E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2022.

Podmínky pro přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia jakéhokoliv programu/oboru doložené do 30. září 2022.

  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.

  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.

  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy (SIS) na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 31. března 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

Programy "Učitelství ….. pro střední školy" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v maior programu student zpracovává diplomovou práci, o případné možnosti zpracovat diplomovou práci v minor studijním programu rozhoduje děkan na žádost studenta.

U programů Sociální epidemiologie a Globální migrační a rozvojová studia a Geologie je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis. Pokud se jedná o motivační dopis do programu se specializacemi, uvede uchazeč preferovanou specializaci a svou volbu zdůvodní.

Poplatek ve výši 820,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 31. 3. 2022.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 13. – 17. června 2022
Náhradní termín: 28. června 2022

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 13. - 19. června 2022. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy.
Další náhradní termín se nepřipouští.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2022. Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru

 • Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů

 • Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků

 • Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud splní kritéria stanovená pro jednotlivé programy.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2022. Studenti bakalářských programů a oborů na PřF UK NEMUSÍ k žádosti dokládat splnění stanoveného kritéria pro upuštění.
Jiné důvody, než studium stanovených programů a oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

 

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Fyzická geografie a geoekologie

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Politická a regionální geografie

Sociální geografie a regionální rozvoj

Demografie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi

B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

1301R007 Geografie a kartografie

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika

1301R027 Sociální geografie a geoinformatika

1303R005 Demografie se sociologií

1303R004 Demografie se sociální geografií

1303R002 Demografie s ekonomií

7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání

7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání

3913R001 Vědy o Zemi

1202R011 Povrchová a podzemní voda

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství geografie pro střední školy

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

a bakalářských studijních oborů

7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání

7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Krajina a společnost

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů

B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi

B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

1301R007 Geografie a kartografie

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika

1301R027 Sociální geografie a geoinformatika

7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání

7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání

1303R004 Demografie se sociální geografií

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Geologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

B0532A330015 Geologie

B0532A330006 Geotechnologie

1201R004 Geologie

1201R004 - 7105R032 Geologie - Klasická archeologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R015 Praktická geobiologie

1201R018 Geotechnologie

7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání

7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Aplikovaná geologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

B0532A330015 Geologie

B0532A330006 Geotechnologie

1201R004 Geologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Hydrologie a hydrogeologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

B0532A330007 Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika

B0532A330015 Geologiea

B0532A330006 Geotechnologie

1202R011 Povrchová a podzemní voda

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika

1201R004 Geologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Klinická a toxikologická analýza

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru

1403R002 Klinická a toxikologická analýza

kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

7504R009 nebo 7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru). Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů.

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studia pevné kombinace studijních oborů

7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

7504R183 nebo B0114A11001 Fyzika zaměřená na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,50 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studia pevné kombinace studijních oborů

7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

7504R015 Matematika se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,50 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Volba specializace v rámci studijního programu

Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická, tel.: + 420 221951155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled navazujících magisterských programů a oborů v akademickém roce 2022/2023
(forma studia prezenční, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky český)

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky.

Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Antropologie a genetika člověka

Ústní

Antropologie a genetika člověka

Buněčná biologie

Ústní

Buněčná biologie

Evoluční biologie

 

Ústní

Evoluční biologie

Imunologie

Ústní

Imunologie

Mikrobiologie

Ústní

Mikrobiologie

Parazitologie

Ústní

Parazitologie

Protistologie

Ústní

Protistologie

Reprodukční a vývojová biologie

Ústní

Reprodukční a vývojová biologie

Teoretická a evoluční biologie

Ústní

Buněčná biologie, genetika a evoluční biologie

Bioinformatika
(ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Bioinformatika

Studijní program uskutečňovaný se specializacemi
(specializace se volí při zápisu do 1. ročníku studia)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky.

Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Botanika se specializacemi:

Algologie a ekologie řas

Bryologie a lichenologie

Cévnaté rostliny

Geobotanika

Mykologie

Ústní

Botanika

 

Ekologie se specializacemi:

Hydrobiologie

Terestrická ekologie

Ústní

Ekologie

 

Experimentální biologie rostlin se specializacemi:

Buněčná a molekulární biologie rostlin

Ekofyziologie rostlin

Fyziologie a anatomie rostlin

Ústní

Fyziologie a anatomie rostlin

 

Fyziologie živočichů se specializacemi:

Fyziologie živočichů a člověka

Neurobiologie

Ústní

Fyziologie živočichů a člověka

 

Genetika, molekulární biologie a virologie se specializacemi:

Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů

Molekulární biologie a genetika eukaryot

Virologie

Ústní

Genetika, molekulární biologie a virologie

 

Zoologie se specializacemi:

Entomologie

Etologie a ekologie

Evoluční genetika živočichů

Zoologie bezobratlých

Zoologie obratlovců

Ústní

Zoologie

 

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Analytická chemie

 

Ústní

Analytická chemie

 

Anorganická chemie

Ústní

Anorganická chemie

 

Chemie a fyzika materiálů

Ústní

Chemie a fyzika

V rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika (speciálních) materiálů.

Makromolekulární chemie

Ústní

Makromolekulární chemie

 

Medicinální chemie

Ústní

Organická chemie

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.

 

Organická chemie

Ústní

Organická chemie

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.

Biochemie

Ústní

Biochemie

V rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biochemie.

