dodnes.
Zaměřuje se především na výuku sportovních her, plavání a sportů v přírodě. Z hlediska sportovního zaměření je považován za „multifunkčního“ člena katedry. Do výuky zařadil netradiční sporty, například biatlon nebo orientační běh. Neodmyslitelnou součástí jeho činnosti na KTV je organizace řady soutěží, závodů a turnajů, které jsou vždy, díky své originalitě, velkým překvapením nejen pro studenty, ale i pro členy katedry.
Kromě semestrální výuky je jedním z nejvíce vytížených asistentů v rámci zimních a letních sportovních kurzů. Organizuje především kurzy vodní turistiky, běžeckého i sjezdového lyžování. Během doby působení na KTV oslovil stovky studentů, kteří pod jeho vedením vyzkoušeli řadu sportovních aktivit.
Sám skvělý hokejista obohatil nabídku katedry tělesné výchovy o výuku ledního hokeje. V roce 2013 stál u zrodu hokejového týmu geografie, jemuž dodnes věnuje spoustu energie a času. Hokejový tým HC Přírodověda je jedním ze sportovních spolků působících na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Soutěží v druhé nejvyšší pražské lize Prague Hockey Master Cup, což je soutěž, kterou hrají převážně bývalí profesionální hokejisté. Tým je v současnosti tvořen studenty ze všech sekcí Přírodovědecké fakulty, reprezentuje nejen geografickou sekci, ale celou fakultu. 
Je dlouholetým garantem a „duší“ loděnice Regata, kde zajišťuje nejen výuku, ale i dobrovolné sportovní aktivity pro studenty Přírodovědecké fakulty.
Své profesi věnuje maximum, je vždy připraven pomoci studentům i kolegům. Jeho typický, často velice vtipný, způsob komunikace si získal popularitu u studentů i kolegů. Prostě za vším na katedře tělesné výchovy tak trochu stojí: Honza Novák.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 02.02.2023 15:10

Akce dokumentů