E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

 

Hlavní řešitel

 • 2011–2014: „Lokální identita zeleně venkovských sídel“, grantový projekt MZe ČR č. QI112A138 (ve spolupráci s VÚKOZ, v.v.i., MENDELU Brno, garant za PřF UK: Z. Kučera)
 • 2007–2009: „Územní ochrana – bariéra nebo nástroj rozvoje území?”, grantový projekt GA UK č. 150007

 

Člen řešitelského týmu

 • 2018-2022: "Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řek", projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II
 • 2018-2022: "Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění", projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II (http://zaniklekrajiny.cz/)
 • 2012–2018: „Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre“, grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR P410/12/G113 (hl. řešitelka: E .Semotanová, Historický ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitel PřF UK: P. Chromý) (http://www.historickageografie.cz/)
 • 2012–2014: „Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“, grantový projekt GA ČR č. P404/12/1112 (hl. řešitel P. Chromý, spoluřešitel: M. Jeřábek, PřF UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2013: člen řešitelského týmu polsko – czeskiego – naukowego zespołu koordynacyjnego w ramach projektu „Sieciowa współpraca w Euroregione Glacensis“
 • 2012–2017: člen týmu univerzitního výzkumného centra excelence „Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století“ (hl. řešitelka D. Dzúrová)
 • 2011: výzkumný záměr Geografické sekce PřF UK MSM 0021620831 „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“
 • 2010–2012: „Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit“, grantový projekt GA UK č. 165110 (hl. řešitel: D. Reeves)
 • 2009–2011: „Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR“, grantový projekt GA ČR č. 403/09/1491 (hl. řešitelka: D. Fialová)
 • 2008–2009: „Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století“, grantový projekt GA UK č. 110308 (hl. řešitelka: Silvie Kučerová-Kuldová)
 • 2007–2011: „Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje“, VaV MMRČR č. WD-01-07-1 (hl. řešitel: R. Perlín)
 • 2006–2011: „Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina“, Grantový projekt MŠMT ČR č. 2B06013 (víe spolupráci s VÚKOZ, v.v.i., garant za PřF UK: Z. Lipský)
 • 2006–2008 „Hybné síly institucionalizace regionů: regionální identita a identita regionů v Česku v období jeho integrace do Evropy regionů“, grantový projekt GA ČR č. 205/06/P386 (hl. řešitel: P. Chromý)
 • 2005–2006: „Geografická diferenciace regionální identity obyvatel v Česku v období vstupu České republiky do EU“, grantový projekt GA UK č. 278/2005/B-GEO/PrF (hl. řešitel: P. Chromý)

 

Akce dokumentů