E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPovodně a změny v krajině

Langhammer, J. ed. (2007): Povodně a změny v krajině. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha.

null

Publikace představuje povodně v kontextu systému přírodních rizik jako jeden z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn v krajině, způsobených činností člověka na průběh a následky povodní a možnostem využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jednotlivé kapitoly zahrnují jak teoretické a metodické principy, tak zejména výsledky analýz a výzkumných prací, prováděných autorským týmem v územích, zasažených extrémními povodněmi.

Kniha je členěna do čtyř významových oddílů, pojednávajících postupně o obecné problematice povodňového rizika a přístupů k jeho hodnocení a modelování, geografických výzkumných metodách při hodnocení povodňového rizika, významu povodní na vývoj krajiny a o vlivu antropogenních změn v krajině na průběh a následky povodní.

Autorský tým publikace představují především odborní pracovníci Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze a odborníci z předních pracovišť, zabývajícími se danou problematikou - především ČHMÚ v Praze a Českých Budějovicích, VÚV v Praze, Jihočeskou univerzitou, Akademie věd ČR i orgánů státní správy, ochrany přírody a další.
Publikace byla vydána za podpory projektu VaV SM/2/57/05 a výzkumného záměru MSM 0021620831 v říjnu 2007 v rozsahu 350 stran, ISBN 978-80-86561-86-8, editorem publikace je doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.Úvod  [pdf iko]
Jakub Langhammer

 

I/ Povodně a povodňové riziko

Současné přístupy k hodnocení a modelování povodňového rizika [pdf iko]
Jakub Langhammer

Přírodní ohrožení a rizika [pdf iko]
Vít Vilímek

Fakta a mýty o povodních [pdf iko]
Josef Hladný

Historické extrémní případy povodní v povodí Labe a Vltavy [pdf iko]
Libor Elleder

Modelování povodňových škod pro účely zajištění [pdf iko]
Adam Podlaha, Alexandra Králová

 

II/ Geografické metody a přístupy k hodnocení povodňového rizika

Regionalizace povodí Labe na základě sezonální analýzy výskytu povodní [pdf iko]
Jana Chalušová, Josef Hladný, Radek Čekal

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích [pdf iko]
Michal Jeníček

Analýza atmosferických příčin povodní na příkladu povodí horní Ohře [pdf iko]
Radek Čekal

Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení povodňových událostí [pdf iko]
Martin Hais

Vymezení údolní nivy a hodnocení na základě morfometrických parametrů pomocí GIS [pdf iko]
Filip Hartvich

Využití GIS pro analýzu zkrácení říční sítě na základě historických mapových podkladů [pdf iko]
Jakub Langhammer, Václav Vajskebr

Mapování upravenosti říční sítě a následků povodní [pdf iko]
Jakub Langhammer, Marek Křížek

Možnosti dendrochronologie při určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, případová studie Babí potok [pdf iko]
Václav Treml

III/ Význam povodní pro vývoj krajiny a údolní nivy

Vliv extrémních povodní na reliéf krajiny [pdf iko]
Vít Vilímek

Vznik a vývoj nivy z pedogeografi ckého hlediska [pdf iko]
Luděk Šefrna

Údolní niva jako geomorfologický fenomén [pdf iko]
Marek Křížek

Geomorfologické projevy povodní – příkladová studie povodně 2002 v povodí Otavy [pdf iko]
Marek Křížek, Zbyněk Engel

Erozní ohrožení půd v důsledku povodní na příkladě povodí Blanice [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Jiří Kadlec

Sukcese vegetace v údolní nivě po extrémních záplavách [pdf iko]
Tomáš Chuman, Zdeněk Lipský, Tomáš Matějček

 

IV/ Antropogenní změny v krajině, jejich vliv na průběh povodní a význam pro protipovodňovou ochranu

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní [pdf iko]
Jakub Langhammer

Povodeň na Olešenském potoce ve vztahu k ochraně přírody [pdf iko]
Vít Vilímek, Václav Hlaváč, Petr Šercl

Retenční potenciál v pramenných oblastech toků [pdf iko]
Bohumír Janský, Jan Kocum

Změny srážko-odtokových poměrů v pramenných oblastech povodí Otavy [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Milada Matoušková

Vliv odlesnění a odumírání horských smrčin na teploty krajinného krytu a možné důsledky pro formování odtoku v oblasti centrální Šumavy [pdf iko]
Martin Hais

Revitalizace vodních ekosystémů a jejich význam v protipovodňové ochraně [pdf iko]
Milada Matoušková

Role územního plánování v protipovodňové ochraně [pdf iko]
Stanislav Langhammer

 

ABSTRACTS [pdf iko]

 

*Poznámka: Pro prohlížení PDF souborů potřebujete volně šiřitelný program Adobe Acrobat Reader (naleznete mj. na webu www.adobe.com)

Akce dokumentů