E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2017/2018

Podmínky pro přijetí


• Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2017.
• Ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou (Checkpoint, notář) kopií maturitního vysvědčení nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání nejpozději do 30. září 2017.
• Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017.
• Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno)
• Ke studiu bakalářských studijních oborů Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
• Ke studiu bakalářského studijního oboru Bioinformatika budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu, minimálně však s počtem 40 bodů.
• Ke studiu ostatních bakalářských studijních oborů kromě oboru Bioinformatika budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu.
• Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.
• V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0.
V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.
Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2017.

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2017.
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 590,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 640,-- Kč.

V případě podání přihlášky v listinné podobě je třeba ke každé přihlášce pevně připojit doklad o zaplacení poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje, specifický symbol se neuvádí.

Doporučeným způsobem úhrady při elektronickém podání přihlášky je platba platební kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy.

Platební údaje pro bezhotovostní převod na účet:
Název účtu: Univerzita Karlova, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Číslo účtu: 107-6772880287/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol (pouze při elektronickém podání přihlášky): číslo přihlášky vygenerované informačním systémem Studium po podání přihlášky
IBAN (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): CZ5701000001076772880287
SWIFT/BIC (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): KOMBCZPPXXX
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje.

Při platbě ze zahraničního účtu anebo z účtu vedeného v jiné měně než CZK je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (netýká se platby kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy).

Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 13. – 15. června 2017
Náhradní termín: 27. června 2017


Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 12. - 16. června 2017. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.


Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 31. března 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

• Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu
• Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů
• V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou; výsledek se započítává pro všechny příslušné obory
• Každý test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
• Testy přijímací zkoušky jsou v českém jazyce
• Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z biologie, chemie, geografie, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor.
Odborná zkouška z matematiky pro obor Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního programu, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti u těch uchazečů, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské Středoškolské odborné činnosti (SOČ), seminářů pořádaných PřF UK a MFF UK a uchazečů, kteří v průběhu středoškolského studia absolvovali výuku vybraných předmětů.

Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat do 9. května 2017.

Účast v příslušném kole olympiády a SOČ se dokládá úředně ověřenou (Checkpoint, notář) kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři PřF a MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými (Checkpoint, notář) kopiemi ročníkových vysvědčení.
Jiné důvody, než účast v níže uvedených soutěžích a seminářích počínaje rokem 2014 a absolvování níže uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky počínaje rokem 2014, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.


Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
Biologické olympiády kategorie A
Fyzikální olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Ochrana životního prostředí
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé ústředního (celostátního) kola Ekologické olympiády.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Bioinformatika
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A Matematické olympiády kategorie A a P,
a úspěšní řešitelé krajských kol
Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
Matematické olympiády kategorie A, B, C a P
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
a úspěšní řešitelé
Matematického korespondenčního semináře MFF UK
Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
Korespondenčního semináře z programování MFFUK
Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
Korespondenčního semináře M&M MFFUK.


Ke studiu bakalářských studijních oborů
Biochemie,
Chemie,
Chemie životního prostředí,
Chemie a fyzika speciálních materiálů,
Medicinální chemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Ochrana životního prostředí,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání a
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
8. Ochrana a tvorba životního prostředí,
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Chemie,
Chemie životního prostředí,
Chemie a fyzika speciálních materiálů,
Medicinální chemie,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Biochemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Ochrana životního prostředí

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2015/2016 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2016/2017 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání,

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Povrchová a podzemní voda
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“)
a uchazeči, kteří absolvovali na střední škole výuku předmětů Fyzika nebo Matematika nebo Zeměpis v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 2,0

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).
dále řešitelé krajských kol
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Geografie a kartografie
Fyzická geografie a geoinformatika
Sociální geografie a geoinformatika
Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
a řešitelé okresních kol
Zeměpisné olympiády kategorie D
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Demografie se sociální geografií
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Přehled bakalářských studijních oborů


(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní program: Biologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání (MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Bioinformatika

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Bioinformatika

 

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky (vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK - testují se předpoklady ke studiu studijního programu tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

 

Studijní program: Chemie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Chemie

Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

Písemná

Chemie

Chemie životního prostředí

Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

Písemná

Chemie

Chemie a fyzika speciálních materiálů

Písemná

Chemie

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie nebo Biologie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Biochemie

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biochemie

Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR

Písemná

Chemie


Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Klinická a toxikologická analýza

Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

Písemná

Chemie

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Ochrana životního prostředí

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Geologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Geologie

Zkouška není stanovena

Geotechnologie

Zkouška není stanovena

Hospodaření s přírodními zdroji

Zkouška není stanovena

Praktická geobiologie

Písemná

Biologie

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Vědy o zemi

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Vědy o zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Povrchová a podzemní voda

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Geografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Sociální geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Demografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Demografie s ekonomií

(výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK, studium na FSV vyžaduje dobrou znalost AJ)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociologií

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociální geografií

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a modelové otázky


Fakulta každoročně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie, geografie a demografie (Základní orientace v problematice obyvatelstva) a také cyklus přednášek Pokroky v biologii.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z chemie, biologie, matematiky, zeměpisu a základní orientace  v problematice obyvatelstva.

Uchazeči se speciálními potřebami


Další informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami jsou uvedeny na univerzitních stránkách.  

Den otevřených dveří


Datum: 19. ledna 2017
Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty

Kontakty na studijní oddělení


Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
Kontaktní osoba: Jana Skalická
E-mail:  prihlaska@natur.cuni.cz
Tel.: + 420  221 951 155

Další informace najdete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Řád přijímacího řízení


Přijímání ke studiu včetně odvolacího řízení upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

 


Doložka: Tento text je informativní povahy. Právně závazné jsou Podmínky přijímacího řízení zveřejněné na stránkách Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů