E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnotace projektu

Výzkumný záměr „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (MSM 0021620831) je stěžejním vědeckým programem pracovištˇ Geografické sekce UK PřF. Na této badatelské činnosti se podílejí katedra fyzické geografie a geoekologie, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie a katedra demografie a geodemografie. 

Výzkumné práce probíhají ve čtyřech tematických blocích:

 1. Přírodní ohrožení v kontextu globálních změn
 2. Změny krajiny a přírodního prostředí v podmínkách transformující se společnosti
 3. Současné tendence socioekonomické regionální diferenciace a vývoj demografických zdrojů
 4. Integrační evropské procesy a důsledky vstupu České republiky do Evropské unie na regionální rozvoj

Tyto tématické bloky se člení na výzkumné cíle. (Témata výzkumu)

 

Pozornost základního výzkumu je věnována:

 1. rozvíjení teorií přírodních a společenských systémů a jejich vzájemné interakce v lokálním, regionálním a globálním měřítku: prioritou je integrální přístup ke komplexním geografickým systémům a k rizikům, které ohrožují jejich stabilitu;
 2. fyzicko-geografickým analýzám dynamiky přírodních jevů, procesů a systémů, zejména v kontextu globálních změn klimatu a s důrazem na přírodní ohrožení a rizika;
 3. sociálně-geografickým a demografickým analýzám regionálního rozvoje a populačního vývoje v kontextu globalizace a evropské integrace při zohlednění společenských rizik demografického vývoje a územních polarizací;
 4. rozvoji a využití progresivních geoinformačních metod a postupů s důrazem na uplatnění geografických informačních systémů. 

 

Výzkumný záměr přináší také řadu aplikačních výstupů v oblastech:

 1. přírodních ohrožení a rizik, jakými jsou např. povodně, eroze půdy, sesuvy a seismická činnost a to ve vztahu k antropogenním aktivitám v krajině;
 2. harmonického vývoje krajiny s důrazem na změny ve využití půdy (land use);
 3. regionálního a urbánního rozvoje při řešení otázek regionální konkurenceschopnosti a potenciálu územního rozvoje, rizik a konfliktů, které narušují sociální soudržnost a dlouhodobou udržitelnost vývoje společnosti;
 4. populačního vývoje a migrace s implikacemi pro koncepci relevantních veřejných politik.

Výzkumné úsilí je zaměřeno na prohlubování znalostí v dílčích oblastech badatelské specializace pracovišť Geografické sekce UK PřF a na propojení těchto výzkumů, které směřuje k integrovanému poznání geografické organizace environmentálních a společenských systémů. Výzkumy fyzicko-geografických, sociálně-geografických a demografických jevů a procesů jsou podporovány vyspělou geoinformační technikou. Výzkumný záměr podporuje specializaci pracovišť, stimuluje mezioborovou spolupráci a přispívá k integraci výzkumu na Geografické sekci UK PřF. 

Výzkumný záměr představuje jádro základního výzkumu na Geografické sekci UK PřF a zajišťuje jeho dlouhodobé směřování. Specializované badatelské úkoly jsou dále rozvíjeny prostřednictvím dílčích výzkumných projektů. Účelné napojení těchto samostatných projektů na výzkumný záměr přináší dodatečné možnosti k prohlubování poznatků, synergie v oblasti poznání a vede k vyšší efektivitě při využívání dostupných zdrojů financování výzkumu v geografických oborech.

Geografický výzkumný záměr na UK PřF je hlavní odbornou základnou pro dlouhodobé a intenzivní zapojení do mezinárodního výzkumu a spolupráce. Část výzkumu je realizována v zahraničí a ve spolupráci se zahraničními partnery. Členové řešitelského týmu působí v mezinárodních odborných společnostech. Systematická prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a v zahraničních publikacích umožňuje prezentaci a mezinárodní srovnání dosažených výsledků a poskytuje další podněty pro rozvoj badatelské práce. Výzkumný záměr propojuje práci významných osobností, které formují směřování geografického výzkumu, s výchovou a prací mladší generace vědeckých pracovníků a doktorandů UK PřF v Praze.

Akce dokumentů