E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení

do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

 

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2019.

Podmínky pro přijetí


 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia doložené do 30. září 2019.
  Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2019 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2019.

  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.

  Absolventi zahraničních VŠ předloží za účelem doložení stanoveného vzdělání úředně ověřenou kopii některého z následujících dokladů:

  • vysokoškolského diplomu a dodatku ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (výjimky viz níže uvedený odkaz)

  • dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace")

  • zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí

  Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů a oborů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu nebo oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních programů nebo oborů se podává přihláška pro každý program nebo obor zvlášť.

U programu Sociální epidemiologie a oboru Globální migrační a rozvojová studia je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis.

Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba v informačního systému Studium Univerzity Karlovy elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2019.

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 28. února 2019.

Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 640,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 690,-- Kč.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a program nebo obor, ke kterému se platba vztahuje.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program nebo obor, ke kterému se platba vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 17. – 21. června 2019
Náhradní termín: 28. června 2019

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě písemně zdůvodněna a okolnosti v žádosti tvrzené musí být doloženy doklady. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 17. - 23. června 2019. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 29. března 2019. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.

 • Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru
 • Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů
 • Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
 • Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané v listinné podobě (tj. nikoliv elektronicky) do 29. března 2019, pokud splní níže uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory.

Jiné důvody, než studium níže uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
Fyzická geografie a geoekologie
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Demografie
Učitelství geografie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

1301R007 Geografie a kartografie
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
1303R005 Demografie se sociologií
1303R004 Demografie se sociální geografií
1303R002 Demografie s ekonomií
7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Krajina a společnost
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

1301R007 Geografie a kartografie
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
1303R004 Demografie se sociální geografií

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
Geologie
Učitelství geologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R015 Praktická geobiologie
1201R018 Geotechnologie
7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Aplikovaná geologie
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Hydrologie a hydrogeologie
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Klinická a toxikologická analýza
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru

1403R002 Klinická a toxikologická analýza,

kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

Nahlížení do spisu


Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Volba specializace v rámci studijního oboru


Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

Přehled navazujících magisterských oborů v akademickém roce 2019/2020

(forma studia prezenční, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky český)


Studijní program: Biologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Antropologie a genetika člověka

Ústní

Antropologie a genetika člověka

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Botanika

Ústní

Botanika

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Buněčná a vývojová biologie

Ústní

Buněčná a vývojová biologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Ekologie

Ústní

Ekologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Experimentální biologie rostlin

Ústní

Fyziologie a anatomie rostlin

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Fyziologie živočichů

Ústní

Fyziologie živočichů a člověka

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Genetika, molekulární biologie a virologie

Ústní

Genetika, molekulární biologie a virologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Imunologie

Ústní

Imunologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Mikrobiologie

Ústní

Mikrobiologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Parazitologie

Ústní

Parazitologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Protistologie

Ústní

Protistologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Teoretická a evoluční biologie

Ústní

Buněčná biologie, genetika a evoluční biologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Zoologie

Ústní

Zoologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství fyziky (ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Biologie a fyzika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oborů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Biologie a geografie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Biologie a geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a geologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství matematiky
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Biologie a matematika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání)

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Reprodukční a vývojová biologie

Ústní

Reprodukční a vývojová biologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Evoluční biologie

Ústní

Evoluční biologie

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Bioinformatika
(ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Bioinformatika

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie (Chemie v přírodních vědách)

Medicinální chemie

Ústní

Organická chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
V rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika (speciálních) materiálů

Chemie a fyzika materiálů

Ústní

Chemie a Fyzika

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program: Chemie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie (Chemie v přírodních vědách)

Analytická chemie

 

Ústní

Analytická chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Anorganická chemie

Ústní

Anorganická chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Biofyzikální chemie

Ústní

Fyzikální chemie a biochemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Fyzikální chemie

Ústní

Fyzikální chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Makromolekulární chemie

Ústní

Makromolekulární chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Ústní

Fyzikální chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Organická chemie

Ústní

Organická chemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Chemie a Biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy – Učitelství fyziky
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Chemie a Fyzika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Chemie a Geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a geologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství matematiky
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Chemie a Matematika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy

Ústní

Chemie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání)


Studijní program: Biochemie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biochemie

Biochemie

Ústní

Biochemie

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Klinická a toxikologická analýza

Ústní

Chemie se zaměřením na biochemické a klinicko-toxikologické aspekty

Zkouška v rozsahu základních předmětů (Analytická chemie, Organická chemie, Biochemie a Toxikologie) bakalářského studia oboru Klinická a toxikologická analýza
U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

 

Studijní program: Geologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů

Aplikovaná geologie

Ústní

Geologie

Geologie

Ústní

Geologie

Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání)

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru

Geobiologie

Ústní

Geologie a Biologie - základní přehled v rozsahu povinných předmětů z věd o Zemi a biologie bakalářského studia oboru Praktická geobiologie

 

Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů

Hydrologie a hydrogeologie

Ústní

Geologie, geografie

 

Studijní program: Geografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Geografie a kartografie

Fyzická geografie a geoekologie

Ústní

Obecná a regionální fyzická geografie
Včetně schopnosti odborné diskuse o tématu bakalářské práce.

Globální migrační a rozvojová studia

Ústní

Základní orientace v problematice sociální a regionální geografie

U přijímací zkoušky se předkládá:

Motivační dopis

Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Kartografie a geoinformatika

Ústní

Obecná kartografie a geoinformatika
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Krajina a společnost

Ústní

Krajina a společnost - zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů o krajině a procesech, které se v ní odehrávají, na úrovni výuky bakalářských předmětů. Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o obor (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Regionální a politická geografie

Ústní

Geografie a Obecná regionální a politická geografie
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Ústní

Geografie a Obecná sociální geografie a regionální rozvoj
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Učitelství geografie pro střední školy - Učitelství matematiky
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Ústní

Geografie a Matematika - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Geografie - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání

 

Studijní program

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Studijní program Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy
(výuka ve spolupráci s FTVS UK)

ústní

Geografie - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání.

 

Studijní program: Demografie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Demografie

ústní

Orientace v problematice populačního vývoje a reprodukce obyvatelstva - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Demografie

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Ochrana životního prostředí

ústní

Ochrana a tvorba životního prostředí - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Ochrana životního prostředí

 

Studijní program: Epidemiologie

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Sociální epidemiologie

ústní

Základní orientace v problematice sociální epidemiologie

U přijímací zkoušky se předkládá:

Motivační dopis

Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Přehled navazujících magisterských oborů v akademickém roce 2019/2020

(forma studia prezenční, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky anglický)


Studijní program: Biologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Ekologie

ústní

Ekologie

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce

Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Kontakty na studijní oddělení


Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Pro poštovní kontakt:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení
Albertov 6
128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt:
Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická
tel.: + 420  221 951 155
e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Akce dokumentů