E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení

do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Doložka: Text na této stránce je pouze informativní povahy. Právně závazné jsou podmínky přijímacího řízení zveřejněné na úřední desce fakulty a v aplikaci studijního informačního systému univerzity.

Podmínky pro přijetí


• Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím  
řízením do 28. února 2018.
• Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2018.
Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2018. Absolventi českých a slovenských SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
Absolventi zahraničních (mimo slovenských) SŠ doloží splnění této podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ).
• Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno).
• Ke studiu oborů Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
• Ke studiu oboru Bioinformatika budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu, minimálně však s počtem 40 bodů.
• Ke studiu ostatních oborů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu.
• Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.
• V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně v listinné podobně na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.

Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2018.

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2018.
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 600,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 650,-- Kč.

Platební údaje:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ5701000001076772880287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se platba vztahuje.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se platba vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 13. – 14. června 2018
Náhradní termín: 26. června 2018

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě písemně zdůvodněna a okolnosti v žádosti tvrzené musí být doloženy doklady. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 11. - 17. června 2018. Další náhradní termín se nepřipouští.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 29. března 2018 podat (nikoliv elektronicky) písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.  
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

• Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu

• Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů
• V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou
• Každý test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
• Testy přijímací zkoušky jsou v českém jazyce
• Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z biologie, chemie, geografie, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor.  
Odborná zkouška z matematiky pro obor Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).
Obsahová náplň testu všeobecných studijních předpokladů pro obor Geologie – Klasická  
archeologie bude ověřovat studijní předpoklady, schopnost logického myšlení a deskripční  
zručnost.

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní níže  
uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory. Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat (nikoliv elektronicky) do 10. května 2018.

Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři PřF a MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek (zohledňuje se pouze pro obor Povrchová a podzemní voda) se dokládá ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení.
Jiné důvody, než účast v níže uvedených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích počínaje rokem 2015 a absolvování níže uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky na české a slovenské střední škole počínaje rokem 2015, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A
Fyzikální olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D

a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Ochrana životního prostředí
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé ústředního (celostátního) kola

Ekologické olympiády.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Bioinformatika
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A Matematické olympiády kategorie A a P,
a úspěšní řešitelé krajských kol
Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
Matematické olympiády kategorie A, B, C a P

a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie

a úspěšní řešitelé

Matematického korespondenčního semináře MFF UK
Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
Korespondenčního semináře z programování MFFUK
Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
Korespondenčního semináře M&M MFFUK.


Ke studiu bakalářských studijních oborů
Biochemie,
Chemie,
Chemie a fyzika speciálních materiálů,
Medicinální chemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Ochrana životního prostředí,
Povrchová a podzemní voda,
Vědy o Zemi,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol

Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Biochemie,
Chemie,
Chemie a fyzika speciálních materiálů,
Medicinální chemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Ochrana životního prostředí,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2016/2017 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2017/2018 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Povrchová a podzemní voda,
Vědy o Zemi

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2016/2017 nebo v první sérii školního roku 2017/2018 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Povrchová a podzemní voda,
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Povrchová a podzemní voda
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus kategorie SŠ
a uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětů Fyzika nebo Matematika nebo Zeměpis v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 2,0.

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Geografie a kartografie,
Fyzická geografie a geoinformatika,
Sociální geografie a geoinformatika,
Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání ,
Geografie se zaměřením na vzdělávání
,
Demografie s ekonomií,
Demografie se sociologií,
Demografie se sociální geografií,

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol

Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D

úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus kategorie SŠ
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF
a úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k  přijímacím zkouškám z  geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Nahlížení do spisu


Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Přehled bakalářských studijních oborů


(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní program: Biologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Bioinformatika

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Bioinformatika
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky

 

Studijní program: Chemie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Chemie

Písemná

Chemie

Chemie a fyzika speciálních materiálů

Písemná

Chemie

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie nebo Biologie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Biochemie

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biochemie

Písemná

Chemie


Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Klinická a toxikologická analýza

Písemná

Chemie

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Ochrana životního prostředí

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Geologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Geologie

Zkouška není stanovena

Geotechnologie

Zkouška není stanovena

Hospodaření s přírodními zdroji

Zkouška není stanovena

Praktická geobiologie

Písemná Biologie

Geologie – Klasická archeologie

Písemná

Klasická archeologie:
1.) Umění a archeologie starověku – testové otázky
2.) Dějiny starověku – testové otázky
3.) Test obecných studijních předpokladů (kauzální myšlení a logika vůbec) – testové otázky
4.) Nakreslit a popsat promítnutý předmět

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Vědy o zemi

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Vědy o zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Povrchová a podzemní voda

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Geografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Sociální geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání Písemná Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Demografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Demografie s ekonomií
(výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK, studium na FSV vyžaduje dobrou znalost AJ)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociologií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociální geografií

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Kontakty na studijní oddělení


Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Adreasa pro poštovní kontakt:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení
Albertov 6
128 43 Praha 2

Konktatní osoba a kontaktní adresda pro osobní kontakt:
Jana Skalická
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
tel.: + 420  221 951 155
e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Akce dokumentů