E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 01/2023 Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (Viničná)

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 01/2023

Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (Viničná)

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Laboratoř zobrazovacích metod (Viničná) biologické sekce je účelovým zařízením sekce ve fakultním areálu Viničná, které zajišťuje dostupnost a využití instrumentálně náročných technik pro potřeby hlavní činnosti kateder sekce i dalších vědeckých pracovišť.

 

Čl. 2.

Činnost Laboratoře zobrazovacích metod

 1. Laboratoř se vnitřně člení na účetně oddělená pracoviště:
  1. elektronovou mikroskopii,
  2. konfokální a fluorescenční mikroskopii,
  3. průtokovou cytometrii.
 2. Laboratoř poskytuje servisní služby v oblasti optické (fluorescenční) mikroskopie, elektronové mikroskopie, průtokové cytometrie a datové analýzy obrazových a cytometrických dat.
 3. Hlavní činností laboratoře je zajištění provozu svěřeného vybavení, školení uživatelů pro samostatné používání svěřených přístrojů nebo plně asistované měření v případě komplexních a složitých přístrojů, asistence při analýze a interpretaci získaných dat a v případě dostatečné kapacity kompletní měření na zakázku, tedy od specializované přípravy vzorku po analýzu dat.
 4. Laboratoř je zařazena jako pozorovatel do národní velké výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging.
 5. Činnost laboratoře je vykonávána pro zaměstnance a studenty Přírodovědecké fakulty a dalších fakult UK, a volnou kapacitu nabízí také dalším smluvním partnerům.
 6. Laboratoř řádně pečuje o svěřený majetek, dbá o jeho efektivní využití a ke své činnosti vede veškerou právními předpisy vyžadovanou dokumentaci.
 7. Laboratoř dále zabezpečuje podporu pedagogické činnosti v rámci biologické sekce, včetně školení a vedení studentů při provádění laboratorních prací, a provádí samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost.
 8. Služby laboratoře jsou účtovány dle platného ceníku vytvořeného v souladu s interními předpisy fakulty [1].
 9. Laboratoř vydává provozní řád, který schvaluje proděkan biologické sekce.

 

Čl. 3.

Řízení a organizace

 1. Laboratoř řídí vedoucí, kterého na návrh sekčního proděkana jmenuje a odvolává děkan.
 2. Vedoucí laboratoře odpovídá za svou činnost proděkanovi biologické sekce.
 3. Vedoucí laboratoře přímo řídí i jedno z výše uvedených pracovišť, a to podle své odbornosti. Ostatní pracoviště řídí zástupci jmenovaní vedoucím laboratoře. Dále vedoucí laboratoře jmenuje svého zástupce pro případ své nepřítomnosti v práci.
 4. Vedoucí laboratoře je povinen:
 1. organizovat činnost laboratoře,
 2. zpracovávat koncepci činnosti laboratoře,
 3. řídit a kontrolovat práci podřízených, hodnotit jejich výkonnost a pracovní výsledky,
 4. předkládat proděkanovi návrhy na přijímání zaměstnanců, návrhy na změny pracovních smluv, návrhy na přiznání a úpravu mezd podřízených zaměstnanců, včetně návrhů na přiznání odměn těmto zaměstnancům,
 5. vytvářet příznivé pracovní podmínky, zajišťovat dodržování zásad BOZP a PO,
 6. postupovat při plnění pracovních povinností v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty,
 7. vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně podřízených,
 8. plnit úkoly ve stanovených lhůtách,
 9. chránit majetek fakulty a univerzity,
 10. usilovat o rozvoj laboratoře,
 11. zajistit hospodárné, účelné a efektivní nakládání se svěřenými peněžními prostředky a se svěřeným majetkem,
 12. chránit osobní údaje zpracovávané na svěřeném pracovišti a přijímat taková opatření, aby osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 13. zpracovat provozní řád svěřeného pracoviště a při změně okolností zajistit jeho aktualizaci,
 14. zajistit zpracování ceníku a při změně okolností zajistit jeho aktualizaci,
 15. zajistit na internetových stránkách fakulty zveřejnění aktuálního znění provozního řádu a ceníku.
 1. Zástupci, kteří zastupují vedoucího na jednotlivých pracovištích, mají stejné povinnosti jako vedoucí podle odstavce 4 tohoto článku s tím, že povinnosti plní jen ve vztahu k danému pracovišti a odpovídají vedoucímu laboratoře.
 2. Anglický název pracoviště je Viničná Microscopy Core Facility s užívanou zkratkou VMCF.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 1. Osobou odpovědnou za kontrolu tohoto opatření stanovuji proděkana biologické sekce.
 2. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 3/2021 Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (Viničná) a upravuje příloha č. 3 k opatření děkana č. 34/2021 „České a anglické názvy organizačních součástí“.
 3. Toto opatření je platné a účinné dnem zveřejnění.

 

 

V Praze dne 12. 1. 2023

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

 


[1] Ke dni vydání tohoto opatření se jedná o Opatření děkana č. 17/2021 k doplňkové činnosti a o Opatření děkana č. 13/2022 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu.

Publikováno: Čtvrtek 12.01.2023 10:30

Akce dokumentů