E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam vedených studentů a prací

Bakalářské práce (Bc.)

Eva Nývltová (2006-2007)

Využití multimediálních aplikací ve výuce chemie (Multimedia and chemistry education)

Milada Teplá (roz. Roštejnská) (2006-2007)

Metody separace a identifikace nízkomolekulárních pigmentů (The methods of separation and identification of molecular weigh pigments)

Tereza Hálková (2006-2008)

Studium tvorby kovalentních aduktů potenciálního lidského karcinogenu Sudanu I s proteiny po aktivaci peroxidasami (Potential human carcinogen Sudan I forms covalent adducts with proteins after activation by peroxidase)

Ondrej Gutten (2007-2008) in EN

Modelování interakcí enzymů redukujících cizorodé látky s aromatickými nitrosloučeninami (Computer modeling of interactions of nitroaromatic compounds with nitroreductases)

Bea Petrovičová (2007-2008) in EN

Počítačové modelování interakcí typu enzym - substrát, pomocí programu AutoDock 4 (Computer modeling of enzyme-ligand interactions using software package AutoDock 4)

Martin Řeboun (2009-2011)

Vztah mezi mutagenitou a rozpustností nitrobenzanthronů ve vodných i nevodných rozpouštědlech (Connection between the solubility and the mutagenicity of nitrobenzanthrones)

Růžena Maroušková (2010- 2011)

Vliv analogů hemu na strukturu a konformační stabilitu cytochromu b5 (Effect of heme analogs on structure and conformational stability of cytochrome b5)

Martina Mazurová (2010-2011)

Heterologni expese lidské NADPH:cytochrom P450 reduktasy (Heterologous expression of human NADPH:cytochrome P450 reductase)

Pavel Sojka (2011-2012)

Příprava vektorů pro heterologní expresi lidského cytochromu P450 1B1 (Construction of vectors for heterologous expression of human cytochrome P450 1B1)

Iveta Kotlánová (2013- )

Příprava delečních mutantů lidského cytochromu b5 pomocí genové syntézy (Construction of deletion mutants of human cytochrome b5 using gene synthesis)

 

Diplomové práce (Mgr.)

Michaela Marešová (2007-2009) (+školitel-konzultant Dr. Markéta Martínková)

Využití apo-myoglobinu a jeho mutantu H64Y/V68F k přípravě apo-forem hemoproteinů (Utilization of apo-myoglobin and its H64Y/V68F mutant for preparation of apo-hemoproteins)

Hana Kourová (2007-2009) (+školitel-konzultant Dr. Markéta Martínková)

Role cytochromu P450 v metabolismu potenciálního lidského karcinogenu o-anisidinu (The role of cytochromes P450 in metabolism of potential human carcinogen o-anisidine)

Ivana Volmutová (2007-2010)

Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Nukleové kyseliny (Nucleic acids - New educational materials for education in biochemistry at secondary level)

Anna Fendrychová (2007-2010)

Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Proteiny (Proteins - New educational materials for education in biochemistry at secondary level)

Tereza Hálková (2008-2010)

Příprava rekombinantního lidského cytochromu b5 (Preparation of recombinant human cytochrome b5)

Jan Milichovský (2009-2011)

Heterologní exprese a izolace lidských isoforem cytochromů P450 1A1/2 (Heterologous expression and isolation of human cytochromes P450 1A1/2)

Barbora Svobodová (2010-2012)

Vliv optimalizace genu na rekombinantní expresi lidského cytochromu P450 3A4 (Effect of gene optimization on recombinant expression of human cytochrome P450 3A4)

Martin Řeboun (2011-2013)

Rozpustnost modelových karcinogenů a její modulace v přítomnosti biomolekul (Solubility of lipophilic model carcinogens in water environment and effect of biomolecules)

Růžena Maroušková (2011-2014)

Ověření potenciálu pulzní proteolýzy pro studium konformační stability cytochromů b5 (Pulse proteolysis in evaluation of conformational stability of cytochromes b5)

Martin Culka (2011-2013)

Modelování interakcí cytochromů P450 s flavodoxinem (Interaction of Cytochromes P450 with Flavodoxin: a theoretical study

Pavel Sojka (2012- )

Heterologní exprese a izolace lidského cytochromu P450 1B1 (Heterologous expression and isolation of human cytochrome P450 1B1)

 

Doktorské práce (PhD.)

Hana Böhmová (2006-2009) (+školitel-konzultant Dr. Renata Šulcová)

Vzdělávání žáků v chemii prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami: podpora empirických poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí (Simple Experiments with Naturally Occurring Materials in Chemistry Education: Support of Empirical Method and Development of Related Competences)

Petr Jeřábek (2009-2012)

Teoretická studie enzymů spojených s procesem karcinogeneze: DNA polymerázy β a cytochromů P450 (Theoretical study of enzymes related to carcinogenesis: DNA polymerase β and cytochromes P450)

Jan Milichovský (2011- )

Interakce lidských cytochromů P450 1A1 a 1A2 s cytochromem b5 (Interactions of human cytochomes P450 1A1 and 1A2 with cytochrome b5)

Akce dokumentů