E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení

do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

 

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2019.

Podmínky pro přijetí


 • Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2019. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2019 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2019.

  Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

  Absolventi zahraničních VŠ předloží za účelem doložení stanoveného vzdělání úředně ověřenou kopii některého z následujících dokladů:

  • maturitního vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, které je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (výjimky viz níže uvedený odkaz)

  • dokladu o udělení Evropského bakalaureátu

  • dokladu o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace")

  • zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí

  Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno)

 • Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 • Ke studiu programu Geotechnologie a oborů Geologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené vzdělání (přijímací zkouška není stanovena).

 • Ke studiu ostatních programů a oborů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů a oborů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu nebo oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně v listinné podobně na formuláři SEVT 49 145 0.

V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.

Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2019.

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2019.
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 640,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 690,-- Kč.

Platební údaje:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a program nebo obor, ke kterému se platba vztahuje.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program nebo obor, ke kterému se platba vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 11. – 12. června 2019
Náhradní termín: 25. června 2019

Pozvánka k  přijímací zkoušce je zasílána pouze v  elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a okolnosti v žádosti tvrzené musí být doloženy doklady. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 10. - 16. června 2019. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 29. března 2019. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 • Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru nebo písemná formou testu (specifikováno v přehledu studijních programů a oborů)

 • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů

 • V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů nebo programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou

 • Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.

 • Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce

 • Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

  Obsahová náplň odborného testu z biologie, chemie, geografie, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor.

  Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

  Obsahová náplň testu všeobecných studijních předpokladů pro obor Geologie – Klasická archeologie bude ověřovat studijní předpoklady, schopnost logického myšlení a deskripční zručnost.

Upuštění od přijímací zkoušky


Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní níže  
uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory. 

Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat v listinné podobě (tj. nikoliv elektronicky) do 10. května 2019.

Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek (zohledňuje se pouze pro obory Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi, Geologie se zaměřením na vzdělávání a Ochrana životního prostředí) se dokládá ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá ověřenou kopií certifikátu o zkoušce.

Jiné důvody, než účast v uvedených soutěžích v  České a Slovenské republice a  seminářích/kurzech PřF a MFF počínaje rokem 2016, absolvování uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky na české a slovenské střední škole počínaje rokem 2016 a absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Ke studiu VŠECH bakalářských studijních programů a oborů s výjimkou programu Bioinformatika budou s  upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A
Fyzikální olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D

a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

 

Ke studiu bakalářského studijního oboru
Bioinformatika
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P,

a úspěšní řešitelé krajských kol

Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
Matematické olympiády kategorie A, B, C a P

a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie

a úspěšní řešitelé

Matematického korespondenčního semináře MFF UK
Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
Korespondenčního semináře z programování MFFUK
Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
Korespondenčního semináře M&M MFFUK.

 

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Klinická a toxikologická analýza
Povrchová a podzemní voda

Vědy o Zemi
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Ochrana životního prostředí
Geografie a kartografie

a studijních programů
Aplikovaná geografie
Demografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více:
- v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo
- v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)
Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu
Demografie
budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v testu Základy společenských věd
Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů
Chemie,
Chemie a fyzika materiálů,
Medicinální chemie
a studijních oborů
Biochemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol

Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
a studijních oborů
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů
Chemie,
Chemie a fyzika materiálů,
Medicinální chemie

a studijních oborů
Biochemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Ochrana životního prostředí
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2017/2018 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2018/2019 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

 

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Ochrana životního prostředí
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
Geologie se zaměřením na vzdělávání
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola

Ekologické olympiády
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
Geologické olympiády kategorie B

a řešitelé krajského kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech

Matematika a statistika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geologie a geografie
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2017/2018 nebo v první sérii školního roku 2018/2019 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

 

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Povrchová a podzemní voda,
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu

 

Ke studiu bakalářských studijních oborů
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
Geologie se zaměřením na vzdělávání

Ochrana životního prostředí
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus kategorie SŠ
a uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětů Fyzika nebo Matematika nebo Chemie nebo Biologie nebo Zeměpis/Geografie (tzn. jednoho z uvedených předmětů) v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 2,0 vč.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů
Aplikovaná geografie
Demografie
Studijní program Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
a studijních oborů
Geografie a kartografie,
Geografie se zaměřením na vzdělávání,

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol

                                                                             Matematické olympiády kategorie A a P
                                                                             Zeměpisné olympiády kategorie D

a úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus kategorie SŠ
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF
a úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k  přijímacím zkouškám z  geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

Nahlížení do spisu


Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Volba specializace v rámci studijního programu


Specializaci si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu.

Přehled bakalářských studijních oborů


(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní program: Biologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

 

Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Bioinformatika
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Chemie

Písemná

Chemie

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Chemie a fyzika materiálů

Písemná

Chemie

 

Studijní program: Chemie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie nebo Biologie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie


Studijní program: Biochemie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biochemie

Písemná

Chemie


Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Klinická a toxikologická analýza

Písemná

Chemie

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Ochrana životního prostředí

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geotechnologie

Zkouška není stanovena

 

Studijní program: Geologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geologie

Zkouška není stanovena

Hospodaření s přírodními zdroji

Zkouška není stanovena

Praktická geobiologie

Písemná Biologie

Geologie – Klasická archeologie

Písemná

Klasická archeologie:
1.) Umění a archeologie starověku – testové otázky
2.) Dějiny starověku – testové otázky
3.) Test obecných studijních předpokladů (kauzální myšlení a logika vůbec) – testové otázky
4.) Nakreslit a popsat promítnutý předmět

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů v přírodních vědách a vědách o Zemi. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru vědy o Zemi.


Studijní program: Vědy o zemi

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Vědy o Zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Povrchová a podzemní voda

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Aplikovaná geografie

Specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Sociální geografie a geoinformatika

 

Studijní program: Geografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání Písemná Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

 

Studijní program
(uskutečňován bez specializace)
 
Forma zkoušky Předmět přijímací zkoušky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


Studijní program: Demografie

Specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Demografie s historií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociologií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Demografie se sociální geografií

Demografie s veřejnou a sociální politikou
(výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK)

Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty


Pro poštovní kontakt:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení
Albertov 6
128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt:
Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická
tel.: + 420  221 951 155
e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Akce dokumentů