Klinická a toxikologická analýza

 

Ústní

Chemie se zaměřením na biochemické a klinicko-toxikologické aspekty

Zkouška v rozsahu základních předmětů (Analytická chemie, Organická chemie, Biochemie a Toxikologie) bakalářského studia oboru Klinická a toxikologická analýza.

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.

Studijní program uskutečňovaný se specializacemi

(specializace se volí při zápisu do 1. ročníku studia)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.

Fyzikální chemie se specializacemi:

Biofyzikální chemie

Fyzikální chemie

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Ústní

Fyzikální chemie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Studijní programy uskutečňované se specializacemi

(specializace se volí při zápisu do 1. ročníku studia)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů v rozsahu bakalářského studia

Aplikovaná geologie se specializacemi:

Hydrogeologie

Inženýrská geologie

Užitá geofyzika

Ústní

Geologie

Geologie se specializacemi:

Geochemie

Geologie životního prostředí

Ložisková geologie

Mineralogie a krystalografie

Paleontologie

Geologie

Geodynamika

Geoarcheologie

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Ústní

Geologie

U uchazečů, kteří si zvolí specializaci Geodynamika, se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku předmětů v tomto jazyce.

U uchazečů, kteří si zvolí specializaci Geoarcheologie se očekávají rámcové znalosti geologie a archeologie v rozsahu základních bakalářských přednášek těchto předmětů.

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru

Geobiologie

Ústní

Geologie a biologie - základní přehled v rozsahu povinných předmětů z věd o Zemi a biologie bakalářského studia oboru Praktická geobiologie

Hydrologie a hydrogeologie

Ústní

Geologie a geografie

Globální migrační a rozvojová studia

Ústní

Základní orientace v problematice migrace a rozvoje v geografických souvislostech

U přijímací zkoušky se předkládá:

 • Motivační dopis

 • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Ochrana životního prostředí

Ústní

Ochrana a tvorba životního prostředí - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Ochrana životního prostředí

Sociální epidemiologie

Ústní

Základní orientace v problematice sociální epidemiologie

U přijímací zkoušky se předkládá:

 • Motivační dopis

 • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Demografie

Ústní

Základní orientace v problematice populačního vývoje - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Demografie.

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů bakalářského oboru Geografie a kartografie

Fyzická geografie a geoekologie

Ústní

Obecná a regionální fyzická geografie

Včetně schopnosti odborné diskuse o tématu bakalářské práce. U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Ústní

Obecná kartografie a geoinformatika
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Krajina a společnost

Ústní

Krajina a společnost
Zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů o krajině a procesech, které se v ní odehrávají, na úrovni výuky bakalářských předmětů. Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o obor (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Politická a regionální geografie

Ústní

Geografie a obecná regionální a politická geografie
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Ústní

Geografie a obecná sociální geografie a regionální rozvoj
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.


 

Studijní programy sdruženého studia

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy

(výuka ve spolupráci s FTVS UK)

 

ústní

Geografie a TV - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Geografie se zaměřením na vzdělávání a TV se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce ap.).

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy

(výuka ve spolupráci s FTVS UK)

 

ústní

Geologie a TV - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Geologie se zaměřením na vzdělávání a TV se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

 

Ústní

Geografie a matematika

(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Geografie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání)). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce ap.).

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

 

Ústní

Biologie a matematika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

 

Ústní

Chemie a matematika

(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Chemie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

 

Ústní

Chemie a fyzika

(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Chemie se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

Ústní

Biologie a chemie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Chemie a biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Biologie a geografie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geografie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Geografie a biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geografie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce ap.).

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Biologie a geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Geologie a biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Chemie a geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Chemie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

Ústní

Geologie a chemie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Chemie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro střední školy

(výuka ve spolupráci s PedF UK)

Ústní

Geografie a dějepis
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Geografie se zaměřením na vzdělávání a Dějepis se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce ap.).

Studijní programy

(plný studijní plán)

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Učitelství chemie pro střední školy

Ústní

Chemie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání). Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Geografie - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce ap.).

Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Biologie - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr)

Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Přehled navazujících magisterských programů v akademickém roce 2022/2023
(forma studia kombinovaná, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky český)

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru

Demografie

Ústní

Základní orientace v problematice populačního vývoje

 

Sociální geografie a regionální rozvoj

Ústní

Geografie a obecná sociální geografie a regionální rozvoj

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů pro studium geografie a regionálního rozvoje na bakalářské úrovni včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Přehled navazujících magisterských programů v akademickém roce 2022/2023
(forma studia prezenční, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky anglický, placené studium)

Studijní program

(specializace se volí při zápisu do 1. ročníku studia)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Ecology (Ekologie) se specializacemi:

Aquatic Ecology

Terrestrial Ecology

Ústní

Ekologie

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Immunology (Imunologie) - bez specializace

 

Ústní

Imunologie

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Botany (Botanika) se specializacemi:

Plant ecology
Bryology and lichenology
Mycology
Algology and algal ecology
Vascular plants

Ústní

Botanika

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Přehled navazujících magisterských programů v akademickém roce 2022/2023
(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky anglický, placené studium)

Studijní program uskutečňovaný bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Parasitology and Infection Biology (Parazitologie a infekční biologie)

 

Ústní

Infekční biologie

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů biologie. Součástí zkoušky je diskuze o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Přehled navazujících magisterských programů v akademickém roce 2022/2023
(forma studia kombinovaná, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky anglický, placené studium)

Studijní program uskutečňovaný bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Demography (Demografie)

 

Ústní

Demografie

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů